Wizyta Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w MIB w IBDiM Print

There are no translations available.

17 stycznia 2017

Minister Jerzy Szmit odwiedził wczoraj Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zapoznał się z potencjałem naukowym naszych laboratoriów. Prezentacja bogatego spektrum działalności IBDiM rozpoczęła się od zwiedzania Laboratorium Betonu. Jego Kierownik, mgr inż. Przemysław Kamiński zaprezentował zagadnienia związane z badaniami betonu w ramach obsługi kontraktów drogowych i kolejowych. Szczególną uwagę zwrócił na problem trwałości betonu w polskich warunkach klimatycznych. Opowiedział o technologii wykonywania oraz zaletach nawierzchni betonowych z odkrytym kruszywem.

 


Prace Zakładu Geotechniki i Fundamentowania przedstawili: mgr inż. Czesław Szymankiewicz i dr inż. Cezary Kraszewski. Omówili zagadnienia jakimi zajmuje się Zakład, w tym: badania geotechniczne polowe i laboratoryjne, opracowania ekspertyz i nowych technologii z zakresu geoinżynierii i głębokiego fundamentowania, a także wdrażania ich do praktyki inżynierskiej. Jako przykład podali wdrożenie w 2016 r. nowej generacji pali tzw.  pali IS na budowie obwodnicy Marek. Następnie przedstawili laboratoria akredytowane w PCA tj. Laboratorium Polowych  Badań Pali i Laboratorium Geotechniki z różnorodnym sprzętem badawczym do badania próbek gruntu, kruszyw naturalnych i sztucznych, także z uwzględnieniem cykli zamrażania i rozmrażania przy spełnieniu normowych warunków badań.


Zakład Technologii Nawierzchni zaprezentował swoje możliwości badawcze w zakresie oceny właściwości chemicznych i mechanicznych materiałów drogowych. Wśród pokazanych urządzeń znalazły się: spektrometr na podczewień FTIR-ATR oraz urządzenie do badań materiałów w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności. Prof. Dariusz Sybilski i prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka omówili również wybrane projekty realizowane w ramach krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.


Możliwości badawcze Zakładu Diagnostyki Nawierzchni przedstawili: mgr inż. Tomasz Mechowski i mgr inż. Jacek Sudyka. Zaprezentowali sprzęt pomiarowy umożliwiający wykonywanie pomiarów praktycznie wszystkich parametrów eksploatacyjnych nawierzchni drogowych i lotniskowych: ugięciomierze FWD i HWD, georadary GSSI i 3D-Radar, Profilograf SPDE do badania cech geometrycznych drogi, urządzenie Tiresonic Mk-4 do oceny hałaśliwości nawierzchni, aparat SRT-3 do pomiaru współczynnika tarcia, systemy do rejestracji uszkodzeń nawierzchni i wideorejestracji pasa drogowego. Wielkie zainteresowanie ministra wzbudził, unikalny w skali światowej, ugięciomierz laserowy TSD. Dzięki pomiarowi ugięć nawierzchni, bez konieczności zatrzymywania się, urządzenie to umożliwia ocenę nośności dużych sieci drogowych w krótkim czasie.


Kierownik Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr Olaszek zaprezentował zagadnienia związane z badaniami terenowymi konstrukcji mostowych: próbnymi obciążeniami wykonywanymi w celu odbioru nowej konstrukcji lub w celu diagnostyki „starej”  konstrukcji oraz systemami ciągłego monitoringu. Zwrócił uwagę na specyfikę badań obiektów drogowych i kolejowych. Przedstawił prace realizowane w ramach Grupy Eksperckiej Polskiego Centrum Akredytacji – działania w kierunku harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych i wykonywania badań odbiorczych na zlecenie Inwestora a nie Wykonawcy obiektu.


Dr inż. Agnieszka Królikowska podniosła bardzo istotny problem, jaki stanowi korozja obiektów inżynierskich. Według raportów krajów rozwiniętych (w tym raport USA „Koszty korozji oraz strategia jej zapobiegania w USA” 2001 r.) koszty związane z korozją stanowią 6-8 % PKB (koszty pośrednie i bezpośrednie). Stąd prace związane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi są szczególnie ważne dla gospodarki. W Zespole TM4 opracowuje się zalecenia właściwego prowadzenia tych prac (Zalecenia dla GDDKiA, ZDM Warszawa, Rezerw Państwowych). Zespół wykonuje również projekty, ekspertyzy i nadzory w tej dziedzinie. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Wizytę zakończył pokaz filmów z prezentacjami: toru zderzeniowego oraz badań zderzeniowych realizowanych wg normy PN-EN 1317, Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP oraz funkcjonujących instalacji systemu, a także systemu ważenia pojazdów w ruchu. O licznych wdrożeniach tego wynalazku i korzyściach dla poprawy brd i dla gospodarki płynących z jego stosowania mówił mgr inż. Michał Karkowski z Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki.


Dr inż. Jacek Malsek pokazał unikalny pojazd wyposażony w 6 kamer + MobileEye, mikrofon, GPS i DAS (komputer pokładowy), który gromadzi dane do największego europejskiego projektu z zakresu brd – UDRIVE. Aparatura ta rejestruje niebezpieczne zachowania kierowców podczas ruchu pojazdu i wskazuje poziom emisji spalin. Po zakończeniu projektu, analiza materiału z 30. takich samochodów wskaże kierunki poprawy brd i udokumentuje korzyści wynikające z ekologicznego stylu jazdy (smog!).


Minister obejrzał też skrzyżowanie na terenie Instytutu z sygnalizacją świetlną, służące do badania innowacyjnych metod poprawy brd na skrzyżowaniach, w ramach projektu SPIK (Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom), realizowanego na zlecenie NCBiR.


Miłym akcentem wizyty było spotkanie z pracownikami. Jerzy Szmit pozdrowił załogę Instytutu z Nowym Rokiem i złożył życzenia owocnej pracy. Wyraził także nadzieję, że IBDiM będzie realizować wiele nowatorskich projektów.
- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Instytutu Badawczego Dróg i Mostów za wkład w rozwój technologii budownictwa infrastrukturalnego. Liczę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi będziemy mogli budować bardziej nowoczesne drogi, ograniczając przy tym koszty ich realizacji, co w rezultacie pozwoli na powstanie większej liczby kilometrów nowych tras – powiedział wiceminister Szmit.


Ministrowi towarzyszył dyrektor naczelny prof. Leszek Rafalski oraz jego zastępcy: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza i mgr inż. Monika Kowalska –Sudyka.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Edyta Kaniuk, Krzysztof Włodarczyk