Polowe Laboratorium Badań Pali - Zakres Badań - Nośność pali Print

There are no translations available.

Untitled document

Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań nośności pali.

badanie statyczne najwieksze w Polsce


Krótki opis PROCEDURY BADAWCZEJ

Postanowienia ogólne

1.1. Określenie badanej cechy
Nośność pala - jest to zdolność pala do przenoszenia obciążeń.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń
Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482.

1.3. Zasada pomiaru
Badanie polega na zmierzeniu przemieszczeń/osiadań pala przy danych warunkach obciążenia, zgodnie z PN-83/B-02482.

1.4. Wymagania dotyczące personelu wykonującego badanie lub niektóre jego etapy
Personel wykonujący badanie powinien być:

 • przeszkolony w zakresie swoich obowiązków,
 • zaznajomiony z normą i procedurą.

1.5. Miejsce przeprowadzenia badania
Badanie nośności pala odbywa się w miejscu jego wbudowania (teren budowy).Wyposażenie pomiarowe i badawcze

2.1. Przyrządy pomiarowe i urządzenia badawcze
Podczas badania stosuje się następujące urządzenia pomiarowe:

Czujniki zegarowe
 • Zakres pomiarowy - 50 mm
 • Dokładność pomiaru – 0,01 mm lub 0,10 mm

Manometr mierzący ciśnienie

 • Zakres pomiarowy - 40 MPa
 • Dokładność pomiaru – 0,5 MPa

Siłowniki hydrauliczne

 • Zakres - 0 do 1000 kN, 0 do 1500 kN
 • Wysuw tłoka - 0 do 20 cm, 0 do 25 cm

Pompa hydrauliczna

 • Zakres działania - 0 do 63 MPa

2.2. Sprawdzenie WPiB przed badaniem
Przed przystąpieniem do badania należy:

 • sprawdzić aktualność świadectw legalizacji WPiB,
 • sprawdzić kierunek obrotów silnika pompy,
 • sprawdzić szczelność układu hydraulicznego,
 • sprawdzić poprawność działania i umocowania czujników zegarowych.

Przebieg badania3.1. Warunki wykonania badania

 • Przeprowadzenie badania jest możliwe w zakresie temperatur  - 10o C i + 40o C, przy umiarkowanych opadach atmosferycznych.
 • Sprawdzenie nośności pali obciążanych siłą pionową można przeprowadzić po upływie 30 dni od daty wykonania pali.
 • Urządzenia do sprawdzania nośności pali powinny być tak ustawione, aby badany pal był obciążany osiowo. Podczas przeprowadzenia badania, miejsce próbnego obciążenia nie powinno być narażone na wpływ wstrząsów, pochodzących od ruchów lub pracy maszyn i pojazdów (jako brak wstrząsów przyjmuje się możliwość wykonania odczytów z dokładnością do 0,05 mm).

3.2. Wykonanie badania

 • Próbne obciążenie pala należy przeprowadzić w dwóch etapach.
 • Pierwszy etap próbnego obciążenia należy doprowadzić do wartości nośności obliczeniowej pala.
 • Wartość obciążenia należy zwiększać stopniami wynoszącymi 1/8 - 1/12 obciążenia obliczeniowego, oczekując każdorazowo na zanik osiadań pala, rozumiany jako brak  ich przyrostu w trzech kolejnych odczytach wykonywanych, co 10 minut (przyrost  osiadań mniejszy niż 0,05 mm).
 • Odczyty przemieszczeń badanego pala należy notować, co 10 minut (± 1 min.).  Należy przy tym dopompowywać olej do siłowników tak, by utrzymywać ciśnienie  danego stopnia obciążenia pala. Jeżeli czas oczekiwania na zanik przemieszczeń na danym stopniu jest dłuższy niż 1 godzina, okres pomiędzy kolejnymi odczytami można przyjmować dłuższy niż 10 minut.
 • Po osiągnięciu obciążenia zbliżonego do nośności obliczeniowej układ badawczy należy odciążyć stopniami, bez oczekiwania na zanik przemieszczeń.
 • Po całkowitym odciążeniu pala pomiary kontrolne należy prowadzić, aż do zaniku  przemieszczeń pala.
 • Drugi etap próbnego obciążenia należy doprowadzić conajmniej do półtorakrotnej  wartości nośności obliczeniowej do obciążenia badawczego.
 • W drugim etapie próbnego obciążenia siłę obciążającą należy zwiększać stopniami,  przy czym do wartości nośności obliczeniowej nie oczekuje się na zanik osiadań.
 • Po osiągnięciu wartości obciążenia badawczego należy na każdym kolejnym stopniu oczekiwać na zanik osiadań pala.
 • Maksymalne obciążenie badawcze należy utrzymywać do zaniku osiadań pala.
 • Po osiągnięciu wartości obciążenia badawczego i zaniku osiadań, pal należy odciążyć stopniami bez oczekiwania na zanik przemieszczeń.
 • Po odciążeniu pala należy zmierzyć jego przemieszczenie po ustabilizowaniu się.

