IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Assistance Divisions
KRAJOWE OCENY TECHNICZNE PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, oznaczonych kodami:

- 1.  Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego napowietrzanego,
- 3.  Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą i parą wodną),
- 4.  Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne,
- 5.  Łożyska konstrukcyjne, trzpienie do złączy konstrukcyjnych,
- 8.  Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane,
- 12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg,
- 13. Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze,
- 15. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne,
- 16. Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze), zestawy zakotwień i cięgien,
- 28. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków,

- 19. Wyroby podłogowe i posadzkowe,
- 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze,
- 23. Wyroby do budowy dróg,
- 24. Kruszywa,
- 25. Kleje budowlane,
- 26. Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem,
- 28. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- 32.  Wyroby do uszczelniania złączy,
- 33. Mocowania/łączniki,
- 34. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty,
- 35. Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną,


na podstawie załącznika IV tabel 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.)  Jednostka Oceny Technicznej IBDiM może wydać krajową ocenę techniczną  dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjętego  zakresem  przedmiotowym  Polskiej Normy wyrobu, albo
2) jeżeli w od niesieniu do co najmniej  jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny  przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo
3) jeżeli Polska Norma  wyrobu nie przewiduje  metody oceny  w odniesieniu do co najmniej jednej  zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Krajowe oceny techniczne są wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), dostępnego na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001968
W załączniku do ww. rozporządzenia zamieszczono wzór pt.: Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej (w załączeniu)

Wniosek o zmianę Krajowej Oceny Technicznej (w załączeniu)

Wniosek w postępowaniu o wydanie/zmianę Krajowej Oceny Technicznej (w załączniku)

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej składa Producent wyrobu budowlanego (reprezentowany zgodnie z ustaleniami w Krajowym Rejestrze Spółek) albo w imieniu Producenta - upoważniony przez niego przedstawiciel, dołączając do wniosku pełnomocnictwo, na adres Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.


Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku dołącza się:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;
2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;
3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;
4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie.


Do Producenta należy uzyskanie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji, które zostaną uznane przez Jednostkę Oceny Technicznej IBDiM, o ile pochodzą z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);
2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);
3) innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.


Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Krajowej Jednostki Akredytującej upoważnionej do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542) - Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040) utraciło moc na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165), w związku z czym od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

 

Rejestr udzielonych i uchylonych aprobat technicznych IBDiM: wyszukiwanie aprobat i rekomendacji

Dodatkowych informacji udzieli: Jednostka Oceny Technicznej 
Stanowisko ds. Normalizacji PDF Print
There are no translations available.

mgr inż. Maria Brenner
tel. (22) 39 00 410
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
Informacje udostępniane na życzenie klienta PDF Print
There are no translations available.

Jednostka certyfikująca na życzenie udostępnia wnioskodawcom:
- aktualne zasady i procedury jednostki dotyczące: oceny, udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikatu, zawieszania, cofania, odmowy certyfikacji, w tym także informacje nt. praw i obowiązków klientów,
- szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań,
- listę podwykonawców (akredytowanych laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wyrobów, z którymi IBDiM podpisał porozumienie o współpracy),
- listę Aprobat Technicznych / Krajowych Ocen Technicznych, objętych zakresem akredytacji.

Sposób finansowania działalności IBDiM określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618). Jeżeli jednostka uzyska wsparcie finansowe, na życzenie udostępnia opis tych środków.

 
Skargi i odwołania, sprawy sporne PDF Print
There are no translations available.

Jednostka certyfikująca ustanowiła zasady składania do Działu Certyfikacji Wyrobów skarg przez klientów lub inne strony, wnoszenia do Dyrektora IBDiM odwołań od decyzji Działu jednostki certyfikującej przez klientów oraz zaistnienia spraw spornych.

Składanie skarg i odwołań

Skargę może złożyć do Działu CW klient lub inne strony.
W przypadku odwołania klient składa pismo do Dyrektora IBDiM, w którym podaje: numer wniosku, numer posiadanego certyfikatu, datę decyzji, od której wnosi odwołanie, szczegółowe uzasadnienie odwołania od decyzji jednostki certyfikującej wyroby.
Do pisma odwoławczego mogą być załączone dokumenty, które klient uzna za właściwe do rozpoznania sprawy i uzasadnienia odwołania.
IBDiM potwierdza przyjęcie skargi lub odwołania w formie pisemnej.

