IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Certification of Products Section
Certyfikaty - zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny Certyfikat Akredytacji Nr AC 052, ważny do 26.07.2021 r., potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Po raz pierwszy IBDiM uzyskał  akredytację jednostki certyfikującej wyroby w 1998 r., wówczas jednostką akredytującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą akredytacji do roku 2015 była norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.


Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 052

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby
Polityka bezstronności
Akredytacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oceny zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)
Zakres Notyfikacji
Notyfikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oceny zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)

 

IBDiM prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, krajowych ocen technicznych i aprobat technicznych. Certyfikacja prowadzona jest w obszarze obowiązkowym - w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1, 1+ i 2+ opisanych w:

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

•   Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z 4.4.2011)

•    Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z 27.5.2014).

Klientów ubiegających się o krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych / certyfikat stałości właściwości użytkowych (certyfikacja wg systemów 1 i 1+) lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (certyfikacja wg systemu 2+) zapraszamy do zapoznania się z informatorem "Zasady certyfikacji”.


INFORMACJE UDOSTĘPNIANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

CENNIKI

WNIOSKI (obowiązujące od 03.01.2022 r.)

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW I ICH PRODUCENTÓW

SKARGI I ODWOŁANIA, SPRAWY SPORNE

SZCZEGÓLNE ZASADY CERTYFIKACJI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW OGRANICZAJĄCYCH DROGĘ

ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH - SYSTEMY OGRANICZAJĄCE DROGĘ

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW 30.01.2017

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRYBU NADZORU NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM I BADAWCZYM 
Nowe zasady przedłużania ważności certyfikatów PDF Print
There are no translations available.

Nowe zasady przedłużania ważności certyfikatów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.01.2017 r. dotychczasowe zasady przedłużania ważności certyfikatów wydanych na czas określony uległy zmianom.

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na podstawie:

1.    sprawdzenia i oceny wyników ostatniego roku nadzoru jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty upływu ważności certyfikatu oraz
•    nie zmieniły się w znaczący sposób: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, organizacja zakładu, system zakładowej kontroli produkcji.

2.    merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty upływu ważności certyfikatu oraz
•    zmienił się co najmniej jeden z wymienionych elementów: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, organizacja zakładu, system zakładowej kontroli produkcji (dostawcy, proces produkcyjny, surowce, plany badań, urządzenia, wyposażenie pomiarowo-badacze, technologia, dokumentacja zkp) i możliwa jest ocena zmienionego obszaru na podstawie przesłanych przez producenta właściwych zapisów i dokumentów wskazanych przez jednostkę certyfikującą.
Jeżeli po ocenie merytorycznej i analizie materiałów przesłanych przez producenta okaże się, że ocena na miejscu w jednostce certyfikującej nie jest wystarczająca do podjęcia stosownej decyzji wówczas przeprowadzana jest inspekcja zakładu.

3.    merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz wyników inspekcji jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się wcześniej niż pół roku od daty poprzedniej inspekcji w ramach nadzoru nad certyfikatem.Posiadacz certyfikatu składa wniosek o przedłużenie po przedłużeniu krajowej oceny technicznej, nie później niż 1 dzień przed datą upływu ważności certyfikatu.


 
Certyfikaty PDF Print
There are no translations available.

Siedziba

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 698 06 06 wew. 415, 416, 417, 418

22 811 91 63

fax 22 814 50 28


Kierownik
mgr inż. Joanna Prasalska-Nikoniuk
tel. 22 39 00 417, 22 698 06 06 wew. 417
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zastępca Kierownika Działu
mgr inż. Joanna Bańkowska
tel. 22 39 00 418, 22 698 06 06 wew. 418
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Skład Osobowy

Zakres Działalności

 
Dział Certyfikacji Wyrobów - Zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Certyfikat Akredytacji Nr AC 052 ważny do 26.07.2013 r. potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów” oraz wymagań punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021:2007, odnoszących się do oceny, akceptacji i certyfikacji zkp (zakładowej kontroli produkcji).
Instytut jest europejską jednostką notyfikowaną numer 2219, wpisaną do bazy danych Komisji Europejskiej NANDO CPD.
Instytut prowadzi działalność certyfikacyjną poprzez Dział Certyfikacji Wyrobów uprawniony do certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym.


Jednostka certyfikująca prowadzi:

- dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów,

- obowiązkową certyfikację zgodności wyrobu w systemach oceny zgodności: 1 i 1+,

- obowiązkową certyfikację zakładowej kontroli produkcji w ramach systemów oceny zgodności 2 i 2+.

 
Dział Certyfikacji Wyrobów - Pracownicy PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Działu
mgr inż. Joanna Prasalska-Nikoniuk
tel. 22 39 00 417, 22 698 06 06 wew. 417

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Zastępca Kierownika Działu
mgr inż. Joanna Bańkowska
tel. 22 39 00 418, 22 698 06 06 wew. 418

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

mgr inż. Marzena Klimkiewicz
tel. 22 39 00 415, 22 698 06 06 wew. 415
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Monika Zapaśnik
tel. 22 39 00 416, 22 698 06 06 wew. 416
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Jolanta Kraszewska
tel. 22 39 00 416, 22 698 06 06 wew. 416
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Karolina Stegienko
tel. 22 39 00 415, 22 698 06 06 wew. 415
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3