IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Bridge Research Center, Branch "Kielce"
Ośrodek Badań Mostów - Możliwości laboratoryjne-badawcze PDF Print
There are no translations available.

Badania Obiektów Mostowych

Fot. 1. Próbne obciążenie wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 7  (odcinek obejścia m. Białobrzegi).

Fot. 2. Próbne obciążenie tunelu pod torami PKP w Białymstoku.

Fot. 3.Czujniki indukcyjne do pomiaru przemieszczeń stanowią podstawowy elementy aparatury pomiarowej podczas próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych.

Fot. 4. Pobieranie próbek betonowych z konstrukcji obiektu, które posłużą dobadań wytrzymałościowych.

Fot. 5. Pomiary rozkładu potencjału stacjonarnego na powierzchni betonowego elementu. Badanie to pozwala na ocenę stanu korozji zbrojenia.

Fot. 6. Pomiar rozmieszczenia i średnicy prętów zbrojeniowych.

Fot. 7.Pomiar siły w kablu sprężającym przy użyciu czujnika siły o zakresie 3000 kN.Pomiar jest realizowany w ramach weryfikacji programu sprężania.

Badania Laboratoryjne

Fot. 8. Próba wytrzymałości strunobetonowego dźwigara mostowego typu KUJAN.

Fot. 9.Badanie momentu odporowego garnkowych łożysk mostowych na stanowisku badawczym o nośności 6000 kN.

Fot. 10. Badanie wytrzymałościowe zakotwień kabla sprężającego na stanowisku badawczym o nośności 10000 kN.

Fot. 11.Badanie modelowe w tradycyjnej maszynie wytrzymałościowej.

 
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia PDF Print
There are no translations available.

Ważniejsze osiągnięcia
 • Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk
 • Badania obiektów mostowych na autostradzie A4
 • Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających
 • Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi
 • Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk

Główny referent: mgr inż. Marian Skawiński
Współpraca: zespół TM-2 i prof. dr hab. inż. Mieczysław Rybak

W związku z budową elektrociepłowni w Nowej Sarzynie konieczne było przewiezienie elementów kotłów oraz urządzeń z wytwórni kotłów w Sędziszowie i z portu rzecznego w Sandomierzu. Masy ładunków były większe niż dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.Zadaniem ekspertyz było stwierdzenie, czy ładunki ponadnormatywne mogą przejechać przez obiekty mostowe znajdujące się na trasie. Pojazdy składały się z przyczepy Cometto (36 t) z ładunkami o masie od 90 do 140 t, ciągniętej przez ciągnik Faun (24 lub 28 t). Przeanalizowano 20 obiektów mostowych znajdujących się na trasie przejazdu z Nagnajowa do Leżajska i do Nowej Sarzyny. Obiekty miały różną konstrukcję i były wykonane w różnych okresach. Opracowano ekspertyzy wszystkich obiektów. W ramach ekspertyz przeprowadzono analizę obliczeniową obiektów oraz szczegółowe przeglądy. Na tej podstawie wykluczono możliwość przejazdu ładunku przez jeden obiekt, zmniejszono masę najcięższego ładunku i zmieniono część trasy przejazdu.
Na wybranej trasie przeprowadzono 25 przejazdów ładunków. W ramach pracy badano w czasie przejazdu wybrane (najbardziej zagrożone) obiekty, dokonywano oględzin obiektów po każdym przejeździe oraz oceniano możliwość przejazdu dalszych ładunków.
W czasie przejazdów nie stwierdzono żadnych sytuacji awaryjnych, a przeglądy wykazały nieznaczny przyrost zarysowań w kilku obiektach żelbetowych.

Badania obiektów mostowych na autostradzie A4

Główny referent: doc. dr inż. Juliusz Cieśla, mgr inż. Marian Skawiński

Zbadano 15 obiektów mostowych w ciągu i nad autostradą, o różnej konstrukcji, które zleceniodawca uznał za reprezentatywne dla całego odcinka autostrady. Ustroje niosące obiektów są wykonane z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Płońsk i typu Kujan, z żelbetowych belek typu Gromnik, jak też ramowe lub belkowe wykonywane na mokro na budowie. Obiekty były realizowane w latach siedemdziesiątych.Zakres badań obejmował: badania wytrzymałościowe betonu (odwierty, badanie wytrzymałości na ściskanie i współczynnika sprężystości, badania sklerometryczne), badanie karbonatyzacji betonu, badania chemiczne betonu (zawartość chlorków, siarczanów i azotanów), badania potencjometryczne stanu korozji zbrojenia, badanie grubości nawierzchni i konstrukcji pomostu, ocenę stanu zbrojenia i cięgien sprężających.

