IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Aktualności
Modernizacja Laboratorium - Zakup Aparatury Do Kompleksowego Badania Nośności Pali Fundamentowych PDF Print
There are no translations available.

Projekt TerLaPal - Zakup Aparatury Do Kompleksowego Badania Nośności Pali Fundamentowych

Cel planowanego projektu
Celem projektu jest wprowadzenie nowych, oczekiwanych przez firmy usług badawczych, spełniających nowe normy europejskie oraz zwiększenie ilości badań wykonanych na zlecenie firm.

Cele szczegółowe:

Planowany zakup aparatury badawczej jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców. Rynek wymusza konieczność wykonywania usług badawczych w możliwie najkrótszym czasie oraz najnowocześniejszymi metodami. Zakupiona aparatura będzie służyć do świadczenia usług badawczych nośności pali. Umożliwi ona zautomatyzowanie pomiarów przemieszczeń w czasie próbnych obciążeń pali.

Badanie nośności pali metodą dynamiczną możliwe jest do wykonania w warunkach, gdzie przeprowadzenie badania statycznego jest utrudnione lub niemożliwe. Wprowadzenie dynamicznej metody badań nośności pali umożliwi skrócenie czasu wykonania badania, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów firm zamawiających te usługi.

Aparatura do statycznego badania nośności pali z możliwością programowania przebiegu badania i automatycznego przeprowadzania testu wraz z rejestracją wyników będzie służyła do świadczenia usług badawczych nośności pali zgodnie z PN-83/B-02482. Ciągła rejestracja przemieszczeń pali umożliwi w przyszłości zaprogramowanie obciążenia zgodnie z normą
i wyeliminowanie błędów odczytów wzrokowych.

Rejestrator z oprogramowaniem pozwoli na ujednolicenie sposobu opracowywania wyników badań oraz ich przechowywania i porównywania. Badania dynamiczne nośności pali pozwolą na wykonanie większej liczby badań kontrolnych, a w związku z tym lepszą kontrolę jakości wykonanych robót palowych. Badania dynamiczne nośności wymagają kalibracji poprzez badania statyczne. Przewiduje się wykonanie badań porównawczych i określenie korelacji pomiędzy wynikami badań statycznych i dynamicznych w określonych warunkach gruntowych i dla danego rodzaju pali. Określenie tej korelacji umożliwi ograniczenie liczby badań statycznych, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
przez firmy korzystające z usług Laboratorium.

Zastosowanie czujników do układu automatycznego odczytywania przemieszczeń w czasie badań nośności, zgodnie z normą PN-83/B-02482, różnego rodzaju pali fundamentowych wykonywanych w Polsce, umożliwi stworzenie komputerowej bazy wyników próbnych
obciążeń.

Dane te umożliwią w przyszłości opracowanie współczynników technologicznych dla nowych rodzajów pali stosowanych w Polsce, a nie ujętych w PN, służących do projektowania ich nośności zgodnie z wymogami europejskimi.

Opis planowanego projektu

W ramach projektu planowany jest zakup aparatury do dynamicznego badania nośności pali oraz aparatury do automatycznego przeprowadzania statycznych badań nośności pali.

W skład aparatury do badań dynamicznych wchodzą:

 • Pile Driving Analyzer (PDA),
 • PAL-R system łącznie z oprogramowaniem CAPWAP,
 • urządzenie wywołujące przemieszczenie głowicy pala,
 • indukcyjne czujniki przemieszczeń.

W skład aparatury do automatycznych badań statycznych wchodzą:

 • zestaw do wywierania obciążenia - pompa hydrauliczna sterowana elektronicznie, zestaw siłowników hydraulicznych,
 • komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie i kontrolę podczas badania oraz rejestrację wyników,
 • czujniki przemieszczeń optoelektroniczne o zakresie pomiaru 50 mm i dokładności 0.01 mm z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz wyjściem OPTO RS 232C, umożliwiające zapis przemieszczeń badanego pala w czasie oraz dalszą ich obróbkę,
 • czujniki przemieszczeń mechaniczne, zegarowe o zakresie pomiaru 50 mm i dokładności 0.01 mm,
 • podstawy magnetyczne z przegubowym ramieniem do mocowania czujników przemieszczeń,
 • stalowa konstrukcja obciążająca.

