IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

About Institute
Rada Naukowa Instytutu Badawczego Dróg i Mostów XIX kadencji PDF Print
There are no translations available.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów XIX kadencji, która obejmuje lata 2017 – 2021.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

W skład Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji wchodzi 28 osób.

Przewodniczącą Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji została prof. dr hab.  Barbara Gworek.

Zastępcą przewodniczącej Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji została  prof. IBDiM dr hab. inż. Barbara Rymsza.

Rada Naukowa IBDiM XIX kadencji powołała trzyosobowy Zespół Kwalifikacyjny w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak, przewodniczący
 • prof. IBDiM dr hab. inż. Mirosław Graczyk,
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski.

 

Rada Naukowa IBDiM XIX kadencji wybrała:

 • Przewodniczącego Sekcji Drogowej, którym został dr hab. inż. Wojciech Bańkowski,
 • Przewodniczącego Sekcji Mostowej, którym został mgr inż. Piotr Rychlewski,
 • Sekretarza Rady, którym została mgr inż. Joanna Kędzielska.

W związku z ustaniem stosunku pracy dwóch członków Rady Naukowej, zgodnie z § 13 Regulaminu Wyborów Rady Naukowej IBDiM, Komisja Wyborcza podczas posiedzenia w dniu 2 listopada 2017 r. obsadziła dwa wolne mandaty osobami z danej listy, które w wyborach przeprowadzonych 5 czerwca 2017 r. uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Skład Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji:

 

1.    prof. ndzw. dr hab. inż. Tomasz BABUL
2.    prof. ndzw. dr hab. inż. Maria BAŁUCH
3.    prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech BAŃKOWSKI
4.    prof. ndzw. dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA
5.    prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
6.    prof. dr hab. inż. Jan DEJA
7.    mgr inż. Tadeusz DZIENIS
8.    prof. dr hab. inż.  Andrzej GARBACZ
9.    prof. IBDiM dr hab. inż. Mirosław GRACZYK
10.  prof. dr hab. Barbara GWOREK
11.  dr Wiktor JASIŃSKI
12.  dr inż. Agnieszka KRÓLIKOWSKA
13.  dr inż. Maciej MALISZEWSKI
14.  mgr inż. Tomasz MECHOWSKI
15.  prof. dr hab. inż. Zbigniew MŁYNAREK
16.  prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr OLASZEK
17.  prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK
18.  prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
19.  prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI
20.  mgr inż. Piotr RYCHLEWSKI
21.  prof. IBDiM dr hab. inż. Barbara RYMSZA
22.  prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz RYMSZA
23.  prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK
24.  prof. dr hab. inż. Dariusz SYBILSKI
25.  prof. dr hab. inż. Wacław SZCZEŚNIAK
26.  mgr inż. Czesław SZYMANKIEWICZ
27.  prof. ndzw. dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI
28.  prof. IBDiM dr hab. inż. Adam ZOFKA

 
Modernizacja laboratorium pod kątem badań prefabrykatów drogowych według norm europejskich PDF Print
There are no translations available.
Cel planowanego projektu

Celem projektu jest modernizacja Laboratorium Betonu IBDiM polegająca na doposażeniu w urządzenia badawcze niezbędne do wykonywania badań prefabrykatów drogowych zgodnie z wprowadzonym do zbioru polskich norm pakietu norm europejskich:
PN-EN 1338:2004 (U) – Betonowa kostka brukowa,
PN-EN 1339:2004 (U) – Betonowa płyta brukowa i
PN-EN 1340:2004 – Krawężnik betonowy; pod kątem świadczenia usług komercyjnych dla producentów prefabrykatów drogowych.

