IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Divisions and Scientific-research Laboratories
PDF Print
There are no translations available.

Oznakowanie poziome i pionowe

 • ocena parametrów technicznych oznakowania poziomego i pionowego na drogach i ulicach wszystkich klas technicznych – badania terenowe i laboratoryjne
 • ocena właściwości eksploatacyjnych materiałów do poziomego oznakowania dróg na testowych odcinkach doświadczalnych drogowych
 • badania laboratoryjne materiałów i wyrobów:
  - folie odblaskowe
  - znaki pionowe
  - konstrukcje wsporcze – słupki i konstrukcje kratownicowe
  - znaki pionowe aktywne
  - farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy odblaskowe
  - elementy prefabrykowane do poziomego oznakowania dróg
  - punktowe elementy odblaskowe
  - punktowe elementy odblaskowe aktywne
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad wykonawstwem oznakowania poziomego,
 • prace badawcze i wdrożeniowe,
 • opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,
 • organizacja szkoleń technicznych.

Badania materiałów do poziomego oznakowania dróg (farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, taśmy, punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane)


1.  Gęstość wg PN-EN ISO 2811-1,
2.  Czas wypływu wg PN-C-81701:1997 metoda A,
3.  Lepkość wg ASTM D 562-81,
4.  Zawartość spoiwa wg PN-EN 12802,
5.  Zawartość substancji nielotnych wg PN-EN ISO 3251,
6.  Zawartość lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TN-3/6 wydanie 7,
7.  Czas schnięcia wg ASTM D 711-89,
8.  Odporność na UV wg PN-EN 1871 i PN-EN ISO 4892-3,
9.  Odporność na alkalia wg PN-EN 1871,
10. Stabilność termiczna mas termoplastycznych wg PN-EN 1871,
11. Temperatura mięknienia wg Wilhelmiego wg PN-EN 1871,
12. Penetracja stemplem wg PN-EN 1871,
13. Czas urabialności wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TN-3/12 wydanie 2,
14. Udarność wg PN-EN 1871,
15. Wskaźnik szorstkości wg PN-EN 1436+A1,
16. Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y wg PN-EN 1436+A1,
17. Punktowe elementy odblaskowe (peo): wymiary, widzialność w dzień i w nocy, wytrzymałość na ściskanie, przyczepność do nawierzchni, trwałość,
18. Kulki szklane wg PN-EN 1423: uziarnienie, współczynnik załamania światła, odporność na wodę, obróbka powierzchniowa, zawartość kulek z defektami, odblaskowość kulek,
19. Badania pasów ostrzegawczych z wypustkami.


Badania terenowe poziomego oznakowania dróg


20. Powierzchniowy współczynnik odblasku RL metodą stacjonarną i dynamiczną wg PN-EN 1436+A1,
21. Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD wg PN-EN 1436+A1,
22. Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, wg PN-EN 1436+A1,
23. Wskaźnik szorstkości wg PN-EN 1436+A1,
24. Współczynnik odbicia współdrożnego R punktowych elementów odblaskowych wg PN-EN 1463,
25. Badania na odcinku doświadczalnym wg PN-EN 1824.


Badania pionowych znaków drogowych


26. Badanie folii odblaskowych: współczynnik luminancji β i współrzędne chromatyczności x, y, powierzchniowy współczynnik odblasku RA wg PN-EN 12899-1, przyczepność do podłoża, odporność na uderzenie kulą, odporność na działanie czynników  atmosferycznych w warunkach naturalnego starzenia, własności eksploatacyjne,
27. Znaki drogowe: ugięcie tymczasowe i trwałe tarczy znaku i konstrukcji wsporczej wg PN-EN 12899-1, płaskość tarczy znaku, pomiary grubości blachy, średnicy słupka, grubości ścianki słupka,
28. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wymiary, własności kolorymetryczne i fotometryczne,
29. Badania znaków na drodze,
30. Badania aktywnych znaków pionowych

 
PDF Print
There are no translations available.

Opinie, ekspertyzy, projekty i inne

Zakład Technologii Nawierzchni prowadzi szeroko pojętą działalność ekspercką w zakresie spraw związanych z nawierzchniami drogowymi, która obejmuje:

