IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Divisions and Scientific-research Laboratories
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Stanowisko do badań modelowych PDF Print
There are no translations available.

 

 
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Stanowisko Badań STEND PDF Print
There are no translations available.

Stanowisko Badań Mostów "STEND"

Stanowisko do badań mostów „Stend” zlokalizowane jest w Ośrodku Badań Mostów Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie. OBMBiK – Filia IBDiM Wrocław.

Stanowisko badawcze „Stend” tworzy fundament żelbetowy o długości 80,0 m i szerokości 12,0 m, posiadające system odpowiednich kotew, wraz z halą oraz stalową ramą stanowiącą konstrukcję oporową dla hydraulicznych urządzeń wymuszających obciążenia. Stanowisko to wyposażono w system siłowników
hydraulicznych firmy SCHENCK wraz z nowoczesnym systemem sterowania i zasilania, pozwalającym uzyskać pełną kontrolę nad wymuszanymi obciążeniami w czasie rzeczywistym.

Wyposażone jest w system zbierania i akwizycji danych, pozwalający na pomiar szeregu wielkości opisujących przebieg zmian zachodzących w badanych konstrukcjach.

W skład stanowiska wchodzą:
 • dwa siłowniki o maksymalnej sile wymuszającej 1000 kN i maksymalnym przesuwie 400 mm, umożliwiającym wymuszenie obciążeń dynamicznych w zakresie ± 800 kN,
 • hydrauliczny agregat zasilający o wydajności 130 l/min wraz z automatycznym systemem chłodzenia powietrznego,
 • elektroniczny system Hydropuls S-59 pozwalający na niezależne sterowanie pracą dwóch siłowników w oparciu o pomierzone w czasie rzeczywistym wielkości siły nacisku tłoka i wysuwu.
Schemat stanowiska do badań mostów „Stend” przedstawiono poniżej.
1) – stalowa rama umożliwiająca zadanie obciążeń do 16 000 kN
2) – zestaw dwóch siłowników o sile wymuszającej 1 000 kN i maksymalnym przesuwie 400 mm
3) – siłownik o maksymalnej sile wymuszającej 250 kN i przesuwie 500 mm do badań dynamicznych przy częstotliwości 1-100 Hz
4) – agregat hydrauliczny o wydajności 130 l/min
5) – elektroniczny system Hydropuls S-59 podłączony do systemu komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym niezależne sterowanie dwoma siłownikami
6) – czujniki pomiarowe: tensometry, indukcyjne czujniki pomiaru przemieszczeń (100, 50, 20 mm), czujniki temperatury
7) – czujniki siły (wagi) umożliwiające pomiar sił 2 x 2 000 kN oraz 2 x 200 kN
8) – urządzenie pomiarowe UPM100 umożliwiające jednoczesny pomiar 100 wielkości
9) – dwa wzmacniacze cyfrowe DMC 9012A umożliwiające pomiary dynamiczne 24 wielkości
10) – komputer Macintosh z oprogramowaniem sterującym pracą urządzeń UPM 100 i DMC9012A

Przykłady badań prowadzonych na "Stendzie"

I. Badania w skali naturalnej przepustów ze stalowych blach falistych typu „Multi-Plate” (we współpracy z firmą ViaCon z Norwegii)

Badania te przeprowadzone były na modelach w skali naturalnej, które zostały poddane obciążeniom statycznym i dynamicznym. Testowane były dwa typy konstrukcji. Pierwszym z nich był przepust o przekroju kołowo-łukowym zamkniętym o średnicy w poziomie 2,99, wysokości 2,40 m i długości 14,0 m. Drugi typ konstrukcji to tzw. BoxCulvert o przekroju ramowym oparty na żelbetowych fundamentach, rozpiętość konstrukcji wynosiła 3,75 mm, wysokość 1,42 m i długość 13,7 m. W obu typach konstrukcji zastosowano
blachy faliste o fali 150x50 mm. Grubość blach wynosiła odpowiednio 3,75 mm i 5,0 mm. Podczas wykonywania badań wykonywane były pomiary przemieszczeń, odkształceń i naprężeń powstałych pod wypływem obciążeń statycznych i dynamicznych.

Fot. 1. Model przepustu o przekroju zamkniętym w skali naturalnej, zbudowany na stanowisku do badań.

Fot. 2. Model przepustu typu BoxCulvert w skali naturalnej, zbudowany na stanowisku do badań.

II. Badania w skali naturalnej stalowych i plastikowych przepustów o małych średnicach

Badania te przeprowadzone były na modelu w skali naturalnej z jednocześnie wbudowanym przepustem ze stalowej blachy falistej oraz przepustem o takich samych wymiarach z tworzywa sztucznego. Oba przepusty posiadały przekrój kołowy o średnicy 0,80 m i długość 8,0 m.