Po zrealizowaniu projektu, zakupieniu i włączeniu do eksploatacji systemu jakości obowiązującego w IBDiM Laboratorium Betonu powiększy pakiet swoich usług i będzie mogło wykonywać następujące nowe badania prefabrykatów drogowych zgodnie
z wymaganiami norm europejskich:

 • Betonowa kostka brukowa:
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.
 • Betonowe płyty brukowe (płyty chodnikowe, płyty ażurowe, płyty trylinki):
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczenie nośności,
  - oznaczenie wytrzymałości na zginanie,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.
 • Krawężniki betonowe (krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe, płyty ściekowe):
  - badanie kształtów i wymiarów,
  - ocena wyglądu zewnętrznego,
  - badanie grubości warstwy fakturowej,
  - oznaczenie nośności,
  - oznaczanie nasiąkliwości,
  - oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
  - oznaczanie ścieralności na szerokiej tarczy ściernej.

Planowana inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom producentów prefabrykatów betonowych z uwagi na zmiany w przepisach, jakie wprowadziły nowe normy europejskie.

Inwestycja jest niezbędna dla Laboratorium Betonu IBDiM, gdyż w przeciwnym razie Laboratorium nie będzie mogło świadczyć nowych usług badawczych w zakresie nowowprowadzonych norm europejskich. W przypadku braku realizacji projektu istnieje
ryzyko odpływu polskiego kapitału poza granice kraju z uwagi na konieczność prawną wykonywania badań, a jednocześnie braku możliwości świadczenia takich usług w kraju.

Inwestycja pozwoli na szybkie i kompleksowe sprawdzanie parametrów trwałościowych i wytrzymałościowych drogowych prefabrykatów betonowych. Producenci będą mieli możliwość testowania swoich wyrobów wprowadzanych do obrotu, jak również będą mogli prowadzić badania nad nowymi technologiami i wyrobami przed wprowadzeniem do obrotu, co zminimalizuje sprzedaż wyrobów niespełniających wymagania norm. Na podstawie uzyskiwanych wyników badań i po spełnieniu wymagań wynikających
z norm producenci będą mogli znakować swoje wyroby znakiem „CE”, co umożliwi im swobodne wprowadzanie wyrobów do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Opis planowanego projektu

W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:

 • prasa hydrauliczna z osprzętem do badania nośności wytrzymałości na rozłupywanie:
  a) betonowych krawężników,
  b)  betonowych płyt brukowych,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • szeroka tarcza ścierna do oznaczania odporności na ścieranie:
  a)  betonowych płyt brukowych
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • dwie suszarki do badania nasiąkliwości i oznaczania masy złuszczenia próbek po badaniu odporności na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • komora zamrażalnicza do badania odporności na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych,
 • komora pielęgnacyjna do przygotowania próbek do badania odporności betonu na działanie środków odladzających:
  a)  betonowych płyt brukowych,
  b)  betonowych krawężników,
  c)  betonowych kostek brukowych.

Zakupione w ramach inwestycji urządzenia badawcze umożliwią wykonywanie pakietu 22 badań zgodnie z nowymi normami europejskimi. Urządzenia zostaną zainstalowane w pomieszczeniach badawczych laboratorium, wykonane zostanie ich wzorcowanie
oraz zostaną wprowadzone do aktualnie działającego systemu jakości w IBDiM. Ponadto Laboratorium rozszerzy akredytacje PCA o nowe metody badawcze na badania prefabrykatów drogowych.

Projekt jest adresowany przede wszystkim do wszystkich producentów prefabrykatów drogowych oraz firm wykonawczych realizujących inwestycje drogowe w Polsce.

Planuje się zrealizowanie inwestycji w następujących etapach:

 • Etap pierwszy – po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji zostanie rozpisany i ogłoszony przetarg zgodnie z procedurą przetargową obowiązującą w Polsce. Komisja przetargowa dokona wyboru i zostaną zamówione urządzenia.
 • Etap drugi – instalacja urządzeń w Laboratorium Betonu IBDiM, wzorcowanie i adjustacja. Wykonane zostaną serie ślepych badań w celu walidacji nowych metod badawczych.
 • Etap trzeci – rozszerzenie zakresu akredytacji o nowe badania. Przystąpienie do realizacji pierwszych zleceń komercyjnych – zakończenie inwestycji.