Praca składa się z części wstępnej, piętnastu części szczegółowych oraz części końcowej, zawierającej podsumowanie wyników badań. Badania stanowią podstawę do projektowania prac modernizacyjnych na obiektach autostrady A4.

Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających

Główny referent: doc. dr inż. Juliusz Cieśla
Współautorzy: mgr inż. Mirosław Biskup i mgr inż. Marian Skawiński

Praca stanowiła realizację projektu EUREKA: EU 1740 Bridge Prestressing System, „System IBDiM sprężania mostów”.

Pomiar siły w kablu odbywa się drogą pośrednią – z redukcją wielkości siły. W koncepcji urządzenia wykorzystano pomiar siły potrzebnej do odkształcenia naprężonego kabla, tj. wyprowadzenia go z linii prostej. Siła towarzysząca odkształceniu zależna jest od siły w kablu. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego
demontaż i montaż na kablu naprężonym.Do sterowania pomiarami, zbierania i przekazywania wyników pomiarów służy Automatyczny System Pomiarowo – Dozorujący. System umożliwia pomiar sił w kilku punktach (w zależności od liczby urządzeń do pomiaru sił), oraz temperatury otoczenia. Pomiar tych wielkości można rozpocząć w czasie naciągu kabli i kontynuować w czasie eksploatacji obiektu. System składa się z części polowej i bazowej. Część polowa
instalowana jest na badanym obiekcie.

System został wdrożony na remontowanym wiadukcie drogowym w Chabówce. Na zewnętrznym kablu sprężającym, o długości ponad 200 m zostały zmontowane dwa urządzenia: jedno w sąsiedztwie końca kabla, a drugie w połowie jego długości. Pomiary rozpoczęto w czasie naciągu kabli, kiedy to dzięki urządzeniom zweryfikowano wartość siły naciągu w kablu, oraz spadek siły po naciągu kolejnych kabli. Prowadzenie dalszych pomiarów pozwoliło ocenić straty reologiczne siły naciągu, oraz zmiany sił w czasie próbnego obciążenia i bieżącej eksploatacji wiaduktu.

Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi

Główny referent: doc. dr inż. Juliusz Cieśla

Współautorzy: mgr inż. Mirosław Biskup i mgr inż. Marian Skawiński

Zalecenia zawierają wszelkie niezbędne informacje, które ułatwiają właściwe zaprojektowanie oraz wykonanie wzmocnienia mostów za pomocą sprężenia kablami zewnętrznymi. Ułatwiają też inwestorom właściwy nadzór nad realizacją zadania, jakim jest modernizacja obiektu mostowego tą metodą.Praca składa się z następujących rozdziałów:

 • wstęp,
 • materiały i wyroby,
 • projektowanie,
 • ochrona kabli zewnętrznych,
 • wykonawstwo,
 • kontrola i badania odbiorcze,
 • normy, przepisy i instrukcje.

Zalecenia zostały wydane drukiem w 2002 roku.

Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu

Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla
Współpraca: mgr inż. Mirosław Biskup, mgr inż. Marian Skawiński

Ustrój niosący mostu stanowi układ trójprzęsłowej belki Gerbera o rozpiętościach przęseł 33,10+52,50+33,10 m. Długość całkowita – 124,70 m. W przęśle środkowym znajduje się przęsło zawieszone o rozpiętości 14,50 m. W przekroju poprzecznym most składa się z dwóch niezależnych konstrukcji belkowych. Część zachodnia
składa się z 5 belek, a część wschodnia – z 7 belek. Konstrukcja ustroju niosącego mostu jest konstrukcją kablobetonową.Projekt remontu przewidywał wzmocnienie konstrukcji przez sprężenie zewnętrzne za pomocą kabli 12L15,5 i 7L15,5, po dwa kable między belkami i na zewnątrz belek skrajnych. Ogółem zaprojektowano 24 kable w części zachodniej mostu i 36 w części wschodniej. Zastosowano kable BBR CC 1206 i BBR CC 706.

