IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
ZincPower PDF Print
There are no translations available.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Wnioskodawca projektu ze strony Polski) we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties”.

Partnerami ze strony niemieckiej jest stowarzyszenie – Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL) oraz instytut – Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).

 

Celem projektu jest opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym. Cel ten zamierza się osiągnąć dzięki zastosowaniu w gruntach nowych pigmentów cynkowych, opracowanych przez IPA, zmodyfikowanych pod względem kształtu, wielkości cząstek, składu (cynk, stopy cynku) i modyfikacji powierzchniowej: organicznej i nieorganicznej (cienka warstwa Mg, Al), mających na celu zmniejszenie szybkości korozji cynku w powłokach.

Przewiduje się, że zastosowanie pigmentów cynkowych nowej generacji umożliwi otrzymanie gruntów organicznych dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynowym gruntom nieorganicznym, z możliwością nakładania ich na gorzej przygotowane podłoże, dzięki czemu uzyska się rozszerzenie rynku farb renowacyjnych o wysokojakościowe grunty cynkowe, należące do grupy skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Opracowanie nowych gruntów cynkowych będzie miało ponadto korzystny wpływ na ochronę środowiska. Modyfikacja pigmentów cynkowych może zmniejszyć szybkość roztwarzania się cynku w środowisku eksploatacji powłok, a tym samym zmniejszyć ilość związków cynku uwalniających się z powłoki. Zastosowanie gruntów cynkowych skutecznie chroniących podłoże stalowe przed korozją, a jednocześnie bardziej tolerancyjnych do niedokładnie oczyszczonego podłoża, pozwoli na zmniejszenie liczby koniecznych napraw i renowacji, co również przyczyni się do ochrony środowiska.

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do poznania udziału i roli mechanizmów ochronnego działania zmodyfikowanych pigmentów cynkowych – katodowego i barierowego. W praktyce – wyniki badań posłużą do opracowania nowych epoksydowych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych.

 

 

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 271

 
GOSPOSTRATEG PDF Print
There are no translations available.

 

Read more...
 
GOSPOSTRATEG PDF Print
There are no translations available.

 

Read more...
 
GOSPOSTRATEG PDF Print
There are no translations available.

W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

W ramach programu GOSPOSTRATEG Ministerstwo Infrastruktury jako lider konsorcjum, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Politechnika Wrocławska będą wspólnie realizować w latach 2018-2021 projekt badawczy pt. „Optymalizacja inwestycji drogowych w zakresie dostosowania sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony” (SIEC 11,5t).

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu do wspomagania decyzji dotyczących inwestycji drogowych. Taki system ma wprowadzić racjonalną metodykę do planowania i zarządzania majątkiem drogowym na szczeblu krajowym, na przykład w zakresie dostosowania konstrukcji drogowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony. Jest to jedno z pilnych zadań realizowanych przed Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynikających z przepisów unijnych. System, który zostanie opracowany w ramach projektu, pozwoli na optymalizację dostępnych środków oraz na określenie niezbędnych potrzeb w perspektywie krótko- i długookresowej. Planowanie działań będzie uwzględniało wielokryterialną analizę kosztów i korzyści, czego efektem będzie nie tylko spełnienie unijnych przepisów, ale także ciągła poprawa stanu dróg co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników oraz przepustowości szlaków drogowych.

Z ramienia Ministerstwa komórką zaangażowaną w projekt SIEC 11,5t jest Departament Dróg Publicznych.

Kierownikiem projektu jest prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM; tel. 22 39 00 101, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
TECHMATSTRATEG I PDF Print
There are no translations available.

Celem projektu opracowanie technologii wykorzystującej optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni zapewniającej jej trwałość eksploatacyjną. W ramach tej technologii opracowane zostanie dedykowany środek wiążący w postaci spoiwa hydraulicznego przeznaczony do mieszanek mineralno-spoiwowych dedykowanych do technologii recyklingu głębokiego na zimno w którego składzie zastosowane zostanie lepiszcze asfaltowe w postaci emulsji asfaltowej i asfaltu spienionego.


Innowacyjny środek wiążący zapewni uzyskanie optymalnych właściwości recyklowanej podbudowy drogowej. Takie podejście ograniczy potrzebę wbudowania nowych kruszyw mineralnych w podbudowach drogowych wykonanych w technologii recyklingu głębokiego na zimno. Potrzeba stosowania innowacyjnego środka wiążącego w składzie recyklowanej podbudowy (spoiwa hydraulicznego) będzie szczególnie w sytuacji, kiedy w istniejącej podbudowie występuje kruszywo charakteryzujące się bardzo niską jakością (wysoka zawartość części pylasto-ilastych, niski parametry fizyczne).


Technologia ta będzie stanowiła wypełnienie "niszy" w technologii recyklingu głębokiego na zimno poprzez wprowadzenie innowacyjnego / nowego środka wiążącego (spoiwa hydraulicznego w składzie recyklowanej podbudowy. Opracowanie takiego środka wiążącego  ma zapewnić uzyskanie wymaganych właściwości fizycznych, mechanicznych, przeciwspękaniowych oraz odporności na działanie czynników atmosferycznych. Przyczyni się również do obniżeniu sztywności podbudowy recyklowanej, które wykonywane są z użyciem tradycyjnego spoiwa w postaci cementu portlandzkiego. Rozpoznanie oddziaływania poszczególnych składników/komponentów spoiwa mieszanego  pozwoli na szerszą kontrolę  właściwości recyklowanej podbudowy.


Istnieje szereg przesłanek stojących za opracowaniem opisywanej technologii. Prowadzone wstępne badania na Politechnice Świętokrzyskiej potwierdzają potencjalną możliwość wprowadzania spoiw mieszanych do składu recyklowanych podbudów. Jednakże badania odnoszą się jedynie do podbudów recyklowanych z asfaltem spienionym. W celu uzyskania kompleksowej informacji dotyczącej rekomendowanych udziałów spoiw w podbudowach recyklowanych (z asfaltem spienionym oraz emulsją asfaltową) niezbędne jest wykonanie w szerokim zakresie badań, których rezultaty pozwolą na określenie rekomendowanych kompozycji spoiw drogowych. Projekt obejmuje fazę badań laboratoryjnych, wykonanie odcinków terenowych i przygotowanie do wdrożenia.


Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-badawcze. Liderem projektu jest Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury. Partnerami projektu są:
•    Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni
•    Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
•    BUDAR Sp. z o.o. (Kielce)


Rozpoczęcie projektu: grudzień 2017, zakończenie grudzień 2020

Projekt jest realizowany. w ramach przedsięwzięcia Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiałowe” TECHMATSTRATEG I, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Kontakt:

prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, tel. 22 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14