IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zakład Technologii Nawierzchni - Możliwości laboratoryjno-badawcze - Urządzenia PDF Print

There are no translations available.

Reometr CSL2100

Reometr CSL2100 jest skomplikowanym urządzeniem pozwalającym na wykonywanie szeregu badań pozwalających na poszerzenie wiadomości dotyczących reologii asfaltów: dynamiczne ścinanie, pełzanie, moduł sztywności, lepkość i płynięcie. Jednak wykonanie badań wymaga dodatkowego oprzyrządowania, jakim są układ sprężonego powietrza, łaźnia wodna, komputer.

Badania asfaltów wykorzystujące możliwości tego aparatu przeprowadzane są w krajach Europy Zachodniej, w ramach różnych programów badawczych.
Rys.Wygląd reometru z oprzyrządowaniem

Badanie dynamicznego ścinania charakteryzuje lepkie i sprężyste zachowanie materiału i służy do pomiaru zespolonego modułu ścinania G* oraz kąta przesunięcia fazowego . Moduł G* jest miarą całkowitej
odporności materiału na deformacje w skutek powtarzalnego ścinania. Składa się z dwóch części: sprężystej (odwracalnej) i lepkiej (nieodwracalnej). Kąt  jest miarą wzajemnego stosunku części sprężystej do lepkiej: dla materiału doskonale sprężystego =0°, dla materiału doskonale lepkiego =90°. Sam moduł G* nie stanowi wystarczającej charakterystyki lepiszcza, bowiem przy tej samej jego wartości lepiszcza mogą wykazywać różny udział części sprężystej i lepkiej - różna wartość , a tym samym mogą wykazywać różne odkształcenie sprężyste (np. asfalt i elastomeroasfalt). Pełną charakterystykę uzyskuje się znając G* i  lepiszcza. Obie wielkości są silnie zależne od temperatury i czasu obciążenia.

W badaniu tym próbka lepiszcza umieszczana jest między ruchomą, dociskającą płytką a nieruchomą podstawą. Płytka poddana jest ruchowi obrotowemu, oscylacyjnemu, który wywołuje oscylacyjne naprężenie i
odkształcenie próbki. Są one rejestrowane. Zależność przyłożonego naprężenia i wywołanego nim odkształcenia dostarcza informacji potrzebnych do obliczenia G* i : jest obliczane jako przesunięcie czasowe pomiędzy naprężeniem a odkształceniem.


Suszarka Cienkiej Wirowanej Warstwy
(Rolling Thin Film Oven)

Metoda RTFOT służy do oceny zmian właściwości lepiszcza bitumicznego na etapie starzenia technologicznego. Metoda została opracowana w roku 1963 w Stanach Zjednoczonych, a od roku 1970 została przyjęta jako metoda ASTM D2872. Metoda RTFOT została również uwzględniona w programie badawczym SHRP dotyczącym badań funkcjonalnych lepiszczy bitumicznych.

Metoda ta polega na umieszczeniu próbek asfaltu w ośmiu cylindrycznych naczyniach, które następnie umieszcza się na tarczy obrotowej w suszarce. Podczas starzenia lepiszcze jest równomiernie rozprowadzone na ściankach naczynek w cienkiej warstwie i poddane oddziaływaniu strumienia gorącego powietrza. Metoda ta umożliwia jednorodne starzenie lepiszcza, podobnie jak w warunkach rzeczywistych. Jednocześnie wyniki uzyskane tą metodą dobrze korelują z wynikami uzyskanymi na wytwórni.
Pojemnik Starzenia Ciśnieniowego PAV (PRESSURE AGING VESSEL)

Metoda starzenia w aparacie PAV jest metodą nową, zaproponowaną w SHRP do oceny zmian właściwości lepiszcza na etapie starzenia eksploatacyjnego w nawierzchni drogowej. Warunki badania ustalane są zależnie od oczekiwanych warunków klimatycznych, w których nawierzchnia będzie eksploatowana. Zasada
badania polega na umieszczeniu w pojemniku PAV próbek lepiszcza po starzeniu technologicznym metodą RTFOT i poddaniu ich działaniu temperatury 90, 100 lub 110°C, pod ciśnieniem 2070 kPa w czasie 20 h.System MTS do badania mieszanek mineralno-asfaltowych

System MTS jest systemem serwohydraulicznym działającym na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Wyposażenie stanowiska umożliwia przeprowadzenie różnorodnych badań w jednoosiowym stanie obciążenia w temperaturze od -70 do +100°C. Stanowisko jest skomputeryzowane i zaopatrzone w pakiet
programów umożliwiających kontrolę i sterowanie systemem.

Podstawowymi elementami systemu są:
 • komputer osobisty z oprogramowaniem,
 • sterownik cyfrowy,
 • pompa hydrauliczna,
 • rama obciążająca,
 • przenośny panel sterowania LUCP,
 • komora termiczna,
 • wyłączniki bezpieczeństwa.

