IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pavement Technology Division
PDF Print
There are no translations available.

Inne materiały i wyroby budowlane

 • geosyntetyki (siatki szklane, szklano-węglowe, stalowe i inne)
 • asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne, kity, zalewy drogowe na zimno i na gorąco
 • dodatki: środki adhezyjne, dodatki WMA (na ciepło), środki odświeżające (typu rejuvenator)
 • włókna celulozowe, polimerowe, granulaty gumowe i gumowo-asfaltowe
 • środki gruntujące do betonu
 • papy izolacyjne, masy dylatacyjne
 • materiały odpadowe i ich wykorzystanie w budownictwie drogowym (recykling)
 • kruszywa i wypełniacze mineralne (w ograniczonym zakresie)
 • materiały o zastosowaniu inżynierskim (elastomery, guma) – badania właściwości reologicznych


Wybrane metody badań

1. Roztwory asfaltowe i gruntujące

 • zawartość wody wg PN-EN ISO 9029
 • lepkość / czas wypływu wg PN EN ISO 2431

2. Asfaltowo-kauczukowe taśmy dylatacyjne i zalewy na gorąco:

 • pełen zakres badań według KOT, WT-2, ZTV-Fug StB, PN-EN 13880-x, SNV 671920, DIN 52123

3. Zalewy drogowe na zimno

 • badania według norm serii PN-EN 14187

4. Kruszywa mineralne i wypełniacze mineralne

 • podstawowy zakres wg PN-EN 13043

5. Geosyntetyki

 • wytrzymałość na rozciąganie
 • masa powierzchniowa
 • trwałość (starzenie UV)

6. Środki adhezyjne i emulgatory

 • przyczepność asfaltów do kruszyw wg PN-B-06714/22 i PN-EN 12697-11 (A)
 • termostabilność
 • odporność na działanie wody wg PN-EN 12697-12

7. Prefabrykaty betonowe

 • wskaźnik szorstkości, odporność na poślizg – pomiar wahadłem
 • głębokość makrotekstury wg PN-EN 13036-1

8. Badania reologiczne ciał stałych w reometrze DMA w zakresie temperatury od -100 do 600 stopni Celsjusza (guma, elastomery itp.) 
PDF Print
There are no translations available.

Nawierzchnie dróg i mostów

 • nawierzchnie drogowe, mostowe, lotniskowe,
 • technologia nawierzchni asfaltowych, brukowanych, żywicznych i innych,
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć)
 • technologia remontu i napraw nawierzchni
 • badania kontrolne i odbiorcze w zakresie nawierzchni asfaltowych
 • pobieranie próbek nawierzchni
 • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne
 • ekspertyzy, opinie techniczne i sądowe
 • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych
 • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych
 • nawierzchnie specjalne np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych
 • wdrażanie specjalnych rozwiązań technologicznych
  - remonty weekendowe,
  - metody napraw cząstkowych (nagrzewnice mikrofalowe, nagrzewnice w podczerwieni),
  - nawierzchnie długowieczne,
  - nawierzchnie o ograniczonej hałaśliwości,
  - nawierzchnie o zwiększonej odporności na deformacje trwałe,
  - warstwy przeciwspękaniowe,
  - nawierzchnie zatok autobusowych,
  - nawierzchnie z kostki kamiennej,
  - nawierzchnie ścieżek rowerowych,
  - kolorowe nawierzchnie,
 • opracowywanie technologii zbrojenia konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem geosyntetyków
 • opracowanie technologii powierzchniowego utrwalenia mieszankami na zimno, mieszankami GE, mieszankami stabilizowanymi spoiwem hydraulicznym, żywicznym,
 • nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni,
 • analizy z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES),
 • badania hałaśliwości nawierzchni drogowych,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych.

Metody Badań

 1. Grubość nawierzchni wg PN-EN 12697-36,
 2. Pobieranie próbek (niezagęszczonej MMA i odwiertów z nawierzchni) wg PN-EN 12697-27,
 3. Wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 13108-20,
 4. Ścinanie połączenia międzywarstwowego wg Leutnera (ALP A−StB Teil 4, Zeszyt 66/2004 IBDiM),
 5. Pomiar hałasu metodą OBSI
 
PDF Print
There are no translations available.