Prace remontowe były wykonywane w generalnym wykonawstwie przez DROMEX S.A. Warszawa, a bezpośrednim wykonawcą był Zakład Budownictwa Mostowego 3 Sp. z o.o. Wrocław. Sprężanie wykonało BBR Polska Sp. z o.o. - Warszawa. Prace wykonano w latach 2002 i 2003.

Nadzór naukowy obejmował:

 • Udział w pracach Rady Budowy, opiniowanie zmian projektowych, opracowanie opinii w przypadku występowania problemów na budowie. W zakresie prac realizowanych w 2002 roku szczególnie dużo wysiłku wymagało rozwiązanie wymiany prętów stalowych nad skrajną komorą instalacyjną mostu, oraz przeprowadzenie instalacji obcych przez bloki oporowe istniejącego sprężenia, w rejonie przyczółków
 • Nadzór nad sprężaniem. W ramach nadzoru nad sprężaniem opracowano programy sprężania, przeprowadzono badania w czasie sprężania, zweryfikowano programy sprężania, nadzorowano sprężanie konstrukcji i iniekcję kabli. Przeanalizowano wyniki sprężania i oceniono ich skuteczność oraz prawidłowość wykonania iniekcji. Dzięki nadzorowi zapewniono poprawność wykonania prac związanych ze sprężaniem
 • Próbne obciążenie. Zakres pracy obejmował opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz przeprowadzenie badań w czasie próbnych obciążeń. Program obciążenia próbnego obejmował: obciążenie statyczne wszystkich przęseł. Do obciążenia użyto11 samochodów Tatra 815-3S (masa samochodu - 260 kN), przy maksymalnym obciążeniu. Dokonano przeglądu konstrukcji przed i po każdym obciążeniu, obserwowano konstrukcje w czasie obciążenia. Na podstawie wyników próbnego obciążenia dopuszczono most do ruchu zgodnie z projektem, pod obciążeniem klasy C wg PN-85/S-10030
 
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Prace PDF Print
There are no translations available.

Wykaz ważniejszych prac

Rok 2002

 • Zalecenia dotyczące wzmacniania konstrukcji mostów przez sprężenie kablami zewnętrznymi

  Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla, współautorzy: mgr inż. M. Biskup i mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Warszawa
 • Prace związane z uruchomieniem produkcji belek typu „T” na torach naciągowych GRALBET w Gralewie

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” SA - Łódź
 • Prace związane z uruchomieniem produkcji belek typu „T” na torze naciągowym MOSTY-ŁÓDŹ

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” SA - Łódź
 • Badanie zakotwień ASIN-KPRM odmiany A i łączników

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: KPRM Skanska – Zakład Produkcji Pomocniczej PRESTAL – Kielce
 • Prace związane z uruchomieniem produkcji belek Kujan na torach naciągowych GRALBET w Gralewie

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „GRALBET” Spółka z o.o. - Gralewo
 • Prace związane z wydaniem opinii technicznej o produkcji belek Kujan na torze naciągowym ADDTEK – Gorzkowice

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „GRALBET” Spółka z o.o. - Gralewo
 • Opracowanie projektów próbnych obciążeń i wykonanie badań podczas próbnych obciążeń przeprawy mostowej przez rzekę Parnicę w Szczecinie

  Główny referent: mgr inż. M. Biskup
  Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Skanska – Kielce
 • Badanie cięgien systemu Macalloy 460

  Główny referent: mgr inż. M. Raczkiewicz
  Zamawiający: BBR Polska Sp. z o.o. – Warszawa
 • Ocena stanu sprężenia mostów betonowych. Katalog usterek konstrukcji sprężonej

  Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla, współautorzy: mgr inż. M. Biskup i mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Warszawa
 • Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu

  Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla, współpraca: mgr inż. M. Biskup,mgr inż. Marian Skawiński
  Zamawiający: Zakład Budownictwa Mostowego 3 Sp. z o.o. - Wrocław
 • Projekty próbnych obciążeń dwóch wiaduktów obejścia Białobrzegów

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: DROMEX SA – Dyrekcja obszaru Centralnego Kierownictwo Kontraktu nr 62 - Białobrzegi
 • Próbne obciążenie dwóch wiaduktów obejścia Białobrzegów

  Główny referent: mgr inż. M. Biskup
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Rok 2001

