IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Bridge Department
Kursy i seminaria PDF Print
There are no translations available.

Plan szkoleń na rok 2009/2010
 • PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD WYKONANIEM ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH
Kurs 3 stopnia: od 19 do 23 października 2009
Kierownik kursu:  dr inż.Agnieszka Królikowska
 • ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE  KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Kurs 2 stopnia:          od 2 do 6 listopada 2009
Kierownik kursu:        dr inż. Agnieszka Królikowska

 • SEMINARIUM nt. ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCJI połączone z kursem na przedłużenie Certyfikatu „PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD WYKONANIEM ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH”
Termin: od  28 września do 2 października 2009(kurs)
Termin: od  29 września do 1 października 2009(seminarium)
Kierownik kursu:  dr inż. Agnieszka Królikowska
 • PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD WYKONANIEM ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH
Kurs  1 stopnia:        od 1 do 5 lutego 2010
Kurs 2 stopnia:         od 22 do 26 marca 2010
Kurs 3 stopnia:         od 18 do 22 października 2010
Kierownik kursu:       dr inż.Agnieszka Królikowska
 • ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI  BETONOWYCH
Kurs 1 stopnia:         od 8 do 12 lutego 2010
Kurs 2 stopnia:         od 25 do 29 października 2010
Kierownik kursu:       dr inż. Agnieszka Królikowska
 • SEMINARIUM nt. ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCJI połączone z kursem na przedłużenie Certyfikatu „PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD WYKONANIEM ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH”
Termin: od  27 września do 1 października 2010 (kurs)
Termin: od  28 września do 30 września (seminarium)
Kierownik kursu:  dr inż.Agnieszka Królikowska
 
Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Ważniejsze Prace PDF Print
There are no translations available.

Udział przy opracowaniu projektów i technologii, nadzór nad realizacjami lub remontami, ekspertyzy, takich dużych obiektów mostowych, jak:

 • Most  Świętokrzyski,
 • Most w Górze Kalwarii,
 • Most w Płocku,
 • Most w Knybawie,
 • Most w Zakroczmiu,
 • Most w Zegrzu,
 • Most w Kiezmarku ,
 • Wiadukty Bielańskie,
 • Obiekty Trasy Toruńskiej,
 • Most Siekierkowski,
 • Wiadukty Ronda Starzyńskiego,
 • Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie,
 • Most Królowej Jadwigi w Poznaniu. 
Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print
There are no translations available.

Powłokowe zabezpieczenia powierzchni metalowych

Badania Laboratoryjne

 

l.p. 

Oznaczana własność farb i powłok

oraz stanu powierzchni

Norma             
Badania farb
1.
Gęstość
PN-EN ISO 2811
2. Lepkość za pomocą kubków wypływowych
PN-EN ISO 2431
3. Oznaczanie substancji nielotnych
PN-EN ISO 3251
4.
Oznaczanie VOC    
PN-EN ISO 11890
5.
Wygląd farby: kożuszenie, rozdział faz, występowanie substancji obcych, konsystencja, osadzanie

PN-EN ISO 1513

oraz zgodnie z kartą techniczną farby

6.
Czas schnięcia powierzchniowego

PN-EN ISO 1517

PN-EN 29117

7.
Badania spektrofotometryczne FTiR (farb ciekłych i utwardzonych), analiza w podczerwieni
PN-EN 1767
Przyspieszone badania komorowe
8.
Badanie w rozpylonej solance
PN-EN ISO 9227
9. Badanie korozyjne w zmiennych temperaturach
Procedura IBDiM TWm-34/98
10. Badanie odporności na promieniowanie lamp fluorescencyjnych UV oraz wody
PN-EN ISO 11507
11.
Badanie odporności na cykliczne warunki korozyjne
PN-EN ISO 11997
12.
Oznaczanie odporności na ciecze
PN-EN ISO 2812
Badania mechaniczne
13.
Badanie przyczepności metodą odrywową

PN-EN ISO 4624

PN-EN ISO 16276-1

14.
Nacięcie krzyżowe (siatka nacięć i nacięcie w kształcie X)
PN-EN ISO 16276-2
15.
Badanie grubości powłok
PN-EN ISO 2808
16.
Badanie twardości powłok metodą ołówkową
PN-ISO 15184
17.
Badanie giętkości powłok- zginanie na sworzniu
PN-EN ISO 6860
18.
Badanie odporności na nagłe odkształcenia
PN-EN ISO 6272
19.
Badanie odporności na zarysowanie
PN-EN ISO 12137
20.
Badanie odporności na ścieranie
PN-EN ISO 7784
Inne badania powłok
21.
Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych
PN-EN ISO 2813
22.
Oznaczanie barwy
PN-EN ISO 3668
23.
Oznaczenie ilości zanieczyszczeń jonowych
PN-EN ISO 8502-9
24.
Badania mechanizmu ochrony i własności barierowych powłok (Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji)
PN-EN ISO 16773

 

Badania wykonywane w warunkach polowych, na konstrukcji, bądź badanie próbek pobranych w terenie

 

l.p. Oznaczana własność stanu powierzchni i powłok organicznych oraz metalowych
Norma
1. Badanie gęstości powłok metalowych natryskiwanych cieplnie
ISO 3233
2.
Ocena stanu podłoża i przygotowania podłoża przed malowaniem
PN-EN ISO 8501-1
PN-EN ISO 8501-2
PN-EN ISO 8501-3
3.