Inwestycja zostanie zrealizowana w drodze przetargu publicznego. Przewiduje się, że ogłoszenie przetargu nastąpi, zgodnie z obowiązującymi przepisami na wszystkie urządzenia w ramach inwestycji, 3 miesiące po pozytywnym rozpatrzeniu projektu.
Termin realizacji zamówień po ogłoszeniu przetargu nastąpi po kolejnych 6 miesiącach. Testowanie aparatury i wdrożenie metod badawczych - 6 miesięcy.

Laboratorium zamieści informacje o projekcie na stronie internetowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (www.ibdim.edu.pl). Zamierzamy również rozsyłać te informacje drogą elektroniczną i pocztową bezpośrednio do klientów. Planujemy także prezentacje na międzynarodowych konferencjach naukowych i targach organizowanych cyklicznie przez Instytut Badaczy Dróg i Mostów.

Największe zapotrzebowanie na badania nośności pali występuje przy budowie nowych lub modernizacji istniejących obiektów mostowych. Również posadowienie obiektów przemysłowych – hal, bloków energetycznych, kominów czy całych wytwórni, wymaga
wykorzystania fundamentów palowych z jednoczesnym przeprowadzeniem wymaganych badań.

Zapotrzebowanie na badania pali fundamentów budynków mieszkalnych, biurowców i hoteli stanowi znaczący i rozwijający się rynek badań. Nowoczesne metody badań pali chcemy zaproponować przede wszystkim specjalistycznym przedsiębiorstwom wykonującym roboty fundamentowe. Kolejną grupę adresatów projektu stanowią jednostki administracji drogowej, biura projektowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz zakłady przemysłowe.

Projekt jest neutralny pod względem polityki społeczeństwa informacyjnego.

Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 października 2005 roku
Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 31 grudnia 2006 roku

Przebieg realizacji projektu
1.  Procedura przetargowa nie została zakończona.
2.  Dostarczono część aparatury badawczej przewidzianej w realizacji projektu.

Specjalistyczne urządzenie wywołujące przemieszczenie głowicy pala.

Specjalistyczna aparatura do wykonywania statycznych badań nośności pali z możliwością programowania przebiegu badania, automatycznego przeprowadzania testu wraz z rejestracją wyników.

3.  Podjęto prace montażowe.
4.  Pozostały sprzęt zostanie dostarczony w najbliższym czasie.
5.  Podjęto następujące działania promocyjne mające na celu informowanie o realizacji przez IBDiM projektu TerLaPal:

 • aktualizacja informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej IBDiM,
 • zamieszczenie informacji o projekcie w miesięczniku „Polskie Drogi,
 • zamieszczenie ulotki promocyjnej w materiałach konferencji „EKO-MOST, która odbyła się w dniach 16-17.05.2006 w Kielcach,
 • utworzenie stanowiska w recepcji konferencji „EKO-MOST” – wszelkich informacji o projekcie udzielała p. Monika Kowalska-Sudyka,
 • rozpowszechnienie ulotki w stoisku targowym IBDiM w czasie targów Autostrada Polska, które odbyły się w dniach 17-19.05.2006 w Kielcach,
 • rozpowszechnienie przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBDiM „Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa” wraz z zamieszczoną informacją o projekcie.

6.  Została zakończona procedura przetargowa. Podpisano umowy z dostawcami na dostarczenie pozostałej części  aparatury badawczej.
7.  Rozpoczęto procedurę wdrażania zakupionego sprzętu.

Prace w terenie

8.  Zaktualizowano informacje o projekcie na stronie internetowej IBDiM.
9.  Przygotowano projekt materiałów promocyjnych w celu rozpowszechnienia na targach „Infrastruktura”, które odbędą się Warszawie w dniach 4-6.10.2006 roku oraz w czasie towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.
10.Zamieszczono informację o projekcie na łamach miesięcznika "Polskie Drogi"
11.Cała zakupiona w ramach projektu aparatura została już dostarczona. Rozpoczęto próby poligonowe i naukę obsługi zakupionego sprzętu.

Badanie dynamiczne pali. Próba terenowa

Konstrukcja obciążająca do wykonywania statycznych badań nośności pali

 
Zestaw aparatury do badania gruntów, odpadów przemysłowych i kruszyw do budowy dróg PDF Print
There are no translations available.