Na urządzeniach zakupionych w ramach projektu będą wykonywane badania prefabrykatów drogowych zgodnie z nowymi normami europejskimi. Odbiorcą usług Laboratorium Betonu IBDiM będą krajowe przedsiębiorstwa produkujące betonowe prefabrykaty drogowe.

Zakup nowych urządzeń badawczych umożliwi przedsiębiorstwom współpracę z Laboratorium w zakresie badań typu prefabrykatów drogowych wg norm PN-EN 1338:2004 (U), PN-EN 1339:2004 (U), PN-EN 1340:2004 oraz badań w ramach prowadzonej w przedsiębiorstwach zakładowej kontroli produkcji.

Laboratorium Betonu IBDiM będzie promować swoje usługi na stronie internetowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (www.ibdim.edu.pl). Ponadto informacje będą rozsyłane drogą elektroniczną bezpośrednio do bieżących klientów Laboratorium (kilkaset firm) oraz do nowych, potencjalnie zainteresowanych. Projekt jest neutralny pod kątem polityki społeczeństwa
informacyjnego.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 1 października 2005 roku
Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 31 lipca 2006 roku
Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na 15.02.2007 roku

Przebieg realizacji projektu


1.  Procedura przetargowa nie została zakończona.
2.  Procedura przetargowa w trakcie realizacji.
3.  Podjęto następujące działania promocyjne mające na celu informowanie o realizacji przez IBDiM projektu DROPEN:

 • aktualizacja informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej IBDiM,
 • zamieszczenie informacji o projekcie w miesięczniku „Polskie Drogi,
 • zamieszczenie ulotki promocyjnej w materiałach konferencji „EKO-MOST, która odbyła się w dniach 16-17.05.2006 w Kielcach,
 • utworzenie stanowiska w recepcji konferencji „EKO-MOST” – wszelkich informacji o projekcie udzielała p. Monika Kowalska-Sudyka,
 • rozpowszechnienie ulotki w stoisku targowym IBDiM w czasie targów Autostrada Polska, które odbyły się w dniach 17-19.05.2006 w Kielcach,
 • rozpowszechnienie przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej IBDiM „Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa” wraz z zamieszczoną informacją o projekcie.

4.  Zakupiona w ramach projektu szeroka tarcza ścierna do oznaczania ścieralności betonu i betonowych prefabrykatów drogowych.

Tarcza ścierna

5.  Została zakończona procedura przetargowa. Podpisano umowy z dostawcami na
dostarczenie pozostałej części  aparatuty badawczej. 
Dostawa urzadzeń nastapi do 120 dni od podpisania umowy,

6.  Zaktualizowano informacje o projekcie na stronie internetowej IBDiM.

7.  Przygotowano projekt materiałów promocyjnych w celu rozpowszechnienia na targach
„Infrastruktura”, które odbędą się Warszawie w dniach 4-6.10.2006 roku oraz w czasie
towarzyszących targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.

8.  Zamieszczono informację o projekcie na łamach miesięcznika "Polskie Drogi"

9.  Całość aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu została dostarczona.
Trwają prace nad instalacją i przygotowaniem urządzeń do eksploatacji.

10.Rozpowszechniono materiały promocyjne o projekcie na targach "Infrastruktura"
(Warszawa - Pałac Kultury i Nauki - 4-7.10.2006r.) oraz w czasie towarzyszących
targom obrad Polskiego Kongresu Drogowego.

11. Zamieszczono informację o projekcie w Biuletynie Drogownictwa IBDiM,
numer IV/2006.

 
Zastępca Dyrektora PDF Print
There are no translations available.

Zastępca Dyrektora tel. (22) 814 50 25
prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urodzony 4 stycznia 1958 r. w Bastunach na Kresach Wschodnich.

Ukończył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej dwie specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Drogi, ulice i lotniska. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 r. w specjalności mostowej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność budownictwo mostowe w maju 2013 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 9 września 2013 r. decyzją Rady Naukowej IBDiM został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów pracuje od 1986 r.

Read more...
 
SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw PDF Print
There are no translations available.