Oznaczanie grubości powłok metalowych natryskiwanych cieplnie

(Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Cynk, aluminium i ich stopy)

PN-EN ISO 2063
4.
Oznaczanie grubości powłok metodą elektromagnetyczną
PN-EN ISO 2808
5.

Oznaczanie grubości poszczególnych powłok w systemie metodą niszczącą

(metoda mikroskopowa)

PN-EN ISO 2808
6.

Oznaczanie grubości poszczególnych powłok w systemie metodą

nieniszczącą (ultradźwięki)

PN-EN ISO 2808 
7.

Ocena wyglądu farby: kożuszenie, rozdział faz, występowanie substancji

obcych, konsystencja, osadzanie

PN-EN ISO 1513
8.

Badanie przyczepności powłok do podłoża i międzywarstwowej

(metoda odrywowa, metoda siatki nacięć, metoda nacięcia krzyżowego)

 

PN-EN ISO 16276-1
PN-EN ISO 16276-2

 

9.

Ocena obecności zanieczyszczeń jonowych

 

Zdejmowanie zanieczyszczeń jonowych z konstrukcji

 

PN-EN ISO 8502-9

 

PN-EN ISO 8502-5
PN-EN ISO 8502-6

10.
Ocena obecności zanieczyszczeń tłuszczowych   
ASTM F22
PN-70/H-97052
11.
Ocena stopnia zapylenia
PN-EN ISO 8502-3
12.
Badanie chropowatości
PN-EN ISO 8503-2
PN-EN ISO 8503-3
PN-EN ISO 8503-4
13.
Ocena barwy wg. RAL
PN-EN ISO 3668
14.
Określenie prawdopodobieństwa kondensacji wilgoci na konstrukcji
PN-EN ISO 8502-4
15.

Badanie i wykrywanie wad niedopuszczalnych (ocena wizualna,

mikroskop polowy)

Zgodnie z

zaleceniami GDDKiA

16.

Badania mechanizmu ochrony i własności barierowych powłok

(Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS)

wymalowanych próbek o wysokiej impedancji)

PN-EN ISO 16773
17.
Ocena i identyfikacja ewentualnych uszkodzeń korozyjnych
PN-EN ISO 4828
18.
Ocena szczelności powłok metodą niskonapięciową
ASTM D 5162
19.

Ocena powłok i powierzchni przy użyciu mikroskopu

polowego (powiększenie do 200x)

Badanie

nienormowane

20.
Określenie rodzaju powłoki

Badanie

nienormowane 
21.
Oznaczanie zawartości chromu VI i ołowiu w powłokach

Badanie

nienormowane 

 

 
 
Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

1. Opracowanie i weryfikacja projektów zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i betonowych (konstrukcje nowe i remontowane).

2. Nadzory szczegółowe i technologiczne nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i betonowych.

3. Ekspertyzy stanu konstrukcji pod kątem zagrożeń i zniszczeń korozyjnych, stanu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz jakości farb i powłok (w tym ekspertyzy dla Sądu oraz ekspertyzy przed remontami).

4. Opracowanie i weryfikacja Programów Zapewnienia Jakości wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych.

5. Badania powłok ochronnych - przyspieszone badania komorowe, badania chemiczne, mechaniczne, elektrochemiczne i spektrofotometryczne.

6. Badania powłok na powierzchniach stalowych i betonowych oraz zapraw naprawczych do betonu zgodnie z wymaganiami Aprobat Technicznych lub Rekomendacji Technicznych IBDiM dla tych materiałów i systemów powłokowych.

7. Badania inhibitorów korozji.

8. Oznaczanie rodzaju powłok obecnych na konstrukcji oraz obecności w nich związków chromu VI i ołowiu.

9. Badania laboratoryjne powłok na stali według procedur PKP CARGO, PKP Przewozy Regionalne i PKP Intercity.
10. Badanie i dobór powłok odpornych na „grafitti”.

11. Badania systemów antykorozyjnych na obiektach.

12. Wydawanie rekomendacji technicznych dla firmach wykonawczych i wytwórni wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne.

13.  Konsultacje dotyczące technicznych warunków gwarancji w umowach gwarancyjnych.

14. Doradztwo w sprawach dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych w szczególnie trudnych warunkach.

15. Kursy „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na stalowych konstrukcjach mostowych” organizowane pod patronatem GDDKiA i PSK (3 stopnie).

16. Kursy „Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych” (2 stopnie).

17. Warsztaty i seminaria tematyczne.

18. Organizacja szkoleń dla firm według ustalonego indywidualnego programu.

19. Organizacja krótkich kursów praktycznej obsługi sprzętu inspektorskiego.

20. Wstępne Badanie Typu systemów ochrony betonu oraz badania kontrolne tych wyrobów.
 
Bridge Anticorrosion Protection Unit - Staff PDF Print

Head of Unit  
  
Agnieszka Królikowska, D.Sc.,C.Eng.
phone (+48 22) 814 16 86
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Staff
Łukasz Augustyński, M.Sc.Eng.
phone (+48 22) 814 16 86 ext. 216

Jadwiga Wrzesińska, M.Sc.Eng.
phone (+48 22) 814 16 86
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Jacek Bordziłowski, D.Sc.,C.Eng.
phone (+48 22) 814 16 86
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 2 of 4