Informacja dotycząca uznawania badań aprobacyjnych przez jednostkę certyfikującą Print

There are no translations available.

Informacja dotycząca uznawania badań aprobacyjnych przez jednostkę certyfikującą

Jednym z elementów procesu certyfikacji w wyrobu budowlanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemie 1 i 1+wstępne badania typu.

Wstępne badania typu jednostka certyfikująca wykonuje:

  • we własnych laboratoriach nieakredytowanych pod warunkiem spełnienia przez te laboratoria co najmniej wymagań punktu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

Jednostka certyfikująca nie przewiduje prowadzenia badań wstępnych typu w laboratorium producenta.

W przypadku realizowania badań wstępnych typu podczas inspekcji w zakładzie producenta pracownicy jednostki certyfikującej wykorzystują wyposażenie pomiarowo-badawcze z akredytowanych laboratoriów IBDiM a dowody spełnienia wymagania spójności pomiarowej przechowywane są w Dziale CW.

Jednostka certyfikująca może uznać badania (np. badania aprobacyjne, które były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu) wykonane przez producenta przed rozpoczęciem procesu certyfikacji w laboratorium akredytowanym (własnym jednostki lub z podwykonawcą IBDiM) jeśli:

  • jest to laboratorium niezależne od producenta
  • zakres badań odpowiada zakresowi badań wstępnych typu wymaganemu przez dokument odniesienia,
  • metoda badania jest taka sama jak metoda wskazana w dokumencie odniesienia lub niemniej rygorystyczna,
  • producent udowodni, że badane próbki wyrobu pozostają reprezentatywne dla wyrobów objętych wnioskiem i aktualnie produkowanych według zasad przyjętych w systemie zakładowej kontroli produkcji poddanemu ocenie w trakcie procesu certyfikacji.