  Standardowe oprogramowanie komputerowe umożliwia prowadzenie następujących badań:
 • Modułu sztywności i współczynnika Poissona (Resilient Modulus and Poisson's Ratio Test),
 • Zespolonego dynamicznego modułu sztywności (Dynamic Modulus Test),
 • Zmęczenia (Fatigue Test),
 • Pełzania (Creep Test),
 • Odporności na rozciąganie termiczne przy ograniczonym odkształceniu (Thermal Stress Restrained Specimen Tensile Strength Test TSRST),
 • inne badania - istnieje możliwość modyfikacji gotowych lub zaprogramowania nowych badań wg       zaistniałych potrzeb.
Podstawowe zalety stanowiska pomiarowego MTS to:
 • sprzęt jest nowoczesny, całkowicie skomputeryzowany,
 • bardzo dokładne realizowanie zadanych obciążeń,
 • oprogramowanie jest bardzo przejrzyste dla użytkownika,
 • programowanie nowych badań jest proste,
 • na stanowisku można prowadzić także inne badania, m.in. badanie pełzania statycznego i pełzania powtarzalnego,
 • wyniki badań obliczane są automatycznie i przedstawiane w przejrzystej postaci w formacie umożliwiającym ich dalszą obróbkę w programie Excel.
Badanie modułu sztywności i współczynnika Poissona
Badanie jest przeprowadzane zgodnie z amerykańską normą AASHTO TP31-94. Celem badania jest określenie modułu sztywności i współczynnika Poissona mieszanki mineralno-bitumicznej. Wartości tych
parametrów są potrzebne w mechanistycznych metodach projektowania nawierzchni.

Badanie składa się z dwóch etapów. W pierwszym określa się wytrzymałość próbki walcowej mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie w warunkach rozciągania pośredniego. Znajomość siły
niszczącej jest niezbędna do określenia obciążenia maksymalnego. W drugim etapie próbka zostaje poddana obciążeniu cyklicznemu. W czasie badania mierzone są poziome i pionowe przemieszczenia w połowie wysokości próbki oraz wartość przyłożonej siły. Na podstawie przemieszczeń zostaje obliczony współczynnik Poissona i moduł sztywności.
Rys.Umocowanie próbki w badaniu modułu sztywności i współczynnika Poissona


Badanie zespolonego modułu sztywności


Badanie jest przeprowadzane zgodnie z amerykańską normą ASTM D 3497-79/95. Celem badania jest określenie zespolonego modułu sztywności określającego lepkosprężyste zachowanie mieszanek
mineralno-asfaltowych i wykorzystywanego w projektowaniu mieszanek mineralno-bitumicznych. W wyniku badania uzyskiwana jest także wartość kąta przesunięcia fazowego dającego informację o przewadze właściwości sprężystych lub lepkich w materiale.

Badanie polega na cyklicznym obciążaniu próbki walcowej w warunkach osiowego ściskania. Obciążenie przykładane jest prostopadle do podstawy próbki. Podczas badania rejestrowany jest czas, siła i przemieszczenie.

Umocowanie próbki w badaniu modułu dynamicznego

Badanie zmęczenia

Badanie jest przeprowadzane zgodnie z amerykańską normą AASHTO TP8-94, na belce czteropunktowo zginanej. Badanie zmęczenia służy do oszacowania właściwości zmęczeniowych pod powtarzalnym obciążeniem ruchem samochodowym. Znajomość właściwości zmęczeniowych jest przydatna w projektowaniu mieszanek mineralno-bitumicznych oraz pozwala przewidzieć zachowanie tych mieszanek po wbudowaniu. W zależności od przeznaczenia mieszanki badanie można prowadzić w warunkach
kontrolowanego odkształcenia lub kontrolowanego naprężenia. Badanie polega na cyklicznym czteropunktowym zginaniu próbki belkowej. Próbka zostaje umieszczona w specjalnym aparacie, który jest całkowicie kompatybilny z systemem.

System zatrzasków sterowanych silnikami elektrycznymi spełnia następujące zadania:
 • umożliwia swobodne przesunięcie i obrót w miejscach podparcia belki i przyłożenia obciążenia,   *
 • zapewnia stały docisk w czasie badania,
 • eliminuje efekt koncentracji naprężeń.
Schemat obciążenia próbki w badaniu zmęczenia metodą belki 4-punktowo zginanej

Aparat do badania zmęczenia

Badanie pełzania

Badanie jest przeprowadzane zgodnie z amerykańską normą AASHTO TP9-93. Badanie to zostało opracowane w ramach programu SHRP. Wyniki pełzania w niskiej temperaturze i wytrzymałości na rozciąganie zostały wprowadzone do systemu SUPERPAVE na poziomach 2 i 3 do wyznaczenia krzywej wiodącej modułu relaksacji i parametrów pękania. Badanie to miało stanowić uproszczoną metodę oceny odporności mieszanki mineralno-asfaltowej na zmęczenie i pękanie niskotemperaturowe. Krzywa wiodąca modułu relaksacji określa rozwój spękań termicznych, natomiast parametry pęknięcia (temperatura,
naprężenie) informują o odporności mieszanki na spękania. Pełzanie, wytrzymałość na rozciąganie i współczynnik Poissona mogą być przydatne w analizie liniowej lepkosprężystości prowadzącej do określania
potencjalnych spękań niskotemperaturowych oraz zmęczeniowych nawierzchni asfaltowych.