Cel planowanego projektu
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele:

 • wprowadzenie nowych, wysokich jakościowo kompleksowych usług dotyczących badań kruszyw, oczekiwanych przez firmy branży budownictwa drogowego,
 • dostosowanie oferty badawczej do zmieniających się przepisów; prowadzenie badań zgodnie z wymogami nowo wprowadzonych norm europejskich,
 • podniesienie konkurencyjności i jakości wykonywanych badań poprzez akredytowanie ich we wdrożonym i certyfikowanym Systemie Zarządzania Jakością,
 • zwiększenie obszaru oddziaływania na rynku (więcej firm korzystających z usług) i skuteczne wypełnienie niszowe tegoż obszaru (szersza oferta usług badawczych),
 • umożliwienie zagospodarowania znacznych ilości materiałów odpadowych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu w budownictwie drogowym – pozytywny wpływ na środowisko.

Cel projektu jest całościowo spójny i ukierunkowany na działania ekonomiczno-ekologiczno projakościowe.

Realizacja projektu przy wykorzystaniu potencjału kadry naukowo technicznej oraz dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie, przede wszystkim zwiększy konkurencyjność w zakresie wykonywanych usług.

Opis planowanego projektu
Przewidziany do realizacji projekt polegał będzie na wyposażeniu Laboratorium Geotechniki w nowoczesny i zgodny z wymogami wprowadzonych norm europejskich sprzęt badawczy. Adresatami wykonywanych na nim badań będą firmy będące zarówno dostawcami materiałów mineralnych, alternatywnych (pochodzących z odpadów przemysłowych), wykonawcy robót budowlanych z zakresu drogownictwa, budownictwa ogólnego, hydrologicznego oraz budownictwa podziemnego. Wiodącym odbiorcą usług w tym zakresie będą przedstawiciele przemysłu materiałowego i drogowego wykonawczego oraz zakłady wytwarzające znaczne ilości odpadów przemysłowych przydatnych dla drogownictwa.

Odpady przemysłowe przydatne do budowy dróg można ogólnie sklasyfikować wg gałęzi przemysłu, co przedstawiono poniżej:

 • odpady pochodzenia hutniczego (żużle metalurgiczne),
 • odpady pochodzenia górniczego (łupki przywęglowe przepalone i nie przepalone),
 • odpady pochodzenia budowlanego (materiał z recyklingu konstrukcji betonowych i nawierzchni drogowych),
 • odpady pochodzenia elektrownianego i ciepłowniczego (popioły lotne i żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe),
 • odpady pochodzenia chemicznego (odpady z recyklingu opon samochodowych, odpady porafineryjne).

Ponieważ aparatura badawcza umożliwi wykonanie badań zgodnie z wymogami europejskimi, którym nie są w stanie sprostać niektóre kraje UE liczyć należy na współpracę w tym zakresie z partnerami zagranicznymi i krajowymi.

Wśród podstawowych badań przewidywanych do wykonywania dzięki pozyskaniu nowoczesnego sprzętu badawczego znajdą się:

 • badania mieszanek związanych hydraulicznie w następującym zakresie:
  a) rozciąganie bezpośrednie,
  b) rozciąganie pośrednie (rozłupywanie),
  c) ściskanie,
  d) określenie modułu sprężystości,
  e) mrozoodporność.
 • badania kruszyw i mieszanek niezwiązanych w zakresie:
  a) mrozoodporność,
  b) gęstość szkieletu na stole wibracyjnym,
  c) gęstość szkieletu metodą młota wibracyjnego,
  d) gęstość szkieletu metodą Proctora z wykorzystaniem młotów 2,5 – 15 kg i form cylindrycznych o średnicach 100, 150 i 250 mm,
  e) zagęszczalność metodą wibrokompresji,
  f) odporność na rozdrabnianie (Los Angeles),
  g) odporność na ścieranie (Deval),
  h) badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działania czynników atmosferycznych,
  i)  wskaźnik nośności i pęcznienie liniowe dla prób jak w p. d),
  j)  wskaźnik wodoprzepuszczalności kruszyw grubookruchowych.