 • Próbne obciążenie wiaduktu w ul. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński, współpraca: doc. dr inż. J. Cieśla
  Zamawiający: KPRM Skanska SA – Biuro Realizacji Robót - Sandomierz
 • Nadzór nad sprężaniem wiaduktu w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński, współpraca: doc. dr inż. J. Cieśla
  Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Skanska SA Zakład Prestal – Kielce

 

Rok 2000

 • Nadzór nad sprężaniem wiaduktu w Świętochłowicach

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SA Oddział Prestal - Kielce
 • Nadzór nad uruchomieniem i badania toru naciągowego FABUD- Siemianowice

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający:  Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Budownictwa „FABUD” SA – Siemianowice Śl.
 • Opinia techniczna o linach FUNDIA do konstrukcji sprężonych (produkcji FUNDIA HJULSBRO AB - Szwecja)

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” SA Kielce
 • Ekspertyza mostu w ciągu ul. Grunwaldzkiej nad Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy

  Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla, mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - Bydgoszcz
 • Ocena stanu technicznego wiaduktu w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

  Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla, współpraca: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Próbne obciążenia obiektów mostowych węzła komunikacyjnego „Żaba” w Warszawie

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający:  Dromex SA – Dyrekcja Budów Warszawa
 • Badanie systemu cięgien DETAN

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński i mgr inż. M. Raczkiewicz
  Zamawiający: DEHA Polska Sp. z o.o. - Poznań
 • Badania 15 obiektów mostowych na autostradzie A4

  Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla, mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: STALEXPORT Autostrada Małopolska SA – Mysłowice

Rok 1999

 • Nadzór nad sprężaniem wiaduktu w Świętochłowicach

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający:  Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SA Oddział Prestal - Kielce
 • Próbne obciążenie wiaduktu w ciągu trasy N‑S w Starachowicach Projekt i badania w czasie próbnego obciążenia

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński, współpraca: doc. dr inż. J. Cieśla
  Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SA Oddział - Kielce
 • Ekspertyza obiektów mostowych na trasie Nagnajów – Leżajsk w związku z przejazdem pojazdów z ładunkiem ponadnormatywnym

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński, współpraca: zespół TM-2 i prof. dr hab. inż. M.Rybak
  Zamawiający: Zakład Transportu Energetyki - Radom
 • Nadzór nad sprężaniem wiaduktu drogowego w Zabrzu

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SA Oddział Prestal - Kielce
 • Nadzór nad sprężaniem mostu przez rzekę Jasiołkę w Zboiskach

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Biuro w Rzeszowie Oddziału Wschodniego GDDP - Rzeszów
 • Próbne obciążenie mostu przez rzekę Wilgę w Garwolinie

  Główny referent: mgr inż. M. Skawiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” SA - Łódź
 
Ośrodek Badań Mostów - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.


Kierownik
mgr inż. Mirosław Biskup
tel. (41) 342 67 68
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika

mgr inż. Andrzej Matysek
tel. (41) 342 67 68
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy

Andrzej Gałat
tel. (41) 342 67 68

Bernard Łutczyk
tel. (41) 342 67 68

Wiesław Potkański
tel. (41) 342 67 68

Andrzej Zmorski
tel. (41) 342 67 68

Tomasz Musiał
tel. (41) 342 67 68

Jan Skawiński
tel. (41) 342 67 68

Sekretariat

Anna Pietrala
tel. (41) 342 67 68
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Ośrodek Badań Mostów - filia Kielce PDF Print
There are no translations available.

Siedziba
25-852 Kielce, ul. Chorzowska 28
tel. (41) 342 67 68

Kierownik Ośrodka
mgr inż. Mirosław Biskup
tel. (41) 342 67 68
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych

Pracownia Mostów

Skład osobowy

Zakres Działalności:

 • badania obiektów mostowych,
 • ekspertyzy obiektów mostowych,
 • badania laboratoryjne materiałów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów mostowych,
 • nadzory, opiniowanie i doradztwo techniczne w zakresie projektowania i realizacji obiektów mostowych,
 • projektowanie i nadzory w zakresie sprężania konstrukcji mostowych i produkcji  prefabrykatów sprężonych,
 • merytoryczne opracowywanie opinii technicznych.

Możliwości laboratoryjne-badawcze

Ważniejsze Prace

Ważniejsze Osiągnięcia

Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych

Pracownia Mostów