IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

IBDiM jako jednostka oceny technicznej (JOT) PDF Print

There are no translations available.

Jednostka oceny technicznej (JOT) jest instytucją wyznaczoną przez Państwo członkowskie UE do przeprowadzania oceny i wydawania EOT dla jednej lub kilku grup wyrobów, wymienionych w załączniku IV tabela 1 rozporządzenia (UE) Nr 305/2011.

Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony, jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych:
http://www.ibdim.edu.pl/images/stories/dokumenty/MTBiGM_JOT.pdf


W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła i wpisała IBDiM jako jednostkę oceny technicznej (JOT) do bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)