Dział Współpracy Międzynarodowej Print

There are no translations available.


Siedziba

03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 814 11 60
fax  (22) 814 13 39

Kierownik Działu
mgr Anna Ledwolorz
tel. (22) 39 00 251
fax (22) 814 13 39
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika Działu
mgr Maciej Siemiński
tel. (22) 39 00 253
fax (22) 814 13 39
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Skład Osobowy


Zakres działalności

  • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków na projekty realizowane ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających (np. z MNiSW).
  • Przygotowanie wniosków od strony formalnej.
  • Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych ze środków zagranicznych oraz krajowych funduszy uzupełniających.
  • Administrowanie projektami, rozliczanie i sprawozdawczość - kontrola wykorzystywania dotacji i sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Prowadzenie punktu informacyjnego dla IBDiM o zasadach uczestnictwa w projektach międzynarodowych oraz projektach wykorzystujących fundusze strukturalne.
  • Realizowanie współpracy Instytutu z międzynarodowymi organizacjami (w szczególności z FEHRL) oraz stowarzyszeniami z branży drogowej i mostowej.
  • Koordynacja udziału IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych oraz sieciach naukowych.
  • Współpraca z PPTTD oraz BPK działającym przy IBDiM, dotycząca uczestnictwa pracowników IBDiM w międzynarodowych projektach badawczych.
  • Obsługa wyjazdów zagranicznych.
  • Wspomaganie Działu Promocji w prowadzeniu działalności promocyjnej.