Projekt realizowany będzie w trzech etapach:

 • ETAP I - wyłonienie dostawców sprzętu w przedziale od października 2005 roku do czerwca 2006 roku,
 • ETAP II - zakup sprzętu badawczego od czerwca 2005 roku do września 2005 roku,
 • ETAP III - wdrożenie badań i współpracy z firmami będącymi potencjalnymi klientami od czerwca do grudnia 2006 roku.

U podstaw wyodrębnienia tych etapów działania leżą wymogi formalno-prawne dotyczące wyłonienia dostawców oraz możliwości realizacji dostawy często unikalnego sprzętu badawczego. Trzeci etap działania stanowi finalizację działań prowadzonych dotychczas i podczas całego okresu realizacji projektu. Ponieważ badania przewidziane do wykonywania na zakupionej aparaturze są obecnie wymagane nie jest koniecznym promowanie tych metod. Popularyzację nowego podejścia zgodnego z nową europejską normalizacją prowadzono od momentu pojawienia się na ten temat pierwszych informacji.
Informowanie na ten temat łącznie z wymianą poglądów z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizowane było i jest choćby poprzez cykliczne kwartalne Warsztaty Drogowo-Mostowe IBDiM realizowane z inspiracji i przez Laboratorium Geotechniki.

Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu -1 październiaka 2005 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2006 r.
Przebieg realizacji projektu

1.  Została zakończona procedura przetargowa.
-  Wyłoniono firmy, które dostarczą całość aparatury do realizacji projektu.
-  Termin realizacji - 2 miesiące po zawarciu umów z dostawcami.
-  Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń.
2.  Dostarczono większość aparatury badawczej przewidzianej w realizacji projektu.
3.  Podjęto prace montażowe.

Specjalistyczna prasa wytrzymałościowa.

Komora zamrażająca, agregat komory zamrażającej.

Dwie komory grzewcze z wentylacją - przebieg prac montażowych, komory po zamontowaniu.

Młyn Los Angeles.

Bęben Devala.

Komora grzewcza z koszami i pojemnikami.

Prasa CBR.

Aparat do badania wodoprzepuszczalności.

Sonda cylindryczna CPTU.

4.  Pozostały sprzęt zostanie dostarczony w najbliższym czasie.
5.  Podjęto następujące działania promocyjne mające na celu informowanie o realizacji przez IBDiM projektu ABGOK

 • aktualizacja informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej IBDiM,
 • zamieszczenie informacji o projekcie w miesięczniku „Polskie Drogi,
 • zamieszczenie ulotki promocyjnej w materiałach konferencji „EKO-MOST, która odbyła się w dniach 16-17.05.2006 w Kielcach,
 • utworzenie stanowiska w recepcji konferencji „EKO-MOST” – wszelkich informacji o projekcie udzielała p. Monika Kowalska-Sudyka,
 • rozpowszechnienie ulotki w stoisku targowym IBDiM w czasie targów Autostrada Polska, które odbyły się w dniach 17-19.05.2006 w Kielcach,
 • rozpowszechnienie przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBDiM „Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa” wraz z zamieszczoną informacją o projekcie.

6.  Aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu została dostarczona w całości.
7.  Rozpoczęto wdrażanie zakupionego sprzętu.  

Prace sondy cylindrycznej CPTU w terenie.

8.  Zaktualizowano informacje o projekcie na stronie internetowej IBDiM.
9.  Przygotowano projekt materiałów promocyjnych w celu rozpowszechnienia na targach „Infrastruktura”, które odbędą się Warszawie w dniach 4-6.10.2006 roku oraz w czasie towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.
10. Zamieszczono informację o projekcie na łamach miesięcznika "Polskie Drogi".
11. Firma  „MERAZET” S.A. w dniu 23.08.2006 r. zgodnie z umową dostarczyła ubijak Proktora.
12. Na wniosek Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na rozszerzenie zakresu realizowanego projektu o zakup w jego ramach terenowego Laboratorium Analiz Geotechnicznych.
Firma MULTISERW-MOREK Jan Morek zgodnie z umową dostarczyła powyższą aparaturę w dniu 27.12.2006r.
13. Rozpowszechniono materiały promocyjne o projekcie na targach "Infrastruktura" (Warszawa - Pałac Kultury i Nauki - 4-7.10.2006r.) oraz w czasie towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.
14. Zamieszczono informację o projekcie w Biuletynie Drogownictwa IBDiM, numer IV/2006.

