89 TRB Meeting, Washington DC, USA Print

There are no translations available.

1 lutego 2010

Prof. Dariusz Sybilski powołany na Przewodniczącego Podgrupy Roboczej ds. materiałów odpadowych w budownictwie drogowym.

Prof. Dariusz Sybilski brał udział w 89 Spotkaniu TRB (Transportation Research Board – Rada Badań Transportu), które odbyło się w dniach 10-14 stycznia 2010 r. w Waszyngtonie, USA.
TRB jest jednym z wydziałów Narodowej Rady Badawczej (National Research Council), prywatnej instytucji (nonprofit), będącej główną agencją Narodowych Akademii USA, świadczących usługi na rzecz rządu, społeczeństwa oraz stowarzyszeń naukowych i inżynierskich. Narodowa Rada Badawcza jest wspólnie zarządzana przez Narodową Akademię Nauk, Narodową Akademię Inżynierską oraz Instytut Medycyny.


Historia TRB datuje się od 1920 r., gdy w celu wymiany informacji i wyników badań w dziedzinie techniki drogowej powołano Narodową Radę Doradczą Badań Drogowych.
W 1925 zmieniono jej nazwę na Radę Badań Drogowych (Highway Research Board HRB), a organizacja poszerzyła swe działania o stałe komitety, wydawanie publikacji i coroczne spotkania. Kolejne dziesięciolecia zaznaczyły się znacznym wzrostem liczby członków HRB.
Od 1962 r., poprzez powołanie Narodowego Wspólnego Programu Drogowego Badawczego NCHRP (National Cooperative Highway Research Program), HRB na stałe zarządza działalnością badawczą.
W latach 60-tych ubiegłego wieku, zakres działalności HRB zwiększył się także o inne działy transportu. W 1974 zmieniono nazwę na TRB, odzwierciedlającą rozszerzony obszar działań tej organizacji.
Obecnie misją TRB jest promocja innowacji i postępu w transporcie poprzez prace badawcze. Dzięki obiektywnemu i interdyscyplinarnemu podejściu, TRB zapewnia środowiskom naukowym i inżynierskim przepływ informacji w dziedzinie praktyki i polityki transportu, stymuluje prace badawcze, oferuje zarządzanie ich wynikami i promocję, a także doradztwo techniczne w polityce transportowej.
Odbywające się corocznie spotkania TRB gromadzą znaczną liczbę uczestników, sięgającą w ostatnich latach około 15 000, i stanowią jedno z największych wydarzeń wśród kongresów i konferencji transportowych w świecie. Do niedawna uczestniczyli w nich przede wszystkim przedstawiciele USA i Kanady oraz Ameryki Południowej. Do tego grona dołączyła liczna reprezentacja z innych kontynentów, w tym z krajów europejskich.
W 2010 roku, podobnie jak w ostatnich latach, zajmowano się wszystkimi dziedzinami transportu: drogowym, kolejowym, lotniczym, wodnym śródlądowym i morskim, a tematyka obejmowała materiały, konstrukcje, geotechnikę, projektowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo, zagadnienia socjalne, etniczne i kulturowe, prawo, systemy informatyczne i gromadzenia danych, geologię, podatki i finanse, badania i edukację.
Prof. Sybilski brał udział w sesjach poświęconych materiałom drogowym (asfaltom i mieszankom mineralno-asfaltowym) oraz nawierzchniom drogowym. Kilka sesji TRB dedykowanych było nowej, mechanistyczno-empirycznej metodzie projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych MEPDG.
Spotkaniu TRB towarzyszyły inne wydarzenia przygotowane przez organizacje, stowarzyszenia, instytuty badawcze oraz wystawa. Jednym z nich była sesja zorganizowana przez Komitet Techniczny Modelowania Konstytutywnego Materiałów Asfaltowych (Technical Committee on Constitutive Modelling of Asphaltic Materials) Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawierzchni Asfaltowych ISAP (International Society of Asphalt Pavements). Przewodniczącym Komitetu jest Tom Scarpas, TU Delft, Holandia, a prof. Sybilski jest członkiem ISAP.