Podczas badań wykonywane były pomiary przemieszczeń, odkształceń i  naprężeń powstałych pod wypływem obciążeń statycznych i dynamicznych w obu przepustach jednocześnie, w celu porównania.

Fot. 3. Badania w skali naturalnej przepustu stalowego i z tworzywa sztucznego.

III. Badania studialne połączeń na śruby sprężające z użyciem śrub wysokiej wytrzymałości w połączeniu stalowego dźwigara mostowego


Badania te wykonywane były w celu analizy sił wewnętrznych powstałych w  połączeniu na śruby sprężające wysokiej wytrzymałości pod wpływem działania zmiennych obciążeń zmęczeniowych – cyklicznych.

Fot. 4. Widok podczas wykonywania pomiarów połączenia na śruby sprężające wysokiej wytrzymałości poddanego obciążeniom zmęczeniowym – cyklicznym.

IV. Sprawdzające badania aprobacyjne materiałów do iniekcji


Badania przeprowadzane były w celu sprawdzenia skuteczności działania materiałów do iniekcji rys i pęknięć powstających w żelbetowych elementach konstrukcyjnych. Testowanie materiałów polegało na porównaniu zachowania się belek żelbetowych iniektowanych i nieiniektowanych pod wpływem obciążeń
zewnętrznych.

Fot. 5. Badanie iniektowanej belki żelbetowej.

V. Badania zmęczeniowe urządzenia dylatacyjnego stalowo-gumowego

Głównym celem badań była analiza charakterystyk zmęczeniowych urządzenia dylatacyjnego poddanego obciążeniom cyklicznym, o wartościach normowych.

Fot. 6. Badania zmęczeniowe urządzenia dylatacyjnego.

VI. Badania w skali naturalnej delaminacji cienkiej warstwy naprawczej z fibrobetonu drogowych płyt betonowych
( we współpracy z Laboratoire Materiaux et Durabilite des Constructioms – Universite Paul Sabatier/INSA, Toulouse, Francja)

Celem badań była analiza zachowania się cienkiej warstwy naprawczej drogowych płyt betonowych poddanych obciążeniom. Warstwa naprawcza wykonana była z betonu zbrojonego włóknami stalowymi – fibrobetonu. Na warstwie tej symulowano pęknięcia poprzez przygotowanie poprzecznych nacięć na szerokości płyty betonowej. Pod wpływem obciążeń zewnętrznych cienka warstwa naprawcza ulegała delaminacji. Badania te miały wykazać zależności pomiędzy własnościami wytrzymałościowymi górnej warstwy naprawczej oraz warstwy szczepnej (pomiędzy warstwą naprawczą i płytą betonową) na proces delaminacji.

Fot. 7. Badania w skali naturalnej delaminacji cienkiej warstwy naprawczej betonowych płyt drogowych
 
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Wydawnictwa PDF Print
There are no translations available.

Oferta Wydawnicza - Zamówienie.
NOWOŚĆ

„Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych”

Opracowanie zawiera metodę szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych oraz sposób oceny stanu powłok malarskich i opis wraz z oceną intensywności występowania korozji w elementach konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych.

Celem tej pracy jest uzupełnienie i rozszerzenie traktowania zagadnienia korozji i jej wpływu na stan, bezpieczeństwo i trwałość stalowych obiektów mostowych. Założeniem jest, że praca będzie pomocna przy wykonywaniu przeglądów stalowych drogowych obiektów mostowych, ponieważ pozwoli na usystematyzowanie i precyzyjne określenie zjawisk korozyjnych oraz oszacowanie ich wpływu (zwłaszcza w przypadku znacznych ubytków korozyjnych) na stan (nośność i trwałość) drogowych stalowych obiektów mostowych, tym samym umożliwi też wczesne ostrzeganie o istniejących zagrożeniach korozyjnych, co umożliwi usunięcie przyczyn występującej korozji, a także obniży koszty powstałych strat korozyjnych.

Pierwsza część tej pracy dotyczy sposobu oceny stanu powłok malarskich i rodzaju korozji podczas poszczególnych rodzajów przeglądów. Natomiast część druga zawiera metodę szacowania wpływu korozji na nośność stalowych drogowych obiektów mostowych, na podstawie terenowych pomiarów ubytków korozyjnych. Metoda ta uwzględnia wpływ korozji na nośność doraźną i zmęczeniową i przeznaczona jest do wykorzystania w przeglądach: szczegółowym lub specjalnym.

„Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” została opracowana przez zespół autorów z IBDiM-Filii Wrocław, składający się z: mgr inż. Adama Czerpaka,
mgr inż. Anety Pryga, doc. dr hab. inż. Adama Wysokowskiego oraz Politechniki Warszawskiej w osobie prof. dr hab. inż. Henryka Czudka. Praca była recenzowana przez specjalistów w przedmiotowej dziedzinie, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Cywińskiego z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego z Politechniki Warszawskiej.


NOWOŚĆ


„Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych”Zalecenia te zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 roku.

Zalecenia dotyczą konstrukcji podatnych, wykonanych z odpowiednio wyprofilowanych, metalowych, a w szczególności stalowych i aluminiowych elementów konstrukcyjnych, połączonych śrubami oraz rur z blachy falistej spiralnie nawijanej i łączonej szwem, których odcinki łączone są za pomocą odpowiednich, metalowych łączników.

Przedmiotem Zaleceń są wymagania i wytyczne dotyczące projektowania, budowy, remontów oraz nadzoru nad realizacjami obiektów inżynierskich z zastosowaniem konstrukcji podatnych, wykonanych z metalowych blach falistych.

„Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych” zawierają niezbędne informacje dotyczące:
 • charakterystyki konstrukcji podatnych z blach falistych,
 • zasad i metod ich projektowania,
 • technologii budowy obiektów inżynierskich z blach falistych oraz metody kontroli,
 • technologii wzmacniania, przebudowy i wydłużania istniejących obiektów inżynierskich przy pomocy konstrukcji podatnych z blach falistych,
 • sposobu zabezpieczania antykorozyjnego i szacowania trwałości metalowych konstrukcji podatnych,
 • zagadnienia estetyki obiektów inżynierskich z metalowych blach falistych.
Wymagania i wytyczne zawarte w „Zaleceniach …” powodują, że opracowanie to jest nowatorskie, porządkujące różne aspekty związane z zastosowaniem metalowych konstrukcji podatnych w Polsce, zwłaszcza od strony projektowej, technologicznej i utrzymaniowej.

Celem Zaleceń jest określenie i ujednolicenie zasad projektowania i realizacji obiektów inżynierskich z zastosowaniem konstrukcji podatnych.

Są przeznaczone do stosowania w planowaniu, projektowaniu, budowie, nadzorze i utrzymaniu obiektów inżynierskich z metalowych blach falistych przez administrację drogową, jednostki projektowe oraz jednostki wykonawcze.

Zalecenia zostały opracowane przez zespół autorów z IBDiM-Filii Wrocław składający się z: mgr inż. Anety Pryga, mgr inż. Wiesławy Rowińskiej, doc. dr hab. inż. Adama Wysokowskiego oraz mgr inż. Adama Czerpaka. Praca była konsultowana przez specjalistów: mgr inż. Leszka Janusza i mgr inż. Andrzeja Lewandowskiego oraz recenzowana przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego z Politechniki Warszawskiej i prof. dr hab. inż. Witolda Wołowickiego z Politechniki Poznańskiej.


„Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.


Część I – Wymagania”

Część I Katalogu zawiera niezbędne informacje dotyczące doboru materiałów, zakresu ich stosowania, technologii wykonania, dokumentowania jakości robót przez wykonawcę oraz wymagań odbiorczych w zakresie zabezpieczeń powierzchniowych nowych i remontowanych drogowych obiektów inżynierskich.

Katalog dotyczy:
 • ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych,
 • izolacji przeciwwodnych powierzchni betonowych i stalowych,
 • izolacjonawierzchni powierzchni betonowych i stalowych
W Katalogu sklasyfikowano zagrożenia korozyjne oraz omówiono poszczególne sposoby ochrony przed korozją drogowych obiektów inżynierskich. Omówione zostało również zagadnienie prac związanych z przygotowaniem dokumentacyjnym zabezpieczenia powierzchniowego. Podano zasady wykonywania,
konserwacji, napraw i renowacji zabezpieczeń powierzchniowych, jak również kontroli jakości robót i oceny stanu zabezpieczeń powierzchniowych.
W załączniku do Katalogu umieszczono przykłady protokołów (kart) umożliwiających (wspomagających)
dokumentowanie wykonanych prac i oceny stanu kontroli jakości zabezpieczeń powierzchniowych.


„Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych”


Zasadniczym celem pracy jest kompleksowe ujęcie zagadnienia trwałości mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych w świetle aktualnego stanu wiedzy oraz własnych badań i doświadczeń autora w tym zakresie.

W pierwszej kolejności autor scharakteryzował obciążenia eksploatacyjne zarówno drogowe jak i kolejowe mające wpływ na zmęczenie mostów stalowych.