Oznakowanie poziome i pionowe

 • ocena parametrów technicznych oznakowania poziomego i pionowego na drogach i ulicach wszystkich klas technicznych – badania terenowe i laboratoryjne
 • ocena właściwości eksploatacyjnych materiałów do poziomego oznakowania dróg na testowych odcinkach doświadczalnych drogowych
 • badania laboratoryjne materiałów i wyrobów:
  - folie odblaskowe
  - znaki pionowe
  - konstrukcje wsporcze – słupki i konstrukcje kratownicowe
  - znaki pionowe aktywne
  - farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy odblaskowe
  - elementy prefabrykowane do poziomego oznakowania dróg
  - punktowe elementy odblaskowe
  - punktowe elementy odblaskowe aktywne
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad wykonawstwem oznakowania poziomego,
 • prace badawcze i wdrożeniowe,
 • opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,
 • organizacja szkoleń technicznych.

Badania materiałów do poziomego oznakowania dróg (farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy, punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane)


1.  Gęstość wg PN-EN ISO 2811-1,
2.  Czas wypływu wg PN-C-81701:1997 metoda A,
3.  Lepkość wg ASTM D 562-81,
4.  Zawartość spoiwa wg PN-EN 12802,
5.  Zawartość substancji nielotnych wg PN-EN ISO 3251,
6.  Zawartość lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TN-3/6 wydanie 7,
7.  Czas schnięcia wg ASTM D 711-89,
8.  Odporność na UV wg PN-EN 1871 i PN-EN ISO 4892-3,
9.  Odporność na alkalia wg PN-EN 1871,
10. Stabilność termiczna mas termoplastycznych wg PN-EN 1871,
11. Temperatura mięknienia wg Wilhelmiego wg PN-EN 1871,
12. Penetracja stemplem wg PN-EN 1871,
13. Czas urabialności wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TN-3/12 wydanie 2,
14. Udarność wg PN-EN 1871,
15. Wskaźnik szorstkości wg PN-EN 1436+A1,
16. Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y wg PN-EN 1436+A1,
17. Punktowe elementy odblaskowe (peo): wymiary, widzialność w dzień i w nocy, wytrzymałość na ściskanie, przyczepność do nawierzchni, trwałość,
18. Kulki szklane wg PN-EN 1423: uziarnienie, współczynnik załamania światła, odporność na wodę, obróbka powierzchniowa, zawartość kulek z defektami, odblaskowość kulek,
19. Badania pasów ostrzegawczych z wypustkami.


Badania terenowe poziomego oznakowania dróg


20. Powierzchniowy współczynnik odblasku RL metodą stacjonarną i dynamiczną wg PN-EN 1436+A1,
21. Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD wg PN-EN 1436+A1,
22. Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, wg PN-EN 1436+A1,
23. Wskaźnik szorstkości wg PN-EN 1436+A1,
24. Współczynnik odbicia współdrożnego R punktowych elementów odblaskowych wg PN-EN 1463,
25. Badania na odcinku doświadczalnym wg PN-EN 1824.


Badania pionowych znaków drogowych


26. Badanie folii odblaskowych: współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, powierzchniowy współczynnik odblasku RA wg PN-EN 12899-1, przyczepność do podłoża, odporność na uderzenie kulą, odporność na działanie czynników  atmosferycznych w warunkach naturalnego starzenia, własności eksploatacyjne,
27. Znaki drogowe: ugięcie tymczasowe i trwałe tarczy znaku i konstrukcji wsporczej wg PN-EN 12899-1, płaskość tarczy znaku, pomiary grubości blachy, średnicy słupka, grubości ścianki słupka,
28. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wymiary, własności kolorymetryczne i fotometryczne,
29. Badania znaków na drodze,
30. Badania aktywnych znaków pionowych

 
PDF Print
There are no translations available.

Opinie, ekspertyzy, projekty i inne

Zakład Technologii Nawierzchni prowadzi szeroko pojętą działalność ekspercką w zakresie spraw związanych z nawierzchniami drogowymi, która obejmuje:

 • ekspertyzy, opinie naukowe, techniczne i sądowe,
 • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne,
 • opracowywanie wymagań technicznych wobec typowych i nietypowych materiałów i technologii,
 • wykorzystywanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym,
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć),
 • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów konstrukcji nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych,
 • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych,
 • technologia remontu i napraw nawierzchni,
 • technologia i projektowanie nawierzchni specjalnych np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych,
 • analizy numeryczne MES dotyczące zagadnień związanych z drogownictwem i materiałami drogowymi (zagadnienia sprężystości, lepko-sprężystości, termo-sprężystości oraz sprężysto-plastyczności),
 • prace naukowo - badawcze, prace normalizacyjne, opracowywanie KOT i Rekomendacji Technicznych, wykonywanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, doradztwo techniczne,
 • wykonywanie zamówionych badań naukowych oraz prac rozwojowych,
 • opracowywanie wytycznych, zaleceń, instrukcji, procedur i wymagań,
 • opracowywanie koncepcji i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • pozyskiwanie i ocena przydatności materiałów dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego,
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni, wykonawstwem oznakowania poziomego,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych,
 
PDF Print
There are no translations available.

