IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Certification of Products Section
Informacje udostępniane na życzenie klienta PDF Print
There are no translations available.

Jednostka certyfikująca na życzenie udostępnia wnioskodawcom:
- aktualne zasady i procedury jednostki dotyczące: oceny, udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikatu, zawieszania, cofania, odmowy certyfikacji, w tym także informacje nt. praw i obowiązków klientów,
- szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań,
- listę podwykonawców (akredytowanych laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wyrobów, z którymi IBDiM podpisał porozumienie o współpracy),
- listę Aprobat Technicznych / Krajowych Ocen Technicznych, objętych zakresem akredytacji.

Sposób finansowania działalności IBDiM określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618). Jeżeli jednostka uzyska wsparcie finansowe, na życzenie udostępnia opis tych środków.

 
Skargi i odwołania, sprawy sporne PDF Print
There are no translations available.

Jednostka certyfikująca ustanowiła zasady składania do Działu Certyfikacji Wyrobów skarg przez klientów lub inne strony, wnoszenia do Dyrektora IBDiM odwołań od decyzji Działu jednostki certyfikującej przez klientów oraz zaistnienia spraw spornych.

Składanie skarg i odwołań

Skargę może złożyć do Działu CW klient lub inne strony.
W przypadku odwołania klient składa pismo do Dyrektora IBDiM, w którym podaje: numer wniosku, numer posiadanego certyfikatu, datę decyzji, od której wnosi odwołanie, szczegółowe uzasadnienie odwołania od decyzji jednostki certyfikującej wyroby.
Do pisma odwoławczego mogą być załączone dokumenty, które klient uzna za właściwe do rozpoznania sprawy i uzasadnienia odwołania.
IBDiM potwierdza przyjęcie skargi lub odwołania w formie pisemnej.

Postępowanie w przypadku skargi obejmuje:

 • wyjaśnienie przyczyn skargi,
 • wyjaśnienie zasadności skargi,
 • opracowanie opinii na temat zasadności skargi i ustalenie dalszych działań.

W ramach postępowania wyjaśniającego, w celu zbadania skargi na certyfikowany wyrób, może być przeprowadzony audyt z krótkim terminem powiadamiania.
Klient w formie pisemnej powiadamiany jest o wyniku postępowania. W przypadku uznania skargi mają zastosowanie, w zależności od tematyki, odpowiednie procedury jednostki certyfikującej w zakresie określonym w opinii. W przypadku nie uznania skargi klient otrzymuje pismo ze stosownym uzasadnieniem.
Każdemu klientowi przysługuje prawo odwołania od decyzji jednostki certyfikującej w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Postępowanie odwoławcze obejmuje:

 • wyjaśnienie przyczyn odwołania,
 • wyjaśnienie zasadności odwołania,
 • audyt wniosku o certyfikację,
 • opracowanie opinii nt. zasadności odwołania i ustalenie dalszych działań.

Opracowana opinia stanowi podstawę uznania, bądź nie uznania odwołania przez Dyrektora IBDiM.
Klient powiadamiany jest w formie pisemnej o wyniku postępowania odwoławczego.
W przypadku uznania odwołania mają zastosowanie, w zależności od rodzaju sprawy odpowiednie procedury w zakresie określonym w opinii.
Jeżeli Dyrektor IBDiM uzna, że odmowna decyzja Działu CW była słuszna, a przedstawione przez klienta dokumenty nie wniosły żadnych istotnych dla sprawy elementów, wtedy klientowi wysyłane jest pismo zawiadamiające o oddaleniu odwołania wyjaśniające tego przyczyny.
Pismo wraz z uzasadnieniem oddalenia odwołania przekazywane jest klientowi listem poleconym lub w inny udokumentowany sposób.

Sprawy sporne

Sprawy sporne, które mogą wystąpić w związku z nierozstrzygnięciem skargi lub odwołania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

Na życzenie jednostka certyfikująca udostępnia szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań.

