IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Seminarium na temat dynamiki obiektów mostowych PDF Print

There are no translations available.

30 sierpnia 2019

W dniu 29 sierpnia 2019 r. odbyło się w siedzibie IBDiM spotkanie ekspertów mostownictwa na temat dynamiki obiektów mostowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nauki z politechniki gdańskiej, wrocławskiej, warszawskiej, rzeszowskiej, lubelskiej oraz WAT i IBDiM, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej reprezentujący: Ministerstwo Infrastruktury oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, a także przedstawiciele biur projektowych z Gdańska, Wrocławia i Warszawy.

 

Spotkanie zorganizował i prowadził prof. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora IBDiM, będący koordynatorem prac konsorcjum opracowującego nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Po krótkim wprowadzeniu prof. J. Rymszy na temat zaawansowania prac nad projektem rozporządzenia oraz proponowanych zmian w konstruowaniu uregulowań prawnych w tym zakresie (krótkie rozporządzenie, a szczegółowe wymagania, podlegające bieżącej nowelizacji, zapisane w Wytycznych Technicznych Rekomendowanych przez Ministra) prezentacje wprowadzające do dyskusji przedstawili: prof. W. Szcześniak, prof. K. Żółtowski, prof. K. Wilde, prof. J. Biliszczuk.

W dyskusji trwającej kilka godzin, jako pierwszy zabrał głos dr inż. K. Wachalski, który zaprezentował stanowisko projektanta, a następnie wymieniano uwagi na temat oddziaływań dynamicznych oraz przedstawiano wady i zalety zbudowanych obiektów.

Zwrócono uwagę na zmiany klimatu wywołujące występowanie niespotykanych wcześniej w Polsce większych oddziaływań wiatru i temperatury, a nakładające się na budowę obiektów mostowych o coraz większych rozpiętościach przęseł, skomplikowanym układzie geometrycznym i nowatorskich rozwiązaniach materiałowych - co grozi nieoczekiwanymi efektami pracy konstrukcji.

Uzgodniono, że taki stan rzeczy wymaga doprecyzowania zakresu obowiązków projektantów, aby zaprojektowane i wybudowane obiekty mostowe gwarantowały bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort użytkowania, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości w przewidywanym czasie eksploatacji, a wyniki ustaleń zostaną zawarte w nowym rozporządzeniu.