Następnie pokazano symulacyjną metodę oceny wpływu zmęczenia na trwałość, która po przetestowaniu została zastosowana do analiz elementów konstrukcji mostów stalowych.

Opracowana została również, przydatna w praktyce, metoda sprawdzania zagrożenia zmęczeniem elementów konstrukcji mostów stalowych.


„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”

Celem opracowania tej pracy jest sformułowanie wymagań technicznych w stosunku do materiałów i technologii stosowania do napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, ujednolicenie wymagań dotyczących wykonywania oraz odbioru robót naprawczych i ochronnych na obiektach mostowych, uporządkowanie metod napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych betonu w konstrukcjach mostowych, ułatwienie wyboru rodzaju materiału do napraw i ochrony powierzchniowej betonu.


„Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”


Celem zaleceń są wymagania oraz sposób postępowania przy sprawdzeniu przydatności domieszek i dodatków do betonów oraz zapraw w budownictwie komunikacyjnym, doborze i kontroli domieszek oraz dodatków w projektowaniu betonów mostowych i drogowych.


„Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych”


Przedmiotem Zaleceń są metody nieniszczące badań betonu „in-situ” w istniejących (użytkowanych) konstrukcjach obiektów mostowych.

Zalecenie należy stosować również w badaniach betonu w pozostałych drogowych konstrukcjach inżynierskich.

Sformułowanie: badania „in-situ” należy rozumieć jako badania realizowane bezpośrednio na obiekcie.

W niniejszych Zaleceniach zawarto również informację o wybranych nieniszczących technikach badawczych, sprawdzonych w praktyce w wielu krajach.

Należy podkreślić, iż obecnie obserwuje się dalszy, intensywny rozwój wiedzy w tym zakresie. W miarę postępu w tej dziedzinie niniejsze Zalecenia będą uzupełniane o nowe zagadnienia, użyteczne dla polskiego mostownictwa.„Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK I do stosowania w budownictwie ogólnym, drogowym, mostowym, kolejowym i lotniskowym. Wydanie I”

Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK I zawiera informacje na temat kruszyw, zakresu ich zastosowań pomiędzy przedsiębiorstwami produkującymi i sprzedającymi kruszywa, a inwestorami i wykonawcami robót. Jego celem jest przedstawienie jak największej ilości informacji o producentach kruszyw oraz ich orientacyjnej przydatności do określonych robót w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym.

„Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK II do stosowania w budownictwie ogólnym, drogowym, mostowym, kolejowym i lotniskowym. Wydanie II”„Ogólnopolski Katalog Kruszyw – OKK II” jest kontynuacją bazy danych kopalń i zakładów występujących na terenie Polski produkujących i sprzedających kruszywa dla potrzeb budownictwa ogólnego i komunikacyjnego, powstałą podczas tworzenia I wydania OKK w 1997 r. Zawiera zaktualizowaną bazę danych kopalń na bardziej przejrzystej karcie katalogowej zakładu oraz informacje o wszystkich frakcjach
kruszyw produkowanych w zakładzie.
 
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Seminaria, Szkolenia, Konferencje PDF Print
There are no translations available.

SZKOLENIA

2002 r.
„Technologie iniekcji – wykorzystanie w budownictwie komunikacyjnym”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą MC Bauchemie i firmą Polskie Mosty dla wykonawców, projektantów, inwestorów i nadzoru
1999 r.
„Zasady stosowania zapraw natryskowych o spoiwie polimerowo-cementowym (NPCC)”
 • szkolenie organizowane wraz z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i firmą System Ombran dla wykonawców, projektantów, inwestorów i nadzoru
1999 r.
„Badania Kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego”
 • szkolenie organizowane dla nadzoru technicznego
1999 r.
„Współczesne metody badań „in situ” w konstrukcjach mostów i dróg”
 • szkolenie organizowane dla służb utrzymania dróg i mostów (administracji drogowej i kolejowej), dla wykonawców, projektantów i nadzoru
1998 - 1999 r.
Cykl szkoleń pt. „System Gospodarki Mostowej jako praktyczne narzędzie wspomagające proces zarządzania obiektami mostowymi”
 • szkolenie organizowane dla pracowników służb utrzymania zatrudnionychw ZDM oraz jednostkach samorządowych miast i gmin
1998 r.
„Obsługa informatyczna Systemu gospodarki mostowej – wersja pod Windows 95”
 • szkolenie organizowane dla wszystkich jednostek drogownictwa
1997 - 1998 r.
Cykl szkoleń „Efektywne systemy napraw i ochrony betonowych obiektów mostowych”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Deiterman Polska dla pracowników służb utrzymania mostów, dla wykonawców i projektantów
1997 r.
„Wykonanie hydroizolacji mostowych betonowych płyt pomostowych z zastosowaniem systemu POLYMENT firmy ADDIMENT”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą ADDIMENT Polska dla pracowników służb utrzymania mostów, dla wykonawców i projektantów
1997 – 1998 r.
Cykl szkoleń „Zabezpieczenia, naprawy, iniekcje i sklejanie elementów konstrukcji mostów betonowych”
 • szkolenie organizowane dla przedstawicieli środowisk naukowych i zawodowych
1995 –1996 r.
Cykl szkoleń „Badania kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego”
 • szkolenie organizowane dla nadzoru technicznego
1995 r.
„Nowoczesne materiały i technologie oraz aktualne zagadnienia związane z utrzymaniem obiektów mostowych”
 • szkolenie organizowane dla pracowników służb utrzymania mostów, dla wykonawców i projektantów
1995 r.
„Naprawy i ochrona powierzchniowa mostów betonowych”
 • szkolenie technologiczne organizowane dla kierowników i majstrów robót
WARSZTATY

