IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pavement Diagnostic Division
Pracownia Diagnostyki Nawierzchni-Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Kierownik

mgr inż. Przemysław Harasim
tel. (22) 39 00 359
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy
mgr inż. Tomasz Mechowski
tel. (22) 39 00 357
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Jacek Sudyka
tel. (22) 39 00 356
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Eugeniusz Majewski
tel. (22) 39 00 352
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Zakład Diagnostyki Nawierzchni - Współpraca z zagranicą PDF Print
There are no translations available.Redukcja zamknięć dróg w wyniku poprawy procedur utrzymania nawierzchni
( Reduction in Road Closures by Improved Pavement Maintenance Procedures  )
Program COST 343 jest projektem badawczym z dziedziny transportu wspieranym przez Komisję Europejską, realizowanym w latach 2000 - 2003 przez ekspertów z 20 krajów europejskich - państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz państw stowarzyszonych z WE w tym: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Polska, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja,Szwajcaria, Wielka Brytania oraz przedstawiciela USA z TRB.Cele projektu:

 • zmniejszenie utrudnień wynikających z zamknięć dróg związanych z praktyką utrzymania poprzez znalezienie właściwych proporcji między odpowiednim poziomem utrzymania nawierzchni, a kosztami ponoszonymi przez użytkowników (opóźnienia, bezpieczeństwo) dla praktyki europejskiej,
 • znalezienie najbardziej odpowiednich opcji utrzymania nawierzchni i zaproponowanie procedur organizacji takiego utrzymania,
 • identyfikacja priorytetów dla przyszłych badań w dziedzinie utrzymania nawierzchni w aspekcie zmniejszenia zakłóceń ruchu drogowego.
COST 343 http://www.cordis.lu/cost-transport/home.html

Europejska Grupa Nawierzchni Trwałych
European Long-Life PAvement Group (ELLPAG)

Głównym zadaniem ELLPAG jest prowadzanie forum dla inicjatyw i inspirowania nowych idei w zakresie projektowania i utrzymania nawierzchni o dużej trwałości. Celem ELLPAG jest również efektywna wymiana informacji i koordynowanie europejskich programów badawczych w tym zakresie jak również promocja wśród wszystkich użytkowników nawierzchni trwałych. (www.ellpag.com).

Obecnie głównymi członkami ELLPAG są:

BRRC
Dr M Gorski
Belgia
LCPC
Mr J-M Piau
Francja
DRI
Mr H Ertman Larsen
Dania
LAVOC
Mr J-C Turtschy
Szwajcaria
DWW
Mr A van Dommelen
Holandia
NTUA
Dr A Loizos
Grecja
ISTU
Mr M Wistuba
Austria
IBDiM
Prof. dr hab. M Graczyk
Polska
KTI
Dr L Gaspar
Węgry
TRL
Mr B Ferne TRL Limited
+44 1344 770668
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wielka Brytania
Kontakt
ELLPAG is a Working Group of FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories)
With support from WERD (Western European Road Directors)
Representative: Mr R Sinhal (UK Highways Agency)

Międzynarodowy Eksperyment HERMES zorganizowany przez FEHRL (Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa)

Głównym celem Międzynarodowego Projektu Badawczego HERMES (Harmonisation of Europe an Routine and Research Measuring Equipment for Skid Resistance of Roads and Runways) prowadzonego pod nadzorem FEHRL jest, w nawiązaniu do Międzynarodowego Eksperymentu z roku 1992, potwierdzenie tezy o powtarzalności i przydatności procedury kalibracji względnej urządzeń pomiarowych, opartej na EFI (Europejski Indeks Tarcia). Jednym z celów jest również ustalenie wymagań technicznych dla przyszłościowego urządzenia pomiarowego o cechach referencyjnych. Mamy nadzieję, że niektóre cechy funkcjonalne polskiego urządzenia SRT-3 będą uznane jako wzorcowe, w szczególności możliwość wyznaczania obu granicznych wartości współczynnika przyczepności w każdym hamowaniu koła pomiarowego oraz, po spełnieniu określonych warunków, możliwość wyznaczania pełnych charakterystyk przyczepności wzdłużnej m = f(s) w funkcji poślizgu.

Zestaw pomiarowy SRT-3 uczestniczył już w październiku ub. roku w pierwszej turze badań kalibracyjnych na terenie Laboratorium Transportu i Badań Drogowych TRL w Crowthorne (Anglia). Ustalone są już terminy następnych badań z udziałem polskiego zestawu pomiarowego, tym razem we Francji (25-28.03 oraz 14-17.10.2002). Na szczególne podkreślenie zasługuje duża mobilność, niezawodność i precyzja dokonywanych pomiarów w szerokim zakresie zmian współczynnika przyczepności nawierzchni drogowych (suchych, mokrych, ośnieżonych i oblodzonych).