Postępowanie w przypadku skargi obejmuje:

 • wyjaśnienie przyczyn skargi,
 • wyjaśnienie zasadności skargi,
 • opracowanie opinii na temat zasadności skargi i ustalenie dalszych działań.

W ramach postępowania wyjaśniającego, w celu zbadania skargi na certyfikowany wyrób, może być przeprowadzony audyt z krótkim terminem powiadamiania.
Klient w formie pisemnej powiadamiany jest o wyniku postępowania. W przypadku uznania skargi mają zastosowanie, w zależności od tematyki, odpowiednie procedury jednostki certyfikującej w zakresie określonym w opinii. W przypadku nie uznania skargi klient otrzymuje pismo ze stosownym uzasadnieniem.
Każdemu klientowi przysługuje prawo odwołania od decyzji jednostki certyfikującej w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Postępowanie odwoławcze obejmuje:

 • wyjaśnienie przyczyn odwołania,
 • wyjaśnienie zasadności odwołania,
 • audyt wniosku o certyfikację,
 • opracowanie opinii nt. zasadności odwołania i ustalenie dalszych działań.

Opracowana opinia stanowi podstawę uznania, bądź nie uznania odwołania przez Dyrektora IBDiM.
Klient powiadamiany jest w formie pisemnej o wyniku postępowania odwoławczego.
W przypadku uznania odwołania mają zastosowanie, w zależności od rodzaju sprawy odpowiednie procedury w zakresie określonym w opinii.
Jeżeli Dyrektor IBDiM uzna, że odmowna decyzja Działu CW była słuszna, a przedstawione przez klienta dokumenty nie wniosły żadnych istotnych dla sprawy elementów, wtedy klientowi wysyłane jest pismo zawiadamiające o oddaleniu odwołania wyjaśniające tego przyczyny.
Pismo wraz z uzasadnieniem oddalenia odwołania przekazywane jest klientowi listem poleconym lub w inny udokumentowany sposób.

Sprawy sporne

Sprawy sporne, które mogą wystąpić w związku z nierozstrzygnięciem skargi lub odwołania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

Na życzenie jednostka certyfikująca udostępnia szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań.

 
Informacja dotycząca uznawania badań aprobacyjnych przez jednostkę certyfikującą PDF Print
There are no translations available.

Informacja dotycząca uznawania badań aprobacyjnych przez jednostkę certyfikującą

Jednym z elementów procesu certyfikacji w wyrobu budowlanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemie 1 i 1+wstępne badania typu.

Wstępne badania typu jednostka certyfikująca wykonuje:

 • we własnych laboratoriach nieakredytowanych pod warunkiem spełnienia przez te laboratoria co najmniej wymagań punktu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

Jednostka certyfikująca nie przewiduje prowadzenia badań wstępnych typu w laboratorium producenta.

W przypadku realizowania badań wstępnych typu podczas inspekcji w zakładzie producenta pracownicy jednostki certyfikującej wykorzystują wyposażenie pomiarowo-badawcze z akredytowanych laboratoriów IBDiM a dowody spełnienia wymagania spójności pomiarowej przechowywane są w Dziale CW.

Jednostka certyfikująca może uznać badania (np. badania aprobacyjne, które były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu) wykonane przez producenta przed rozpoczęciem procesu certyfikacji w laboratorium akredytowanym (własnym jednostki lub z podwykonawcą IBDiM) jeśli:

 • jest to laboratorium niezależne od producenta
 • zakres badań odpowiada zakresowi badań wstępnych typu wymaganemu przez dokument odniesienia,
 • metoda badania jest taka sama jak metoda wskazana w dokumencie odniesienia lub niemniej rygorystyczna,
 • producent udowodni, że badane próbki wyrobu pozostają reprezentatywne dla wyrobów objętych wnioskiem i aktualnie produkowanych według zasad przyjętych w systemie zakładowej kontroli produkcji poddanemu ocenie w trakcie procesu certyfikacji.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5