KRAJOWE OCENY TECHNICZNE Print

There are no translations available.

1. Zakres działalności IBDiM jako jednostki oceny technicznej

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (dalej: IBDiM) został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej na podstawie decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 3/KJOT/WB/17 z dnia 29 marca 2017 r.

IBDiM, na wniosek producentów (dalej: wnioskodawców) wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dotyczące wyrobów budowlanych, stosowanych wyłącznie w budownictwie komunikacyjnym (w zakresie dróg, mostów, budowli kolejowych i metra, nawierzchni lotniskowych), należących do następujących grup wyrobów budowlanych:


• Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego napowietrzanego;

• Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą i parą wodną);

• Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne;

• Łożyska konstrukcyjne, trzpienie do złączy konstrukcyjnych;

• Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane;

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg;

• Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze;

• Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne;

• Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze), zestawy zakotwień i cięgien

• Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków;

• Wyroby podłogowe i posadzkowe;

• Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze;

• Wyroby do budowy dróg;

• Kruszywa;

• Kleje budowlane;

• Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem;

• Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

• Wyroby do uszczelniania złączy;

• Mocowania/łączniki;

• Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty;

• Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną,

 

określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

 

2. Podstawa prawna

Krajowa ocena techniczna jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Postępowania w sprawie wydawania krajowych ocen technicznych są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, ze zm.), która odwołuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy IBDiM, jako jednostka oceny technicznej może wydać krajową ocenę techniczną wyłącznie dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

2) jeżeli w od niesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo

3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Zasady wydawania krajowych ocen technicznych ustala rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). W załączniku do ww. rozporządzenia jest zamieszczony wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej zawierający dane wymagane do jego rozpatrzenia.

 

3. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej (dalej: wniosek) składa producent wyrobu budowlanego (reprezentowany zgodnie z ustaleniami w Krajowym Rejestrze Sądowym) albo w imieniu producenta - upoważniony przez niego przedstawiciel, dołączając do wniosku pełnomocnictwo, na adres IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Wniosek o przedłużenie terminu ważności krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Wniosek o zmianę krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Formularz danych do kontaktu z wnioskodawcą dla IBDiM

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku dołącza się posiadane dokumenty:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;

2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;

3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;

4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie

Wypełniając druk wniosku, wnioskodawca jest zobligowany do zakwalifikowania wyrobu do grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

Jest także zobligowany do złożenia oświadczeń wyszczególnionych w punkcie 9 wniosku, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Wniosek zostaje oceniony formalnie w terminie jednego miesiąca od daty jego wpływu do sekretariatu IBDiM, bez konieczności wnoszenia opłaty przez wnioskodawcę.

 

4. Postępowanie w sprawie wydania krajowej oceny technicznej

Postępowanie w sprawie wydania krajowej oceny technicznej może zostać wszczęte w przypadku uznania zasadności jego wszczęcia w ramach oceny formalnej wniosku, po zawarciu umowy o przeprowadzenie postępowania pomiędzy wnioskodawcą, a IBDiM, jako jednostką oceny technicznej i po wpłaceniu na konto IBDiM opłaty wstępnej, w wysokości ustalonej w umowie.

W okresie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, IBDiM, jako jednostka oceny technicznej, przesyła wnioskodawcy pisemne stanowisko wobec wniosku, w którym zwraca się o dostarczenie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji dotyczących wyrobu budowlanego.

IBDiM uznaje w postepowaniu wyniki badań i obliczeń, które pochodzą z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);

2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);

3) innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.

Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

IBDiM może uznać w postępowaniu wyniki badań i obliczeń przeprowadzonych przez inne laboratoria.

Po dostarczeniu do IBDiM wszystkich dokumentów wnioskodawca zostaje zawiadomiony pismem, o ich kompletności.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, IBDiM, jako jednostka oceny technicznej po uzyskaniu kompletu sprawozdań z badań i obliczeń oraz informacji i dokumentów określonych w § 5 ust. 2, wydaje krajową ocenę techniczną lub odmawia jej wydania, uzasadniając swoje stanowisko.

Krajową ocenę techniczną wydaje się, zmienia lub przedłuża na koszt wnioskodawcy. Odpłatność za te czynności oblicza się, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy w ramach tych czynności.

 

5. Rejestr wydanych i uchylonych Krajowych Ocen Technicznych IBDiM

Rejestr udzielonych i uchylonych Krajowych Ocen Technicznych IBDiM

Rejestr udzielonych i uchylonych Aprobat Technicznych IBDiM*

*) Aprobaty techniczne były udzielane do 31 grudnia 2016 r. i mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ich ważności. Od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

 

6. Kontakt

W sprawach związanych z krajowymi ocenami technicznymi prosimy o kontakt z Jednostką Oceny Technicznej:

ul. Instytutowa 1

03-301 Warszawa

tel. (22) 39 00 221÷ 227

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it