Międzynarodowy Eksperyment FILETR (FEHRL Investigation on Longitudinal and Transverse Evenness of Road) zorganizowany przez Komitet Techniczny C1   Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Drogowych (AIPCR/PIARC) w 1998 roku

Równość jest jedną z najważniejszych cech nawierzchni. Ma ona wpływ na takie cechy funkcjonalne nawierzchni jak - zużycie paliwa, opon, układu zawieszenia itp. Poprzez komfort jazdy jest także odczuwalna przez samych uczestników ruchu. Ponadto wpływa na środowisko zewnętrzne - hałas, zanieczyszczenie powietrza.

Stosowany w krajach Europy sprzęt jak i metody pomiaru równości poprzecznej i podłużnej znacznie różnią się od siebie.
Mając na uwadze powyższe przedstawiony został przez grupę FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories) projekt FILTER (FEHRL Investigation on Longitudinal and Transverse Evenness of  Road), którego celem jest ujednolicenie metod pomiaru i oceny równości nawierzchni w Europie. Niniejszy projekt jest częścią programu badawczego prowadzonego przez komitet C1 PIARC.

Ten dwuletni projekt składał się z czterech podstawowych etapów:
 • zebranie danych o stosowanych w Europie urządzeniach pomiarowych, metodach pomiarowych i metodach przetwarzania danych,
 • porównanie zebranych danych i określenie możliwości wprowadzenia ogólnych specyfikacji dla metod pomiaru i przetwarzania danych, które mogłyby być zaakceptowane przez wszystkie obecnie wykorzystywane systemy pomiarowe; znalezienie funkcji korelacyjnych między różnymi wskaźnikami w celu utrzymania ciągłości między dotychczas zebranymi i nowo otrzymywanymi danymi,
 • określenie wpływu błędów pomiarowych na zmienność otrzymywanych wskaźników,
 • określenie aktualnych możliwości systemów pomiarowych odnośnie odtwarzalności, powtarzalności i dokładności.
Przewidziany w projekcie FILTER eksperyment został przeprowadzony na terenie Holandii w dniach 14-19.09.98 i Niemiec w dniach 20-25.09.98. Organizatorami eksperymentu byli ze strony holenderskiej DWW (Dienst Weg- en Waterbouwkunde), ze strony niemieckiej BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen)

W eksperymencie wzięło udział ponad trzydzieści urządzeń pomiarowych z trzynastu krajów Europy w tym również Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Międzynarodowy Eksperyment zorganizowany przez Komitet Techniczny C1 Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Drogowych (AIPCR/PIARC) w 1992 roku

Międzynarodowy Eksperyment zorganizowany przez PIARC na drogach Belgii i Hiszpanii z udziałem kilkudziesięciu urządzeń pomiarowych z całego świata pod hasłem „Badania porównawcze i harmonizacja różnych metod pomiaru współczynnika przyczepności nawierzchni drogowych i tekstury”. Jednym z głównych celów Eksperymentu było przetestowanie możliwości wyznaczania Międzynarodowego Wskaźnika Tarcia IFI (International Friction Index) w wyniku równoczesnego pomiaru współczynnika przyczepności i tekstury oraz odpowiedniego przetworzenia danych z pomiarów. Polski zestaw pomiarowy, jako jeden z nielicznych prezentował możliwość równoczesnego pomiaru maksymalnej wartości współczynnika przyczepności (Peak Friction) występującej przy częściowym poślizgu i „minimalnej” występującej przy pełnej blokadzie koła pomiarowego, uzyskując bardzo wysoką korelację wyników względem różnych urządzeń pomiarowych i różnych metod pomiaru.

Efektem tego Eksperymentu jest projekt normy pr EN 13036 (ostatnia wersja luty 2001 r), w której, poza  procedurą pomiarowo obliczeniową, umożliwiającą wyznaczanie unormowanych wskaźników przyczepności (w najnowszej postaci SRI – Skid Resistance Index), zawarte są również współczynniki skali (regresji liniowej) dla wszystkich urządzeń, uczestniczących w Eksperymencie, względem generalnej średniej wyników pomiarów.

Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi

Jako reprezentant Instytutu Zakład Diagnostyki Nawierzchni jest członkiem Komitetu Technicznego C1[1] Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.
Komitet C1 w aktualnej kadencji prowadzi następujące prace:
 • metody i systemy pomiaru cech powierzchniowych nawierzchni
 • pomiary emisji hałasu pojazdów
 • interakcja między nawierzchnią a pojazdem
 • określenie wskaźników opisujących stan techniczny nawierzchni
Zakład Diagnostyki współdziała również w realizacji projektu badawczego COST 343 pt. Redukcja zamknięć dróg przez wprowadzenie procedur utrzymaniowych realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy w Badaniach Naukowych i Technicznych [2].

Głównym celem tego projektu jest określenie, na podstawie doświadczeń Europejskich, optymalnych procedur utrzymaniowych nawierzchni w celu zminimalizowania kosztów społecznych. Koszty te ponoszone są głównie przez użytkowników dróg zmuszonych do dłuższego oczekiwania na przejazd oraz do objazdów zamkniętego odcinka drogi. Ograniczenie tych kosztów może być osiągnięte poprzez wybór najkorzystniejszych opcji utrzymaniowych oraz przez wprowadzenie odpowiednich procedur organizacyjnych. Praca zawierać będzie również wnioski co do dalszych badań i zaleceń. Zakończenie pracy jest przewidywane w 2003 roku.

Jesteśmy również zaangażowani w pracę Europejskiej Grupy Nawierzchni Trwałych [3], która prowadzi badania nad nawierzchniami o dużej trwałości.
-----------------------------------------------------
[1] Technical Committee on Surface Characteristics
[2] European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research
[3] European Long-Life Pavement Assessment Group ELLPAG

 
Zakład Diagnostyki Nawierzchni - Seminaria PDF Print
There are no translations available.

Organizowane seminaria, szkolenia, konferencje

 • Coroczne szkolenia organizowane dla ekip pomiarowych SRT-3 w zakresie zasad wykonywania pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni drogowych
 
Zakład Diagnostyki Nawierzchni - Ważniejsze prace PDF Print
There are no translations available.


 • Ocena stanu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta stołecznego Warszawy w latach 1998 - 2001
 • Diagnoza stanu nawierzchni ulic dla miasta Łodzi w latach 1999 - 2001
 • Diagnoza stanu nawierzchni ulic dla miast: Krakowa, Bydgoszczy i Koszalina
 • Opracowanie aneksu nr 4 do wytycznych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni pt. „Szorstkość - zasady pomiaru i oceny stanu"
 • Opracowanie metody identyfikacji modułów warstw nawierzchni przy użyciu urządzenia FWD z wykorzystaniem testów quasi statycznych
 • Opracowanie nowoczesnego oprogramowania do analizy parametrów fizyko-mechanicznych warstw nawierzchni z zastosowaniem testów dynamicznych
 • Ocena skuteczności napraw spękań na wybranych odcinkach badawczych na podstawie pomiarów w wysokiej i niskiej temperaturze nawierzchni
 • Analiza szkód wyrządzanych przez pojazdy nienormatywne oraz opracowanie tabeli opłat za przejazdy tego typu pojazdami
 • Analiza wpływu niekonwencjonalnego oznakowania „czarnych punktów" na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Opracowanie Banku Danych o pracach badawczych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Opracowanie metody oceny stanu pęknięcia poprzecznego nawierzchni
 • Liczne ekspertyzy dotyczące oceny stanu technicznego i opracowania technologii naprawy nawierzchni
 • Opracowanie metody przeliczania modułów asfaltowych do temperatury równoważnej
 • Analiza polskich przepisów dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych powierzchni drogowych w świetle wymagań obowiązujących w krajach europejskich
 • Badania poznawcze wpływu sezonowości i warunków zewnętrznych na zmienność współczynnika tarcia nawierzchni drogowych
 
Zakład Diagnostyki Nawierzchni - Ważniejsze osiągnięcia PDF Print
There are no translations available.


 • Opracowanie konstrukcji i budowa zestawów pomiarowych SRT-3 do wykonywania badań współczynnika tarcia nawierzchni drogowych
 • Przystosowanie systemu SRT-3 do pomiarów równości podłużnej nawierzchni
 • Wdrożenie Systemu Utrzymania Nawierzchni (SUN) w Polsce przy współpracy z GDDP
 • Opracowanie i budowa Systemu Oceny Nawierzchni dla sieci drogowo-ulicznej miasta Warszawy
 • Badania na Długoterminowych Odcinkach Testowych
 • Opracowanie wizualnej metody oceny stanu nawierzchni BIKB-IBDM
 • Udział w pracach grup roboczych opracowujących „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” oraz „Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
 • Uzyskanie akredytacji na badania współczynnika tarcia nawierzchni  drogowych oraz na pomiar ugięć ugięciomierzem dynamicznym FWD
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2