IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Management
Dyrektor PDF Print
Tuesday, 03 August 2021 12:10
There are no translations available.

Dyrektor tel. (22) 814 50 25
dr inż. Mariusz Urbański e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urodzony 02 lutego 1981 r. w Wałbrzychu.
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w 2006 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie.
Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał w 2014 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Od 2007 r. pracownik Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W latach 2018 - 2021 pełnił funkcję głównego specjalisty do spraw dróg i mostów w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej.
Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, hydrotechnicznym, melioracyjnym, drogowym i mostowym.

Read more...
 
Zastępca Dyrektora PDF Print
Wednesday, 11 February 2009 01:00
There are no translations available.

Zastępca Dyrektora tel. (22) 814 50 25
prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urodzony 4 stycznia 1958 r. w Bastunach na Kresach Wschodnich.

Ukończył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej dwie specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Drogi, ulice i lotniska. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 r. w specjalności mostowej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność budownictwo mostowe w maju 2013 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 9 września 2013 r. decyzją Rady Naukowej IBDiM został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów pracuje od 1986 r.

Read more...
 
Deputy Director PDF Print
Tuesday, 03 January 2017 01:00

Deputy Director                                                phone: (+48 22) 811 03 83
Tomasz Kula, Msc. C. Eng.                            e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Born: 4th June 1945 in Pruszków near Warsaw

Graduated in 1970 from the Faculty of Cars and Working Machines of the Warsaw University of Technology obtaining the degree of mechanical engineer. In the years 1970-71 he worked in the Mechanisation Centre of Road Works of the Central Management of Public Roads. He dealt there with elaborating requirements for machines for road construction and maintenance such as: snow ploughs, snow-blowers, painting machines, sprinklers and paving plants as well as with supervising production start of these machines and tests of their prototypes.

On 2nd January 1972 he was moved to work in the Research and Development Centre of Road Technology that since January 1974 received its present name of Road and Bridge Research Institute. He dealt with the problems connected with organisation and mechanisation of road works, development of construction of road machines, improvement of methods and equipment for roads maintenance as well as road telematics and traffic safety. He carried out tests of prototypes of road machines. He elaborated methodics of testing of energy consumption of mineral-bituminous mixtures.

In 1986-1990 he presided the Staff Council of R&BRI. He participated at the government level in the works regarding withdrawal of Soviet Army from Poland and from East Germany to Russia through the territory of Poland (award of Minister of Transport and Maritime Economy in 1993). During the last years he devoted major part of his professional activity to the problems of certification of products used in the transport engineering as well as economical transformation of road and bridge branch companies.

1978-1981 he was head of the Division of Prototypes of Testing Equipment and in 1981-1983 he was deputy head of the Division of Organisation and Mechanisation of Road Works. 1981-1988 he performed the function of the chief of Construction Office  in the Division of Organisation and Mechanisation of Road Works. Since 1988 till 1991 he performed again the function of  head of the Division of Organisation and Mechanisation of Road Works.

Since 1991 he performs the function of deputy director of the Road and Bridge Research Institute. 

He is a member of All-Polish Economic Chamber of Road Construction and Scientific Council of the Road and Bridge Research Institute. Since 1995 he presides the Commission of Technical Approvals in R&BRI and since 1997 he performs the function of president of Supervisory Board of the Products Certifying Unit in R&BRI.

Author or co-author of tens of research works and expert’s reports as well as several domestic publications. Co-author of several patents in the field of machines for road works.

Selected publications and patents: 
  • Rafalski L., Kula T., Bartold L. A., Gołąb S., Leszczyński Z., Marciniak A., Mikulska B., Sadowski T., Studziński W., Szrajber I.: "Studium sektorowe przedsiębiorstw branży drogowo-mostowej i surowców skalnych dla drogownictwa." (Sector study of the road and bridge branch companies and rock materials for road construction) Wyd. IBDiM Warszawa, luty 1997
  • Rafalski L., Kula T., Leszczyński Z., Malusi W., Sybilski D.: "Aktualny i przyszły stan branży budownictwa drogowego w aspekcie perspektyw rozwojowych Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A." Present and future state of the road construction branch in the aspect of development perspectives of the Cracow Enterprise of Road Works Stock Company) Work not published. IBDiM. Warszawa, November 1997
  • Kula T. Karpiński F.: "Zastosowanie Betonowej kostki brukowej do nawierzchni drogowych (Application of concrete sett for road pavements)
  • Materiały Budowlane nr 3/1998
  • Przybylski W., Kula T.: "Status Report on the Polish activity in scope of road safety."
  • Paper for the 16 International ESY Conference - Bezpieczeństwo Pojazdów w Szerokim Ujęciu, (Vehicles safety in the broad aspect), 1998
  • Kamiński P., Kula T.: "Urządzenie do podgrzewania i nakładania mas zalewowych uszczelniających na konstrukcje inżynierskie." (Equipment for heating and spreading of sealing compounds on engineering structures) Patent No. 284706
Read more...
 
Zastępca Dyrektora PDF Print
Wednesday, 13 January 2021 13:21
There are no translations available.

Zastępca Dyrektora tel. (22) 814 50 25, (22) 39 00 105
mgr Paweł Czemiel e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

W 2009 roku ukończył studia magisterskie w Collegium Civitas na kierunku Politologia.

W latach 2010-2014 Radny Miejski w Ełku – pracował w Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku oraz Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji (m. in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, budowa infrastruktury drogowej na osiedlach domów jednorodzinnych, działalność na rzecz redukcji emisji CO2).

Read more...