 
Modernizacja laboratorium pod kątem badań prefabrykatów drogowych według norm europejskich PDF Print
There are no translations available.
Cel planowanego projektu

Celem projektu jest modernizacja Laboratorium Betonu IBDiM polegająca na doposażeniu w urządzenia badawcze niezbędne do wykonywania badań prefabrykatów drogowych zgodnie z wprowadzonym do zbioru polskich norm pakietu norm europejskich:
PN-EN 1338:2004 (U) – Betonowa kostka brukowa,
PN-EN 1339:2004 (U) – Betonowa płyta brukowa i
PN-EN 1340:2004 – Krawężnik betonowy; pod kątem świadczenia usług komercyjnych dla producentów prefabrykatów drogowych.

Po zrealizowaniu projektu, zakupieniu i włączeniu do eksploatacji systemu jakości obowiązującego w IBDiM Laboratorium Betonu powiększy pakiet swoich usług i będzie mogło wykonywać następujące nowe badania prefabrykatów drogowych zgodnie
z wymaganiami norm europejskich:

 • Betonowa kostka brukowa:
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.
 • Betonowe płyty brukowe (płyty chodnikowe, płyty ażurowe, płyty trylinki):
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczenie nośności,
  - oznaczenie wytrzymałości na zginanie,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.
 • Krawężniki betonowe (krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe, płyty ściekowe):
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczenie nośności,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.

Planowana inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom producentów prefabrykatów betonowych z uwagi na zmiany w przepisach, jakie wprowadziły nowe normy europejskie.

Inwestycja jest niezbędna dla Laboratorium Betonu IBDiM, gdyż w przeciwnym razie Laboratorium nie będzie mogło świadczyć nowych usług badawczych w zakresie nowowprowadzonych norm europejskich. W przypadku braku realizacji projektu istnieje
ryzyko odpływu polskiego kapitału poza granice kraju z uwagi na konieczność prawną wykonywania badań, a jednocześnie braku możliwości świadczenia takich usług w kraju.

Inwestycja pozwoli na szybkie i kompleksowe sprawdzanie parametrów trwałościowych i wytrzymałościowych drogowych prefabrykatów betonowych. Producenci będą mieli możliwość testowania swoich wyrobów wprowadzanych do obrotu, jak również będą mogli prowadzić badania nad nowymi technologiami i wyrobami przed wprowadzeniem do obrotu, co zminimalizuje sprzedaż wyrobów niespełniających wymagania norm. Na podstawie uzyskiwanych wyników badań i po spełnieniu wymagań wynikających
z norm producenci będą mogli znakować swoje wyroby znakiem „CE”, co umożliwi im swobodne wprowadzanie wyrobów do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Opis planowanego projektu

W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:

 • prasa hydrauliczna z osprzętem do badania nośności wytrzymałości na rozłupywanie:
  a) betonowych krawężników,
  b)  betonowych płyt brukowych,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • szeroka tarcza ścierna do oznaczania odporności na ścieranie:
  a)  betonowych płyt brukowych
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • dwie suszarki do badania nasiąkliwości i oznaczania masy złuszczenia próbek po badaniu odporności na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • komora zamrażalnicza do badania odporności na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • komora pielęgnacyjna do przygotowania próbek do badania odporności betonu na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych.

Zakupione w ramach inwestycji urządzenia badawcze umożliwią wykonywanie pakietu 22 badań zgodnie z nowymi normami europejskimi. Urządzenia zostaną zainstalowane w pomieszczeniach badawczych laboratorium, wykonane zostanie ich wzorcowanie
oraz zostaną wprowadzone do aktualnie działającego systemu jakości w IBDiM. Ponadto Laboratorium rozszerzy akredytacje PCA o nowe metody badawcze na badania prefabrykatów drogowych.

Projekt jest adresowany przede wszystkim do wszystkich producentów prefabrykatów drogowych oraz firm wykonawczych realizujących inwestycje drogowe w Polsce.