 
Informacja dotycząca uznawania badań aprobacyjnych przez jednostkę certyfikującą PDF Print
There are no translations available.

Informacja dotycząca uznawania badań aprobacyjnych przez jednostkę certyfikującą

Jednym z elementów procesu certyfikacji w wyrobu budowlanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemie 1 i 1+wstępne badania typu.

Wstępne badania typu jednostka certyfikująca wykonuje:

 • we własnych laboratoriach nieakredytowanych pod warunkiem spełnienia przez te laboratoria co najmniej wymagań punktu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

Jednostka certyfikująca nie przewiduje prowadzenia badań wstępnych typu w laboratorium producenta.

W przypadku realizowania badań wstępnych typu podczas inspekcji w zakładzie producenta pracownicy jednostki certyfikującej wykorzystują wyposażenie pomiarowo-badawcze z akredytowanych laboratoriów IBDiM a dowody spełnienia wymagania spójności pomiarowej przechowywane są w Dziale CW.

Jednostka certyfikująca może uznać badania (np. badania aprobacyjne, które były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu) wykonane przez producenta przed rozpoczęciem procesu certyfikacji w laboratorium akredytowanym (własnym jednostki lub z podwykonawcą IBDiM) jeśli:

 • jest to laboratorium niezależne od producenta
 • zakres badań odpowiada zakresowi badań wstępnych typu wymaganemu przez dokument odniesienia,
 • metoda badania jest taka sama jak metoda wskazana w dokumencie odniesienia lub niemniej rygorystyczna,
 • producent udowodni, że badane próbki wyrobu pozostają reprezentatywne dla wyrobów objętych wnioskiem i aktualnie produkowanych według zasad przyjętych w systemie zakładowej kontroli produkcji poddanemu ocenie w trakcie procesu certyfikacji.
 
Wymagania dla klientów działu Certyfikacji Wyrobów dotyczące trybu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym PDF Print
There are no translations available.

Wymagania dotyczące trybu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym określone są w dokumencie DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej.

Dokument ten określa wymagania stawiane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) laboratoriom i jednostkom oceniającym zgodność, w których wykorzystywane są badania lub wzorcowania oraz nakłada na jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania obowiązek wymagania od swoich klientów przestrzegania przedstawionych w DA-06 zasad.

DA-06 wymaga aby wyposażenie pomiarowo-badawcze używane do badań wyrobu (mające istotny wpływ na niepewność pomiaru związaną z wynikami badań) było wzorcowane w odpowiednich jednostkach lub wzorcowane wewnętrznie przy użyciu wzorców sprawdzonych ze wzorcami państwowymi.

W myśl wymagań dokumentu PCA wyposażenie, o którym mowa powyżej, powinno być wzorcowane przez:

- krajowe instytucje metrologiczne NMI (National Metrology Instytut) albo

- Instytuty Desygnowane DI (Designated Istitutes) będące depozytariuszami wzorców państwowych albo przez

- laboratoria wzorcujące akredytowane przez sygnatariuszy porozumień EA MLA lub ILAC MRA.

W Polsce rolę NMI pełni GUM (Główny Urząd Miar), natomiast rolę DI pełnią: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem porozumień EA MLA zatem świadectwa wzorcowania wydawane przez laboratoria akredytowane przez PCA uznane są za wystarczające do spełnienia wymagań DA-06.

Lista laboratoriów wzorcujących akredytowanych przez PCA, wraz z zakresem ich akredytacji, dostępna jest na stronie internetowej PCA, http://www.pca.gov.pl/?page=szukaj_ap.

 

 
Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych - systemy ograniczające drogę PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów informuje o zmianach wymagań certyfikacyjnych związanych z aktualizacją normy PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczające drogę - Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd.

Zmienione wymagania certyfikacyjne wchodzą w życie 20 września 2012 r. Zapraszamy do kontaktu z Działem Certyfikacji Wyrobów  w sprawie szczegółowych informacji.

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3