 • ekspertyzy, opinie naukowe, techniczne i sądowe,
 • nadzory autorskie, technologiczne, naukowe i laboratoryjne,
 • opracowywanie wymagań technicznych wobec typowych i nietypowych materiałów i technologii,
 • wykorzystywanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym,
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni (nowych i wzmacnianych) podatnych i półsztywnych (metoda mechanistyczna i katalogowa, metoda ugięć),
 • weryfikacja, optymalizacja i opiniowanie projektów konstrukcji nawierzchni z uwzględnieniem oceny efektów ekonomicznych,
 • opracowywanie wymagań technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zaleceń technicznych,
 • technologia remontu i napraw nawierzchni,
 • technologia i projektowanie nawierzchni specjalnych np. tramwajowo-autobusowe, nawierzchnie przejazdów kolejowych i tramwajowych,
 • analizy numeryczne MES dotyczące zagadnień związanych z drogownictwem i materiałami drogowymi (zagadnienia sprężystości, lepko-sprężystości, termo-sprężystości oraz sprężysto-plastyczności),
 • prace naukowo - badawcze, prace normalizacyjne, opracowywanie KOT i Rekomendacji Technicznych, wykonywanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, doradztwo techniczne,
 • wykonywanie zamówionych badań naukowych oraz prac rozwojowych,
 • opracowywanie wytycznych, zaleceń, instrukcji, procedur i wymagań,
 • opracowywanie koncepcji i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • pozyskiwanie i ocena przydatności materiałów dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego,
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni, wykonawstwem oznakowania poziomego,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych,
 
PDF Print
There are no translations available.

MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE i inne

 • mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) na gorąco
  - standardowe - beton asfaltowy AC, mieszanka mastyksowo-grysowa SMA,
  - do nawierzchni mostowych – asfalt lany MA,
  - projektowane funkcjonalnie – beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS,
  - specjalne – do nawierzchni długowiecznych, warstw przeciwspękaniowych AC AF lub nawierzchni jednowarstwowych JENA,
  - do nawierzchni o obniżonej hałaśliwości – SMA LA, PA, BBTM, OGFC,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA) zawierające dodatki obniżające temperatury technologiczne,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw cząstkowych, zaprawy asfaltowe,
 • mineralno-cementowo emulsyjne (MCE),
 • mieszanki mineralno-emulsyjne (MME),
 • projektowanie recept i opracowanie badań typu,
 • podstawowe badania materiałów składowych (kruszyw, wypełniaczy, pyłów z odpylania, dodatków),
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie temperatur technologicznych i eksploatacyjnych oraz obciążenia (ITSR, ITS, IT-CY, TSRST, SCB, DCT, 3PB-PR, 4PB-PR, badania 3-osiowe, AST, Leutner, koleinowanie w małym i dużym aparacie),
 • pobieranie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • recykling i wykorzystanie materiałów odpadowych,
 • wdrażanie nowych technologii i materiałów,
 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,
 • przygotowanie próbek (zagęszczanie, wycinanie, cięcie, polerowanie),
 • opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów i technologii, prace normalizacyjne,
 • seminaria i szkolenia.

Metody badań MMA

1.  Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego wg PN-EN 12697-1,
2.  Skład ziarnowy wg PN-EN 12697-2,
3.  Gęstość wg PN-EN 12697-5:2010+AC,
4.  Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6,
5.  Zawartość wolnych przestrzeni wg PN-EN 12697-8,
6.  Odporność na działanie wody wg PN-EN 12697-12,
7.  Spływność lepiszcza wg PN-EN 12697-18:2017-07,
8.  Odporność na deformacje trwałe (koleinowanie) wg PN-EN 12697-22,
9.  Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie wg PN-EN 12697-23,
10. Grubość nawierzchni wg PN-EN 12697-36,
11. Pobieranie próbek (niezagęszczonej mm-a i odwiertów z nawierzchni) wg PN-EN 12697-27,
12. Wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 13108-20,
13. Ścinanie połączenia międzywarstwowego wg Leutnera (ALP A−StB Teil 4, Zeszyt 66/2004 IBDiM),
14. Ścinanie z ciśnieniem bocznym wg Advanced Shear Tester (AST),
15. Penetracja statyczna asfaltu lanego wg PN-EN 12697-20,
16. Penetracja dynamiczna asfaltu lanego,
17. Parametry Marshalla wg PN-EN 12697-34,
18. Sztywność wg PN-EN 12697-26,
19. Zmęczenie wg PN-EN 12697-24,
20. Odporność na pękanie niskotemperaturowe TSRST wg EN 12697-46 oraz AASHTO TP10-93,
21. Odporność na pękanie (SCB) wg PN-EN 12697-44,
22. Wodoprzepuszczalność wg PN-EN 12697-19
23. Współczynnik rozszerzalności termicznej

Metody badań MME

24. Wytrzymałość na ściskanie metodą Duriez,
25. Zawartość wolnej przestrzeni,
26. Uziarnienie mieszanki mineralnej,
27. Zawartość lepiszcza w mieszance MME,
28. Kohezja mme do cienkich warstw na zimno (CWZ),
29. Czas mieszania (CWZ),
30. Wizualna ocena uszkodzeń TAIT (CWZ)
31. Wizualna ocena uszkodzeń powierzchniowego utrwalania (PU),
32. Właściwości przeciwpoślizgowe (CWZ i PU).

Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno do remontów cząstkowych

33. Zawartość lepiszcza po odparowaniu części lotnych wg PN-EN 12697-1,
34. Uziarnienie wg PN-EN 12697-2,
35. Zawartość wolnej przestrzeni wg PN-EN 12697-8,
36. Penetracja stemplem wg PN-EN 12697-20,
37. Urabialność wg Procedury IBDiM Nr TN-3/03/05,
38. Wygląd wg Procedury  IBDiM Nr TN-3/03/05,
39. Przyczepność lepiszcza do kruszywa wg Procedury IBDiM Nr TN-3/03/05.
 
PDF Print
There are no translations available.

Asfalty i emulsje

 • badania asfaltów drogowych, modyfikowanych i innych,
 • badania emulsji asfaltowych,
 • ocena właściwości asfaltów i emulsji asfaltowych w odniesieniu do wymagań norm PN-EN
 • rozszerzona ocena właściwości asfaltów (właściwości reologiczne, funkcjonalne wg PG, skład grupowy, badania reologiczne w reometrze DMA, ocena mikroskopowa),
 • modyfikacja lepiszczy asfaltowych,
 • badania dodatków do asfaltów,
 • prace naukowo-badawcze,
 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Metody badań

 1. Penetracja asfaltu wg PN-EN 1426,
 2. Temperatura mięknienia asfaltów metodą PiK wg PN-EN 1427,
 3. Temperatura łamliwości asfaltów Fraassa wg PN-EN 12593,
 4. Ciągliwość z pomiarem siły wg PN-EN 13589, PN-EN 13703,
 5. Nawrót sprężysty wg PN-EN 13398,
 6. Lepkość wg ASTM D 4402,
 7. Lepkość kinematyczna wg PN-EN 12595,
 8. Lepkość dynamiczna wg PN-EN 12596,
 9. Temperatura zapłonu metodą otwartego tygla Clevelanda wg PN-EN ISO 2592,
 10. Zawartość części nierozpuszczalnych w n-heptanie wg ASTM D 4124,
 11. Zawartość części nierozpuszczalnych w toluenie wg PN-C-97057,
 12. Oznaczanie rozpuszczalności wg PN-EN 12592,
 13. Oznaczanie gęstości i gęstości względnej wg PN-EN ISO 3838,
 14. Zawartość parafiny wg PN-EN 12606,
 15. Przyczepność do kruszyw wg PN-B-06714/22,
 16. Odporność na magazynowanie modyfikowanych asfaltów PN-EN 13399,
 17. Symulacji starzenia technologicznego metodą RTFOT wg PN-EN 12607-1,
 18. Symulacji starzenia eksploatacyjnego metodą PAV wg PN-EN 14769,
 19. Modułu zespolonego G*, kąta przesunięcia fazowego δ pod obciążeniem w zakresie temperatury eksploatacyjnej w reometrze dynamicznego ścinania DSR wg PN-EN 14470,
 20. Pełzanie i relaksacja przy powtarzalnym impulsie naprężeniowym MSCR wg ASTM D7405,
 21. Badania pełzania w niskiej temperaturze w reometrze zginanej belki BBR wg PN-EN 14771,
 22. Badania twardnienia fizycznego wg AASHTO T313,
 23. Przyczepność do kruszyw wg PN-EN 12697-11 (A),
 24. Badania kohezji asfaltów modyfikowanych – metoda uderzeniowa Vialit wg PN-EN 13588,
 25. Badania w dynamicznym analizatorze mechanistycznym DMA pozwalającym na pomiar w trybie zginania, rozciągania, ściskania, ścinania w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur,
 26. Ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych w mikroskopie fluorescencyjny wg PN-EN 13632,
 27. Badania składu grupowego asfaltów za pomocą (TLC) chromatografii cienkowarstwowej z płomieniowo jonizacyjnym detektorem wodorowym (FID),
 28. Spływność lepiszcza wg PN-EN 12697-18,
 29. Badania w spektroskopie w podczerwieni FTiR.
 30. Badania emulsji zgodnie z PN-EN 13808, badania zgodnie z EmA-99.
 
PDF Print
There are no translations available.

Pracownia Oznakowania Dróg

Kierownik Pracowni:

mgr Paweł Skierczyński,

tel. (22) 39 00 407

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Skład osobowy:

mgr inż. Rafał Lusa, tel (22) 39 00 406
Halina Leśniewicz, tel. (22) 39 00 429
Michał Bednarczyk, tel. (22) 39 00 430

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 13