Polowe Laboratorium Badań Pali - Zakres Badań - Ciągłość pali Print

There are no translations available.

Untitled document

Zakład Geotechniki i Fundamentowania. Polowe Laboratorium Badań Pali TF-1

Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań ciągłości pali.

badanie ciaglosci pali

KRÓTKI OPIS PROCEDURY BADAWCZEJ

Postanowienia ogólne

1.1. Określenie badanej cechy
Badanie ciągłości pala ma na celu określenie kształtu trzonu pala i jego długości oraz ogólnej jakości wbudowanego betonu.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń

Badaniu ciągłości można poddać każdy pal żelbetowy posiadający odpowiednio przygotowaną głowicę, po upływie minimum 7 dni od daty jego wykonania.

1.3. Zasada badania
Badanie polega na uzyskaniu wykresów przebiegu fali w trzonie pala i ich interpretacji.

1.4. Wymagania dotyczące personelu wykonującego badania lub niektóre etapy badania.
Personel wykonujący badania powinien:

 • być przeszkolony w zakresie wykonywania badania,
 • zaznajomiony z normą i odpowiednią procedurą badawczą.

1.5. Czas trwania badania
Badanie pojedynczego pala trwa około 3 do 10 minut.

1.6. Miejsce przeprowadzenia badania
Badanie ciągłości trzonu pala odbywa się w miejscu jego wbudowania (teren budowy).


Wyposażenie pomiarowe i badawcze

2.1. Przyrządy pomiarowe i badawcze
Podczas badania stosuje się następujące urządzenia pomiarowe:

 • komputer z oprogramowaniem pozwalającym na wykonanie badania i interpretację wyników,
 • czujnik pomiaru przyspieszeń,
 • interfejs łączący komputer z czujnikiem,
 • młotek do generacji fali niskich naprężeń w trzonie pala.

2.2. Sprawdzenie wyposażenia pomiarowego i badawczego
Sprawdzenie WPiB polega na wykonaniu badania modelowego przed przystąpieniem do badań terenowych.

Przebieg badania

 


3.1. Warunki wykonania badania

 • Przeprowadzenie badania jest możliwe w warunkach umożliwiających uruchomienie zestawu pomiarowego do badania ciągłości pali – dodatnia temperatura otoczenia, brak opadów atmosferycznych.
 • Sprawdzenie ciągłości pali można przeprowadzić po upływie minimum 7 dni od daty wykonania pali.
 • Punkty badawcze powinny być przygotowane na głowicy pala skutej na rzędną projektową. W przypadku wykonywania badania z innej rzędnej konieczna jest niwelacja tej rzędnej.
 • Punkty badawcze – minimum dwa poziome miejsca o wymiarach 5 x 5 cm, w obszarze ograniczonym zbrojeniem pala, usytuowane w odległości 15 – 30 cm możliwie blisko osi pala.

3.2. Wykonanie badania

 • Uruchomienie oprogramowania badawczego
 • Wprowadzenie danych początkowych i założenie katalogu danej budowy
 • Wprowadzenie numeru pala
 • Przyłożenie czujnika z przyklejoną masą plastyczną do głowicy pala
 • Trzykrotne uderzenie młotkiem z odpowiednią siłą
 • Powtórzenie badania w innym punkcie, jeśli pierwszy pomiar wykazał przewężenie lub długość niezgodną z projektową
 • Zapamiętanie wyników badania

Sposób dokumentowania badania

Dokumentację badania stanowią zapamiętane w komputerze wykresy przebiegu fali.

Wyniki

Wyniki badania stanowią opis interpretacji wykresu przebiegu fali w trzonie pala, pracowany w formie sprawozdania, z podaniem:

 • długości pala,
 • ewentualnych nieprawidłowości kształtu trzonu,
 • głębokości ich wystąpienia,
 • ogólnej jakości wbudowanego betonu.
 • Normy PN 78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania, pkt 3.3.9.

Badania specjalne

 • PN EN 1536:1999 Wykonywanie specjalistycznych robót geotechnicznych

Pale wiercone,pkt 9.3. Badania pali

Skrócony opis metody

Badanie ciągłości pali pozwala ocenić jakość wykonania trzonu pala: jego długość, ewentualne szkodzenia,  przewężenia i poszerzenia trzonu oraz przybliżoną głębokość ich wystąpienia, a także pozwala oszacować jakość wbudowanego betonu. Badanie jest możliwe do wykonania przy dodatniej temperaturze otoczenia i przy braku opadów
atmosferycznych. Głowica pala musi być odkuta do betonu o zakładanej wytrzymałości i oczyszczona. Do badań używana jest aparatura holenderskiej firmy TNO typu SIT-6 z oprogramowaniem FPDS. Aparatura składa się z komputera typu notebook z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrowanie w badanych palach przebiegu fali naprężeniowej wywołanej uderzeniem specjalnego młotka. Fala rozchodzi się od głowicy pala w dół, ulega odbiciu od stopy i powraca do góry. Po drodze ulega ona częściowemu rozproszeniu lub odbiciu napotykając spękania, poszerzenia lub przewężenia trzonu. Echo odbitej od podstawy pala fali jest odbierane za pomocą czujnika przyspieszeń umieszczonego na głowicy pala. Program FPDS umożliwia obróbkę zarejestrowanych przebiegów fal w celu interpretacji wyników. Badanie ciągłości pali jest krótkotrwałe, pal można badać po minimum 7 dniach od daty jego wykonania. Badanie pojedynczego pala trwa 3 do10 minut.

Zestawienie ważniejszych obiektów, na których wykonywano badania ciągłości pali w latach 1997 – 2003

 • Port Północny, zbiorniki gazu płynnego - Gdańsk
 • Most graniczny przez Nysę Łużycką - Gubinek
 • Wysokościowiec Centrum Daewoo - Warszawa
 • Rafineria Gdańsk
 • Most przez Brdę - Bydgoszcz
 • Autostrada A4, odcinek Gliwice - Wrocław
 • Pochylnia na terenie Stoczni Szczecin
 • Wiadukt w Jankach k/Warszawy
 • Most Świętokrzyski - Warszawa
 • Most Siekierkowski - Warszawa
 • Wiadukt kolejowy nad ul. Globusową - Warszawa
 • Estakada nad ul. Bracką - Katowice
 • Słodownia na terenie browaru w Poznaniu
 • Most graniczny przez Bug - Dorohusk
 • Elektrownia Pątnów 2 k/Konina
 • Autostrada A4, odcinek Wrocław - Legnica
 • Most graniczny przez Bug - Kukuryki
 • Tunel pod torami PKP - Białystok