4. Konferencja EATA w Parmie, Włochy Print

There are no translations available.

9 czerwca 2010

Relacja prof. Dariusza Sybilskiego z udziału w 4. Konfrencji EATA  oraz Kursie Szkoleniowym poprzedzającym Konferencję.

W Parmie, Włochy, odbyła się 15 i 16 czerwca 2010 r. 4. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Asfaltowej (The European Asphalt Technology Association - EATA). Stowarzyszenie to powstało w 2003 r. jako europejski partner amerykańskiego Stowarzyszenia Technologów Nawierzchni Asfaltowych - AAPT, działającego od roku 1924.
EATA stała się forum europejskim technologów asfaltowych, czemu służą organizowane co 2 lata konferencje naukowo-techniczne połączone z wysokiej rangi publikacjami wyników badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie technologii nawierzchni asfaltowych.

 

4. Konferencja EATA została zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet w Parmie (drugi po Bolonii, najstarszy uniwersytet na świecie) wraz ze Szkołą Robót Publicznych (Ecole des Travaux Public de l’État) w Lyonie.

W składzie komitetów organizacyjnego i naukowego znaleźli się polscy przedstawiciele: prof. Józef Judycki (Politechnika Gdańska)  i prof. Dariusz Sybilski (IBDiM, Politechnika Lubelska).

Prof. Sybilski został zaproszony do wygłoszenia wykładu podczas Kursu Szkoleniowego towarzyszącego Konferencji.

Cele Konferencji:

 • wymiana między przedstawicielami środowisk technicznych, naukowych i badawczych informacji o wysokim znaczeniu naukowym i technicznym przedstawiających nowe osiągnięcia naukowo-badawcze i zastosowania praktyczne w dziedzinie materiałów, technologii, konstrukcji nawierzchni
 • prezentacja zgłoszonych (wyselekcjonowanych) referatów o wysokim poziomie i ich dyskusja
 • połączenie teorii i praktyki inżynierskiej
 • prezentacja i dyskusja nad stosowanymi i nowymi technologiami
 • publikacja referatów w specjalnym wydaniu międzynarodowego czasopisma: the International Journal Road Materials and Pavement Design.
 • Właściwości asfaltów zwykłych i modyfikowanych
 • Struktura i właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
 • Przyśpieszone badania nawierzchni
 • Właściwości powierzchniowe nawierzchni
 • Badania w laboratorium i in-situ
 • Aspekty środowiskowe materiałów asfaltowych
 • Modelowanie materiałów nawierzchni
 • Projektowanie i ocena konstrukcji nawierzchni
 • Interakcja pojazd-nawierzchnia
 • Nawierzchnie długotrwałe
 • Nano-technologia w mieszance mineralno-asfaltowej

Tematyka Konferencji

Program Konferencji – sesje i referaty

Damage And Fracture In Asphalt Pavements (Uszkodzenia i pękanie nawierzchni asfaltowych)

Adhesive and cohesive properties of asphalt-aggregate systems subjected to moisture damage - Canestrari F., Cardone F., Graziani A., Santagata F. A. , Bahia H. U (Właściwości adhezji i kohezji kompozytu asfaltowo-mineralnego pod działaniem wody)

Low temperature cracking prediction with consideration of temperature dependent bulk and fracture properties - Eshan V. D. and Buttlar W.G. (Prognozowanie pękania niskotemperaturowego z uwzględnieniem zależności objętości i odporności na pękanie od temperatury)

Key Mechanisms and Mixture Properties that control Fracture in Asphalt Mixtures – Birgisson B., Montepara A., Romeo N., Roque R., Tebaldi G. (Podstawowy mechanism i właściwości mieszanki warunkujące pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych)

The use of X-Ray Computed Tomography (CT) to characterize microdamage in asphalt - Khan R., Collop A.C (Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie mikropękania mieszanki mineralno-asfaltowej)

Pavement And Material Design (Projektowanie nawierzchni i materiałów)

From the behavior of constituent materials to the calculation and design of orthotropic bridge structures - Pouget S., Sauzeat C., Di Benedetto H., Olard F. (Od właściwości składników materiałów do oceny i projektowania nawierzchni mostowej płyty ortotropowej)

On the optimization of the aggregate packing characteristics for the design of high-performance asphalt concretes - Olard F., Perraton D. (Optymizacja upakowania kruszywa w projektowaniu wysoko-wytrzymałego betonu asfaltowego)

On the Reliability of Excluding Thickness Information in Forward-Calculating AASHTO Pavement Parameters – Livneh M. (Niezawodność w wyznaczaniu parametrów nawierzchni metodą AASHTO przy wyłączeniu informacji o grubości)

Binder And Mastic Properties (Właściwości lepiszcza i mastyksu)

Advanced Rheological Characterization of Non-reversible Deformation and Fatigue Behavior in Crumb Rubber Modified Asphalt Binders - Giuliani F., Merusi F. (Zaawansowana charakterystyka reologiczna trwałej deformacji i zmęczenia lepiszczy asfaltowych modyfikowanych granulatem gumowym)

From Mixtures to Binders: Can the Inverse Problem be Solved? - Velasquez R.A., Cannone Falchetto A., Marasteanu M.O. (Od mieszanek do lepiszczy: Czy może być rozwiązany odwrotny problem?)