Planuje się zrealizowanie inwestycji w następujących etapach:

 • Etap pierwszy – po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji zostanie rozpisany i ogłoszony przetarg zgodnie z procedurą przetargową obowiązującą w Polsce. Komisja przetargowa dokona wyboru i zostaną zamówione urządzenia.
 • Etap drugi – instalacja urządzeń w Laboratorium Betonu IBDiM, wzorcowanie i adjustacja. Wykonane zostaną serie ślepych badań w celu walidacji nowych metod badawczych.
 • Etap trzeci – rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe badania. Przystąpienie do realizacji pierwszych zleceń komercyjnych – zakończenie inwestycji.

Na urządzeniach zakupionych w ramach projektu będą wykonywane badania prefabrykatów drogowych zgodnie z nowymi normami europejskimi. Odbiorcą usług Laboratorium Betonu IBDiM będą krajowe przedsiębiorstwa produkujące betonowe prefabrykaty drogowe.

Zakup nowych urządzeń badawczych umożliwi przedsiębiorstwom współpracę z Laboratorium w zakresie badań typu prefabrykatów drogowych wg norm PN-EN 1338:2004 (U), PN-EN 1339:2004 (U), PN-EN 1340:2004 oraz badań w ramach prowadzonej w przedsiębiorstwach zakładowej kontroli produkcji.

Laboratorium Betonu IBDiM będzie promować swoje usługi na stronie internetowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (www.ibdim.edu.pl). Ponadto informacje będą rozsyłane drogą elektroniczną bezpośrednio do bieżących klientów Laboratorium (kilkaset firm) oraz do nowych, potencjalnie zainteresowanych. Projekt jest neutralny pod kątem polityki społeczeństwa
informacyjnego.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 października 2005 roku
Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 31 lipca 2006 roku
Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na 15.02.2007 roku

Przebieg realizacji projektu


1.  Procedura przetargowa nie została zakończona.
2.  Procedura przetargowa w trakcie realizacji.
3.  Podjęto następujące działania promocyjne mające na celu informowanie o realizacji przez IBDiM projektu DROPEN:

 • aktualizacja informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej IBDiM,
 • zamieszczenie informacji o projekcie w miesięczniku „Polskie Drogi,
 • zamieszczenie ulotki promocyjnej w materiałach konferencji „EKO-MOST, która odbyła się w dniach 16-17.05.2006 w Kielcach,
 • utworzenie stanowiska w recepcji konferencji „EKO-MOST” – wszelkich informacji o projekcie udzielała p. Monika Kowalska-Sudyka,
 • rozpowszechnienie ulotki w stoisku targowym IBDiM w czasie targów Autostrada Polska, które odbyły się w dniach 17-19.05.2006 w Kielcach,
 • rozpowszechnienie przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBDiM „Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa” wraz z zamieszczoną informacją o projekcie.

4.  Zakupiona w ramach projektu szeroka tarcza ścierna do oznaczania ścieralności betonu i betonowych prefabrykatów drogowych.

Tarcza ścierna

5.  Została zakończona procedura przetargowa. Podpisano umowy z dostawcami na
dostarczenie pozostałej części  aparatuty badawczej. 
Dostawa urzadzeń nastapi do 120 dni od podpisania umowy,

6.  Zaktualizowano informacje o projekcie na stronie internetowej IBDiM.

7.  Przygotowano projekt materiałów promocyjnych w celu rozpowszechnienia na targach
„Infrastruktura”, które odbędą się Warszawie w dniach 4-6.10.2006 roku oraz w czasie
towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.

8.  Zamieszczono informację o projekcie na łamach miesięcznika "Polskie Drogi"

9.  Całość aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu została dostarczona.
Trwają prace nad instalacją i przygotowaniem urządzeń do eksploatacji.

10.Rozpowszechniono materiały promocyjne o projekcie na targach "Infrastruktura"
(Warszawa - Pałac Kultury i Nauki - 4-7.10.2006r.) oraz w czasie towarzyszących
targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.

11. Zamieszczono informację o projekcie w Biuletynie Drogownictwa IBDiM,
numer IV/2006.

 
SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw PDF Print
There are no translations available.

IBDiM otrzymał dofinansowanie na realizację SPO WKP - Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2:

Wysokość dofinansowania wynosi 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 25% z krajowych środków publicznych.