Notyfikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Print

There are no translations available.

8 stycznia 2010 r.

Dnia 15 grudnia 2009 r. Minister Infrastruktury Decyzją nr 17/AU/WB/09 udzielił autoryzacji Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), wdrażającej postanowienia Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989).
Autoryzacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie certyfikacji wyrobów i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów wymienionych poniżej.
Decyzja o autoryzacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów została notyfikowana Komisji Europejskiej oraz Państwom Członkowskim Unii Europejskiej dnia 8 stycznia 2010 r.
Zatem Instytut stał się europejską jednostką notyfikowaną, i z numerem 2219 został wpisany do bazy danych Komisji Europejskiej NANDO CPD. Notyfikacja ta odnosi się do działań z zakresu certyfikacji zgodności i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

 

Z chwilą uzyskania statusu jednostki notyfikowanej IBDiM Dział Certyfikacji Wyrobów może prowadzić certyfikację wyrobów w zakresie obowiązkowym (ocena zgodności wyrobu i zakładowej kontroli produkcji) z wymaganiami norm zharmonizowanych, upoważniającą producentów do oznaczania wyrobów budowlanych symbolem:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz tego IBDiM prowadzi certyfikację na zgodność z wymaganiami polskich norm i polskich aprobat technicznych upoważniającą producentów do oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:


PDF. Zakres notyfikacji