Pomiary wykonywane podczas badania nośności pali

4.1 W czasie próbnego obciążenia pala należy mierzyć:

 • wartości sił obciążających na podstawie odczytów na manometrze wskazującym ciśnienie oleju w siłownikach,
 • przemieszczenia pionowe pala badanego i pali kotwiących urządzenie obciążające (przemieszczenie obciążanego pala należy mierzyć co najmniej dwoma czujnikami, przemieszczenia pali kotwiących wystarczy mierzyć jednym czujnikiem),
 • dokładny czas wykonywania odczytów kontrolnych,
 • przemieszczenia pala badanego należy mierzyć po każdej zmianie wartości obciążenia oraz w okresie oczekiwania na zanik jego przemieszczeń. Pale kotwiące można sprawdzić co drugi stopień obciążenia, z tym, że w przypadku stwierdzenia istotnego ruchu pala kotwiącego należy zwiększyć częstotliwość odczytów.

Wyniki

5.1. Sposób wyrażania ostatecznego wyniku badania
Analizę wyników badania należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 "Zasady interpretacji wyników sprawdzania nośności pali w terenie" normy PN-83/B-02482.

5.2. Sposób dokumentowania badania

 • Dane zbierane podczas badania dokumentowane są w Dzienniku próbnego obciążenia pala. Po zakończeniu badania wypełniany jest Protokół próbnego obciążenia pala.
 • Zapisy w Dzienniku próbnego obciążenia pala wykonuje osoba nadzorująca badanie.

Dokumentacja

 • PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
 • Dziennik próbnego obciążenia pala
 • Protokół próbnego obciążenia pala

Zestawienie ważniejszych obiektów, na których wykonywano badania nośności pali w latach 1997 – 2003

 • Obiekty mostowe w ciągu obwodnicy - Radzymin
 • Most przez Odrę - Opole
 • Most graniczny przez Nysę Łużycką - Gubinek
 • Wysokościowiec Centrum Daewoo - Warszawa
 • Most przez Wisłę - Wyszogród
 • Most przez Brdę - Bydgoszcz
 • Fabryka silników Isuzu - Gliwice
 • Obiekty mostowe w ciągu Trasy Prymasa Tysiąclecia -Warszawa
 • Obiekty mostowe w ciągu trasy szybkiego ruchu - Gorzów Wielkopolski
 • Most Świętokrzyski -Warszawa
 • Obiekty mostowe w ciągu Trasy AK -Warszawa
 • Estakada nad ul. Bracką - Katowice
 • Ekologiczny kocioł na terenie EC Żerań -Warszawa
 • Słodownia na terenie browaru -Poznań
 • Hotel Hyatt -Warszawa
 • Elektrownia Pątnów 2 k/Konina
 • Centrum Dyspozytorskie na terenie Gazowni Warszawskiej
 • Most Zwierzyniecki -Kraków
 • Wiadukt nad ul. Strzegomską -Wrocław
 • Most przez rzekę Rabę - Chełm
 • Most przez Zalew Zegrzyński
 • Most przez Pilicę w ciągu obwodnicy - Białobrzegi
 • Most przez Brdę w ciągu obwodnicy - Sochaczew
 • Most Milenijny przez Odrę -Wrocław
 • Tunel pod torami PKP - Białystok
 • Obiekty mostowe w ciągu autostrady A-4 – Zabrze