IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zakład Diagnostyki Nawierzchni - Ważniejsze prace PDF Print

There are no translations available.


 • Ocena stanu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta stołecznego Warszawy w latach 1998 - 2001
 • Diagnoza stanu nawierzchni ulic dla miasta Łodzi w latach 1999 - 2001
 • Diagnoza stanu nawierzchni ulic dla miast: Krakowa, Bydgoszczy i Koszalina
 • Opracowanie aneksu nr 4 do wytycznych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni pt. „Szorstkość - zasady pomiaru i oceny stanu"
 • Opracowanie metody identyfikacji modułów warstw nawierzchni przy użyciu urządzenia FWD z wykorzystaniem testów quasi statycznych
 • Opracowanie nowoczesnego oprogramowania do analizy parametrów fizyko-mechanicznych warstw nawierzchni z zastosowaniem testów dynamicznych
 • Ocena skuteczności napraw spękań na wybranych odcinkach badawczych na podstawie pomiarów w wysokiej i niskiej temperaturze nawierzchni
 • Analiza szkód wyrządzanych przez pojazdy nienormatywne oraz opracowanie tabeli opłat za przejazdy tego typu pojazdami
 • Analiza wpływu niekonwencjonalnego oznakowania „czarnych punktów" na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Opracowanie Banku Danych o pracach badawczych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Opracowanie metody oceny stanu pęknięcia poprzecznego nawierzchni
 • Liczne ekspertyzy dotyczące oceny stanu technicznego i opracowania technologii naprawy nawierzchni
 • Opracowanie metody przeliczania modułów asfaltowych do temperatury równoważnej
 • Analiza polskich przepisów dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych powierzchni drogowych w świetle wymagań obowiązujących w krajach europejskich
 • Badania poznawcze wpływu sezonowości i warunków zewnętrznych na zmienność współczynnika tarcia nawierzchni drogowych