IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Zakład Technologii Nawierzchni - Ważniejsze osiągnięcia
 • Wyróżnienie dla technologii cienka warstwa ścieralna na gorąco z lepiszczem modyfikowanym w konkursie "Polski produkt przyszłości" (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Opracowanie zaleceń projektowania składu, produkcji kolorowej mieszanki mineralno - asfaltowej z lepiszczem "Kameleon" oraz wykonania z cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Opracowanie zaleceń wykonania cienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni z zastosowaniem granulatu gumowego - Ekogumofalt o zmniejszone hałaśliwości i twardości (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Ustalenie stref klimatycznych Polski ze względu na wymagania wobec lepiszcza asfaltowego (Dariusz Sybilski, Krzysztof Mirski);
 • Poprawa jakości polskich asfaltów drogowych /Systematyczne badania kontrolne/ (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka);
 • Opracowanie składów Elastomeroasfaltów wysokomodyfikowanych specjalnego zastosowania (Dariusz Sybilski, Renata Horodecka, Andrzej Wróbel);
 • Opracowanie wytycznych technologii dla polimeroasfaltów drogowych (TWT-PAD-97) /Instrukcje, Informacje, Zeszyt 54 IBDiM/ (Dariusz Sybilski);
 • Opracowanie zasad wykonywania nawierzchni z mieszanek SAM i z mieszanek o nieciągłym uziarnieniu /Instrukcje, Informacje, Zeszyt 49 i 50 IBDiM/ (Marian Pałys);
 • Opracowanie normy PN-S-96025: 200 - Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania (Marian Pałys);
 • Opracowanie vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie zasad recyclingu głębokiego /Instrukcje, Informacje, Zeszyty 51 i 61 IBDiM/ (Janusz Zawadzki);
 • Opracowania zasad projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe / Instrukcje, Informacje, Zeszyt 48 IBDiM/ (Janusz Zawadzki);
 • Opracowanie instrukcji likwidacji kolein (Janusz Zawadzki);
 • Opracowanie metody i aparatury do badania metodą pełzania statycznego (Janusz Zawadzki);
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania środków adhezyjnych do asfaltu: Teraminu 10C, Teraminu 12 oraz Teraminu 14 (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania asfaltu modyfikowanego do emulsji asfaltowych (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania asfaltu upłynnionego i mieszanek mineralno - asfaltowych na zimno (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie składu i wdrożenie do produkcji i stosowania emulsji asfaltowej modyfikowanej lateksem SBR (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie warunków technicznych "Drogowe kationowe emulsje asfaltowe" (Zenon Szczepaniak);
 • Opracowanie warunków technicznych "Poziome oznakowanie dróg" (Zenon Szczepaniak).