2003 r.
„Antykorozyjne zabezpieczenie stalowych konstrukcji mostowych przez natryskiwanie cieplne”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Zakłady Metalurgiczne SILESIA, firmą Centrum Korozyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Firmą Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych dla przedstawicieli środowisk naukowych, biur projektowo-inżynierskich oraz firm wykonawczych
2002 r.
„Estetyczne powłoki ochronne – niezbędny element trwałości mostów”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą MC Bauchemie dla pracowników służb utrzymania dróg i mostów (administracji drogowej i kolejowej), wykonawców, projektantów i nadzoru
2001 r.
„Zastosowanie keramzytu i geowłóknin w budownictwie komunikacyjnym”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą OPTIROC i firmą INORA dla wykonawców i projektantów
2001 r.
„Materiały do wykonywania podlewek”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Polskie Mosty i firmą PAGEL – Spezial – Beton GmbhArot Via Polska dla wykonawców i projektantów
2000 r.
„Nowoczesna kostka brukowa w budownictwie komunikacyjnym – nowe rodzaje i możliwości zastosowań”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą ZPB Kaczmarek dla wykonawców i projektantów
2000 r.
„Stosowanie nowoczesnych materiałów w aktualnie planowanych do realizacji rozwiązaniach komunikacyjnych w Polsce w świetle dostosowania ich do wymogów Unii Europejskiej”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów i firmą SIKA POLAND dla wykonawców i projektantów
1998 r.
„Nowoczesne metody wzmacniania mostów betonowych”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą FOSROC dla wykonawców i projektantów i użytkowników obiektów mostowych
1998 r
„Nowoczesne skandynawskie technologie budowy przepustów, mostów i przejść podziemnych”
 • szkolenie organizowane wraz z firmą Arot Via Polska dla wykonawców i projektantów
1997 r.
„Stosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie komunikacyjnym”
 • szkolenie organizowane dla wykonawców i projektantów
SESJE NAUKOWE

III Sesja Naukowa 2001 r.
„Trwałość mostów stalowych – zmęczenie, korozja, utrzymanie”

II Sesja Naukowa 2000 r.
„Zastosowanie piezoelektryków w nieniszczących badaniach budowli
komunikacyjnych – konstrukcji stalowych i betonowych”

I Sesja Naukowa 1999 r.
„Nowoczesne metody monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji mostowych (stalowych i betonowych) przy zastosowaniu piezoelektryków”

 
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Ważniejsze Prace PDF Print
There are no translations available.

Wykaz ważniejszych prac
 • „Ogólnopolski Katalog Kruszyw - OKK" do stosowania w budownictwie ogólnym,  drogowym, mostowym, kolejowym i lotniskowym. Wydanie I i Wydanie II
 • „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"
 • „Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym".
 • „Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych"
 • „Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in situ" w istniejących konstrukcjach  obiektów mostowych"
 • Komplet podręczników Biblioteki Systemu Gospodarki Mostowej SGM – m.in. nr 2.1 pt: „Przewodnik po programach EGM, KPOM i KPP wraz z instrukcją użytkownika" nr 4.1 pt. „Zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w  bazie EGMWin" nr 6.0 pt: „Obsługa programu KPSWin (Raport z przeglądu szczegółowego)"
 • „Katalog oraz teksty aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla nowych materiałów i technologii w zakresie budownictwa mostowego (mosty drogowe i kolejowe)" tomy 1- 8
 • „Światła mostów i przepustów” - komentarz do Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospod. Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 13