Badanie polega na ściskaniu próbki walcowej stałą siłą przyłożoną po tworzącej walca (prostopadle do osi próbki). Podczas badania mierzone są osiowe i poprzeczne przemieszczenia próbki. Następnie każda próbka poddawana jest próbie wytrzymałości na rozciąganie. Na podstawie średnich maksymalnych przemieszczeń i wytrzymałości na rozciąganie oblicza się współczynnik Poissona i podatność pełzania.

Umocowanie próbki w metodzie pełzania (Creep Test)

Badanie odporności na rozciąganie termiczne przy ograniczonym odkształceniu
(Thermal Stress Restrained Specimen Tensile Strength Test TSRST)

Badanie jest przeprowadzane zgodnie z amerykańską normą AASHTO TP10-93. Metoda ta pozwala określić wytrzymałość i temperaturę próbki w momencie jej zniszczenia. Badanie może służyć ocenie odporności
mieszanki mineralno-asfaltowej na spękania termiczne. Na podstawie wyników badania można określić relację pomiędzy temperaturą a naprężeniem dla mieszanek mineralno-asfaltowych wykorzystywanych w
konstrukcjach nawierzchni. Otrzymane dane mogą posłużyć do projektowania nawierzchni, analizy konstrukcji nawierzchni, do redukowania spękań temperaturowych oraz poprawiania trwałości mieszanek
bitumicznych w nawierzchniach.

Badanie polega na jednostajnym schładzaniu próbki belkowej w warunkach całkowitego ograniczenia odkształceń podłużnych i pomiarze indukowanych naprężeń termicznych. Badanie trwa do momentu wystąpienia pierwszych spękań próbki.

Umocowanie próbki w badaniu odporności na rozciąganie termiczne
przy ograniczonym odkształceniu

Reometr Zginania Belki BBR (Bending Beam Rheometer)

Reometrem BBR badane jest ugięcie (pełzanie) próbki lepiszcza pod stałym obciążeniem w temperaturze odpowiadającej najniższej temperaturze eksploatowanej nawierzchni, w której zachowuje się ona jako ciało sprężyste. Metodę badania i aparat do jego wykonania opracowano w ramach programu SHRP. Jej opracowanie wynikało z konieczności wprowadzenia prostej metody pomiaru właściwości lepiszcza
w niskiej temperaturze, w której materiał staje się zbyt sztywny, aby mógł być badany bez użycia bardzo skomplikowanych i kosztownych reometrów dynamicznego ścinania. Do analizy wyników badania wykorzystuje się wzór na moduł sztywności S(t).
W badaniach SHRP, wykorzystując zasadę superpozycji, stwierdzono, że warunki badania tj.: temperatura o 10°C wyższa od najniższej temperatury nawierzchni i czas obciążenia 60s wyznaczają sztywność lepiszcza jak w najniższej temperaturze nawierzchni w czasie 7200s, we wcześniejszych badaniach (wg McLeoda) uznane za krytyczne dla nawierzchni ze względu na pękanie niskotemperaturowe. Prócz wyznaczenia modułu sztywności S(t) w badaniu określa się parametr m, który reprezentuje gradient zmiany sztywności w czasie obciążenia.

Reometr Zginania Belki BBR

Widok komory do badań - BBR

Widok obciążonej próbki - BBR

Aparat do analizy chemicznej IATROSCAN  

IATROSCAN jest automatycznym analizatorem służącym do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych, za pomocą (TLC) chromatografii cienkowarstwowej z płomieniowo jonizacyjnym detektorem wodorowym (FID). Rozdział następuje na (Chromarodzie) w ten sam sposób jak w normalnej chromatografii cienkowarstwowej. System (FID) jest systemem o wysokiej czułości dla prawie wszystkich związków
organicznych. Selektywna detekcja ma zastosowanie w szerokim zakresie związków organicznych. W IATROSCANIE szczególnie łatwo analizuje się i monitoruje reakcję syntez organicznych, rozdziela ropę i asfalt na frakcje.

Aparat do analizy chemicznej IATROSCAN

Urządzenie do skanowania próbki

Urządzenie do nanoszenia próbki