Co to jest europejski dokument oceny (EDO)? Print

There are no translations available.

Europejski dokument oceny jest to dokument przyjęty przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) do celów wydawania europejskich ocen technicznych (EOT). Stanowi zharmonizowaną specyfikację techniczną.

EDO jest opracowywany i przyjmowany przez EOTA w następstwie wniosku o wydanie EOT złożonego przez producenta dla wyrobu budowlanego, który nie jest objęty lub nie jest w pełni objęty normą zharmonizowaną, tj. takiego, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, ponieważ m.in.:
•    dany wyrób nie jest objęty zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej,
•    w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej nie jest właściwa; lub
•    norma zharmonizowana nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu.
Procedura opracowywania i przyjmowania EDO jest przeprowadzana z zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 21 i załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

EDO zawiera co najmniej:
•    ogólny opis wyrobu budowlanego,
•    wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zamierzone zastosowanie wyrobu przewidziane przez producenta i uzgodnione miedzy producentem a organizacją JOT (EOTA),
•    metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk.

EDO zawiera także zasady zakładowej kontroli produkcji, która ma być stosowana, z uwzględnieniem warunków procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego.

Zgodnie z postanowieniami przejściowymi, zawartymi w art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, jako EDO mogą być także stosowane wytyczne do europejskich aprobat technicznych (ETAG) opublikowane przez EOTA przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG.

Wykazy odniesień do europejskich dokumentów oceny, przyjętych zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, tj. Komunikaty Komisji Europejskiej w ramach wykonania ww. rozporządzenia, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wszystkie EDO, do których odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, są udostępnione na stronie internetowej EOTA:
http://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/.

ETAG, które mogą być stosowane jako EDO, są udostępnione na stronie internetowej EOTA:
http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/.

Baza danych zawierająca m.in. informacje o normach zharmonizowanych, EDO, ETAG, jednostkach oceny technicznej, jednostkach notyfikowanych itp. znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33