IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pavement Technology Division
PDF Print
There are no translations available.

Asfalty i emulsje

 • badania asfaltów drogowych, modyfikowanych i innych,
 • badania emulsji asfaltowych,
 • ocena właściwości asfaltów i emulsji asfaltowych w odniesieniu do wymagań norm PN-EN
 • rozszerzona ocena właściwości asfaltów (właściwości reologiczne, funkcjonalne wg PG, skład grupowy, badania reologiczne w reometrze DMA, ocena mikroskopowa),
 • modyfikacja lepiszczy asfaltowych,
 • badania dodatków do asfaltów,
 • prace naukowo-badawcze,
 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Metody badań

 1. Penetracja asfaltu wg PN-EN 1426,
 2. Temperatura mięknienia asfaltów metodą PiK wg PN-EN 1427,
 3. Temperatura łamliwości asfaltów Fraassa wg PN-EN 12593,
 4. Ciągliwość z pomiarem siły wg PN-EN 13589, PN-EN 13703,
 5. Nawrót sprężysty wg PN-EN 13398,
 6. Lepkość wg ASTM D 4402,
 7. Lepkość kinematyczna wg PN-EN 12595,
 8. Lepkość dynamiczna wg PN-EN 12596,
 9. Temperatura zapłonu metodą otwartego tygla Clevelanda wg PN-EN ISO 2592,
 10. Zawartość części nierozpuszczalnych w n-heptanie wg ASTM D 4124,
 11. Zawartość części nierozpuszczalnych w toluenie wg PN-C-97057,
 12. Oznaczanie rozpuszczalności wg PN-EN 12592,
 13. Oznaczanie gęstości i gęstości względnej wg PN-EN ISO 3838,
 14. Zawartość parafiny wg PN-EN 12606,
 15. Przyczepność do kruszyw wg PN-B-06714/22,
 16. Odporność na magazynowanie modyfikowanych asfaltów PN-EN 13399,
 17. Symulacji starzenia technologicznego metodą RTFOT wg PN-EN 12607-1,
 18. Symulacji starzenia eksploatacyjnego metodą PAV wg PN-EN 14769,
 19. Modułu zespolonego G*, kąta przesunięcia fazowego δ pod obciążeniem w zakresie temperatury eksploatacyjnej w reometrze dynamicznego ścinania DSR wg PN-EN 14470,
 20. Pełzanie i relaksacja przy powtarzalnym impulsie naprężeniowym MSCR wg ASTM D7405,
 21. Badania pełzania w niskiej temperaturze w reometrze zginanej belki BBR wg PN-EN 14771,
 22. Badania twardnienia fizycznego wg AASHTO T313,
 23. Przyczepność do kruszyw wg PN-EN 12697-11 (A),
 24. Badania kohezji asfaltów modyfikowanych – metoda uderzeniowa Vialit wg PN-EN 13588,
 25. Badania w dynamicznym analizatorze mechanistycznym DMA pozwalającym na pomiar w trybie zginania, rozciągania, ściskania, ścinania w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur,
 26. Ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych w mikroskopie fluorescencyjny wg PN-EN 13632,
 27. Badania składu grupowego asfaltów za pomocą (TLC) chromatografii cienkowarstwowej z płomieniowo jonizacyjnym detektorem wodorowym (FID),
 28. Spływność lepiszcza wg PN-EN 12697-18,
 29. Badania w spektroskopie w podczerwieni FTiR.
 30. Badania emulsji zgodnie z PN-EN 13808, badania zgodnie z EmA-99.
 
PDF Print
There are no translations available.

Pracownia Oznakowania Dróg

Kierownik Pracowni:

mgr Paweł Skierczyński,

tel. (22) 39 00 407

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skład osobowy:

mgr inż. Rafał Lusa, tel (22) 39 00 406
Halina Leśniewicz, tel. (22) 39 00 429
Michał Bednarczyk, tel. (22) 39 00 430

 
PDF Print
There are no translations available.

Pracownia Nawierzchni Asfaltowych

Kierownik Pracowni:
dr inż. Maciej Maliszewski 
tel. (22) 39 00 402
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skład osobowy:

inż. Rafał Rembelski, ,  tel. (22) 39 00 425
Jacek Biegajski,  technik,  tel. (22) 39 00 425
Wojciech Kowalczyk,  technik,  tel. (22) 39 00 425
Artur Ciećwierz,  technik,  tel. (22) 39 00 425

 
PDF Print
There are no translations available.

Pracownia Materiałów Asfaltowych

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Renata Horodecka,

tel.  (22) 39 00 405

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, tel. (22) 39 00 408, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, tel. (22) 39 00 403, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

prof. IBDiM dr hab. inż. Marcin Gajewski, tel. (22) 39 00 401, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Dominika Maliszewska, tel. (22) 39 00 402, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Krzysztof Mirski, tel. (22) 39 00 401, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr Dariusz Jasiński, tel. (22) 39 00 425

mgr inż. Ewa Targowska-Lech, tel. (22) 39 00 437

Tomasz Michalski, tel. (22) 39 00 425

 
PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Zakładu
prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
,
tel. 22 390 0 403Kierownik

Pracowni Materiałów Asfaltowych
Z-ca Kierownika Zakładu
mgr inż. Renata Horodecka,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 22 390 0 405
Kierownik
Pracowni Nawierzchni Asfaltowych

dr inż. Maciej Maliszewski,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
tel. 22 390 0 402


Kierownik
Pracowni Oznakowania Dróg

mgr Paweł Skierczyński,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
tel. 22 390 0 407

Zakład Technologii Nawierzchni

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z nawierzchniami drogowymi. W zakres działalności Zakładu wchodzą obszary związane z szeroko pojętą technologią nawierzchni drogowych, w szczególności asfaltowych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. Zakład prowadzi badania materiałów i wyrobów budowlanych, które są realizowane w trzech laboratoriach akredytowanych. Bogate wyposażenie umożliwia prowadzenie badań laboratoryjnych oraz terenowych. Eksperci Zakładu opracowują opinie i ekspertyzy techniczne i sądowe, zajmują się doradztwem technicznym oraz projektowaniem nawierzchni drogowych. Uczestniczą również w procesach związanych z certyfikacją wyrobów budowlanych, opracowywaniem rekomendacji oraz krajowych i europejskich ocen technicznych. Zakład uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, współpracuje z administracją drogową, zarządcami dróg, producentami, firmami wykonawczymi, biurami projektowymi oraz innymi jednostkami naukowymi. Pracownicy naukowi uczestniczą w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach naukowych.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4