Informacje udostępniane na życzenie klienta Print

There are no translations available.

Jednostka certyfikująca na życzenie udostępnia wnioskodawcom:
- aktualne zasady i procedury jednostki dotyczące: oceny, udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikatu, zawieszania, cofania, odmowy certyfikacji, w tym także informacje nt. praw i obowiązków klientów,
- szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań,
- listę podwykonawców (akredytowanych laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wyrobów, z którymi IBDiM podpisał porozumienie o współpracy),
- listę Aprobat Technicznych / Krajowych Ocen Technicznych, objętych zakresem akredytacji.

Sposób finansowania działalności IBDiM określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618). Jeżeli jednostka uzyska wsparcie finansowe, na życzenie udostępnia opis tych środków.