IBDiM otrzymał dofinansowanie na realizację SPO WKP - Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.2:

Wysokość dofinansowania wynosi 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 25% z krajowych środków publicznych.

 
Deputy Director PDF Print

Deputy Director                                                phone: (+48 22) 811 03 83
Tomasz Kula, Msc. C. Eng.                            e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Born: 4th June 1945 in Pruszków near Warsaw

Graduated in 1970 from the Faculty of Cars and Working Machines of the Warsaw University of Technology obtaining the degree of mechanical engineer. In the years 1970-71 he worked in the Mechanisation Centre of Road Works of the Central Management of Public Roads. He dealt there with elaborating requirements for machines for road construction and maintenance such as: snow ploughs, snow-blowers, painting machines, sprinklers and paving plants as well as with supervising production start of these machines and tests of their prototypes.

On 2nd January 1972 he was moved to work in the Research and Development Centre of Road Technology that since January 1974 received its present name of Road and Bridge Research Institute. He dealt with the problems connected with organisation and mechanisation of road works, development of construction of road machines, improvement of methods and equipment for roads maintenance as well as road telematics and traffic safety. He carried out tests of prototypes of road machines. He elaborated methodics of testing of energy consumption of mineral-bituminous mixtures.

In 1986-1990 he presided the Staff Council of R&BRI. He participated at the government level in the works regarding withdrawal of Soviet Army from Poland and from East Germany to Russia through the territory of Poland (award of Minister of Transport and Maritime Economy in 1993). During the last years he devoted major part of his professional activity to the problems of certification of products used in the transport engineering as well as economical transformation of road and bridge branch companies.

1978-1981 he was head of the Division of Prototypes of Testing Equipment and in 1981-1983 he was deputy head of the Division of Organisation and Mechanisation of Road Works. 1981-1988 he performed the function of the chief of Construction Office  in the Division of Organisation and Mechanisation of Road Works. Since 1988 till 1991 he performed again the function of  head of the Division of Organisation and Mechanisation of Road Works.

Since 1991 he performs the function of deputy director of the Road and Bridge Research Institute. 

He is a member of All-Polish Economic Chamber of Road Construction and Scientific Council of the Road and Bridge Research Institute. Since 1995 he presides the Commission of Technical Approvals in R&BRI and since 1997 he performs the function of president of Supervisory Board of the Products Certifying Unit in R&BRI.

Author or co-author of tens of research works and expert’s reports as well as several domestic publications. Co-author of several patents in the field of machines for road works.

Selected publications and patents: 
 • Rafalski L., Kula T., Bartold L. A., Gołąb S., Leszczyński Z., Marciniak A., Mikulska B., Sadowski T., Studziński W., Szrajber I.: "Studium sektorowe przedsiębiorstw branży drogowo-mostowej i surowców skalnych dla drogownictwa." (Sector study of the road and bridge branch companies and rock materials for road construction) Wyd. IBDiM Warszawa, luty 1997
 • Rafalski L., Kula T., Leszczyński Z., Malusi W., Sybilski D.: "Aktualny i przyszły stan branży budownictwa drogowego w aspekcie perspektyw rozwojowych Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A." Present and future state of the road construction branch in the aspect of development perspectives of the Cracow Enterprise of Road Works Stock Company) Work not published. IBDiM. Warszawa, November 1997
 • Kula T. Karpiński F.: "Zastosowanie Betonowej kostki brukowej do nawierzchni drogowych (Application of concrete sett for road pavements)
 • Materiały Budowlane nr 3/1998
 • Przybylski W., Kula T.: "Status Report on the Polish activity in scope of road safety."
 • Paper for the 16 International ESY Conference - Bezpieczeństwo Pojazdów w Szerokim Ujęciu, (Vehicles safety in the broad aspect), 1998
 • Kamiński P., Kula T.: "Urządzenie do podgrzewania i nakładania mas zalewowych uszczelniających na konstrukcje inżynierskie." (Equipment for heating and spreading of sealing compounds on engineering structures) Patent No. 284706
Read more...
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2