Effect of extraction and recovery procedure on the determination of PmB content and on the properties of the recovered binder – Piérard N., Vansteenkiste S., Vanelstraete A. (Efekt procedury ekstracji i odzysku w ocenie zawartości polimeroasfaltu i właściwości odzyskanego lepiszcza)

Modelling of asphalt mastic in terms of filler-bitumen interaction – Faheem A.F. and Bahia H.U. (Modelowanie mastyksu asfaltowego w aspekcie interakcji wypełniacz-asfalt)

Interaction forces between mineral aggregates and bitumen calculated using the Hamaker constant. - Laurell Lyne A.., Birgisson B. (Siły interakcji między kruszywem mineralnym a lepiszczem stosując stałą Hamakera)

General Rheological Properties of Fractionated Switchgrass Bio-oil as a Pavement Material - Raouf M.A., Williams C.R. (Główne właściwości reologiczne frakcjonowanego bio-oleju jako materiału nawierzchniowego)

A plea for the introduction of performance related bitumen specifications -In view of limitations of the penetration grading system Besamusca J.Th.M., Willemsen A.J., Van Der Ven M.F.C. (Apel o wdrożenie specyfikacji włąsciwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych – Ograniczenia system klasyfikacji według penetracji)

Asphalt Mixture Characterization (Charakterystyka mieszanki mineralno-asfaltowej)

Non linearity in bituminous materials during cyclic tests - Gauthier G., Bodin D., Chailleux E., Gallet T. (Nieliniowość materiałów asfaltowych w badaniu powtarzalnym)

Comparison of data interpretation procedures for Indirect Tensile (IDT) creep test for linear viscoelastic materials – Zofka A., Marasteanu M., Khazanovich L., Yut I. (Porównanie danych interpretacji procedury badania pełzania w rozciąganiu pośrednim materiałów liniowo lepko sprężystych)

Quantifying expansion effects induced by Freeze–Thaw cycles in partially water saturated bituminous mix: Laboratory Experiments - Mauduit C., Hammoum F., Piau J.M., Mauduit V., Ludwig S., Hamon D. (Ilościowa ocena efektu ekspansji powodowanej cyklami zamrażania-odmrażania w częściowo nawodnionej mieszance mineralno-asfaltowej)

A study of complex modulus and fatigue characteristics of asphalt mixtures manufactured with modified sulphur pellets and the effect on pavement layer thickness – Colange J., Strickland D., McCabe G., Gilbert K., May R., Banbury S. (Studium modułu zespolonego i charakterystyki zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych z modyfikowanym granulatem siarkowym i wpływ na grubość warstw nawierzchni)

Surface Materials And Pavement Properties (Właściwości powierzchniowe materiałów i nawierzchni)

Rolling noise prediction models based on pavement surface characteristics - Losa M., Leandri P., Bacci R. (Modele prognozy hałasu toczenia na podstawie charakterystyki powierzchniowej nawierzchni)

Relationships among gradation curve, clogging resistance, and pore-based indices of porous asphalt mixes – Ranier V., Sansalone J.J., Shuler S. (Zależność między krzywą uziarnienia, odporności na zanieczyszczenie i wskaźników porowatości asfaltu porowatego)

Induction heating of the electrically conductive porous asphalt concrete – Liu Q., Schlangen E., Van der Van M., García A. (Ogrzewanie indukcyjne asfaltu porowatego przewodzącego elektrycznie)

Exploring the ageing effect on skid resistance evolution of asphalt pavement – Kane M., Zhao D., Tan Do M., Chailleux E., De-Lalarrard F (Badania efektu wpływu starzenia na ewolucję szorstkości nawierzchni asfaltowej)

A New Methodology for Stochastic Modelling of Pay Factors in hot-mix asphalt pavements - D’Apuzzo M., Nicolosi V. (Nowa metodologia stochastycznego modelowania czynników kosztowych w mieszankach mineralno-asfaltowych na gorąco).

Kurs szkoleniowy przed Konferencją

Konferencja EATA 2010 została poprzedzona krótkim kursem Advances in Pavement Technologies (Postęp technologii asfaltowej), 14-15 czerwca 2010, poświęconym postępowi w technologii nawierzchni asfaltowych adresowanym do doktorantów, projektantów, zarządców dróg i inżynierów-praktyków z firm wykonawczych.

Wykłady Kursu:

 • Prof. Dallas Little - Texas A&M (USA): Lime stabilization of soils (Stabilizacja gruntów wapnem)
 • Prof. Kim Jenkins - University di Stellenbosch (ZA): Recycling with foam asphalt (Recykling z asfaltem spienionym)
 • Prof. Maurizio Bocci - Università Politecnica delle Marche (I): Recycling with emulsion (Recykling z emulsją)
 • Prof. Dariusz Sybilski - IBDM (PL): Mechanical Characterization and Performance Evaluation of Bitumen (Właściwości mechaniczne i ocena właściwości asfaltu)
 • Prof. Bjorn Birgisson - KTH (SW): Pavement design (Projektowanie nawierzchni)
 • Prof. Andrew Collop - University of Nottingham (UK): Warm asphalt and new binders (Mieszanka mineralno-asfaltowa na ciepło i nowe lepiszcza)
 • Prof. Hussain Bahia - University of Wisconsin (USA): Mastics properties (Właściwości mastyksu)
 • Prof. Reynaldo Roque - University of Florida (USA): Pavement Rehabilitation (Przebudowa nawierzchni)
 • Prof. Imad Al-Qadi - University of Illinois (USA): Reinforced Pavements (Nawierzchnie zbrojone).