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE i inne

 • mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) na gorąco
  - standardowe - beton asfaltowy AC, mieszanka mastyksowo-grysowa SMA,
  - do nawierzchni mostowych – asfalt lany MA,
  - projektowane funkcjonalnie – beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS,
  - specjalne – do nawierzchni długowiecznych, warstw przeciwspękaniowych AC AF lub nawierzchni jednowarstwowych JENA,
  - do nawierzchni o obniżonej hałaśliwości – SMA LA, PA, BBTM, OGFC,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA) zawierające dodatki obniżające temperatury technologiczne,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw cząstkowych, zaprawy asfaltowe,
 • mineralno-cementowo emulsyjne (MCE),
 • mieszanki mineralno-emulsyjne (MME),
 • projektowanie recept i opracowanie badań typu,
 • podstawowe badania materiałów składowych (kruszyw, wypełniaczy, pyłów z odpylania, dodatków),
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie temperatur technologicznych i eksploatacyjnych oraz obciążenia (ITSR, ITS, IT-CY, TSRST, SCB, DCT, 3PB-PR, 4PB-PR, badania 3-osiowe, AST, Leutner, koleinowanie w małym i dużym aparacie),
 • pobieranie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych,
 • wdrażanie nowych technologii i materiałów,
 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,
 • przygotowanie próbek (zagęszczanie, wycinanie, cięcie, polerowanie),
 • opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów i technologii, prace normalizacyjne,
 • seminaria i szkolenia.

Metody badań MMA

1.  Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego wg PN-EN 12697-1,
2.  Skład ziarnowy wg PN-EN 12697-2,
3.  Gęstość wg PN-EN 12697-5:2010+AC,
4.  Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6,
5.  Zawartość wolnych przestrzeni wg PN-EN 12697-8,
6.  Odporność na działanie wody wg PN-EN 12697-12,
7.  Spływność lepiszcza wg PN-EN 12697-18:2017-07,
8.  Odporność na deformacje trwałe (koleinowanie) wg PN-EN 12697-22,
9.  Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie wg PN-EN 12697-23,
10. Grubość nawierzchni wg PN-EN 12697-36,
11. Pobieranie próbek (niezagęszczonej mm-a i odwiertów z nawierzchni) wg PN-EN 12697-27,
12. Wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 13108-20,
13. Ścinanie połączenia międzywarstwowego wg Leutnera (ALP A−StB Teil 4, Zeszyt 66/2004 IBDiM),
14. Ścinanie z ciśnieniem bocznym wg Advanced Shear Tester (AST),
15. Penetracja statyczna asfaltu lanego wg PN-EN 12697-20,
16. Penetracja dynamiczna asfaltu lanego,
17. Parametry Marshalla wg PN-EN 12697-34,
18. Sztywność wg PN-EN 12697-26,
19. Zmęczenie wg PN-EN 12697-24,
20. Odporność na pękanie niskotemperaturowe TSRST wg EN 12697-46 oraz AASHTO TP10-93,
21. Odporność na pękanie (SCB) wg PN-EN 12697-44,
22. Wodoprzepuszczalność wg PN-EN 12697-19
23. Współczynnik rozszerzalności termicznej

Metody badań MME

24. Wytrzymałość na ściskanie metodą Duriez,
25. Zawartość wolnej przestrzeni,
26. Uziarnienie mieszanki mineralnej,
27. Zawartość lepiszcza w mieszance MME,
28. Kohezja mme do cienkich warstw na zimno (CWZ),
29. Czas mieszania (CWZ),
30. Wizualna ocena uszkodzeń TAIT (CWZ)
31. Wizualna ocena uszkodzeń powierzchniowego utrwalania (PU),
32. Właściwości przeciwpoślizgowe (CWZ i PU).

Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno do remontów cząstkowych

33. Zawartość lepiszcza po odparowaniu części lotnych wg PN-EN 12697-1,
34. Uziarnienie wg PN-EN 12697-2,
35. Zawartość wolnej przestrzeni wg PN-EN 12697-8,
36. Penetracja stemplem wg PN-EN 12697-20,
37. Urabialność wg Procedury IBDiM Nr TN-3/03/05,
38. Wygląd wg Procedury  IBDiM Nr TN-3/03/05,
39. Przyczepność lepiszcza do kruszywa wg Procedury IBDiM Nr TN-3/03/05.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 2 of 4