IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Era-Net
STEP-BY-STEP PDF Print
There are no translations available.

Wnioski wynikające z różnic w zachowaniach komunikacyjnych: badanie porównawcze miast europejskich / Learning from differences in mobility behaviour: a comparative research among European cities

Celem projektu jest opracowanie zestawu najbardziej skutecznych metod przekonywania mieszkańców miast do zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej racjonalne, bezpieczne i proekologiczne.  Stepping Stones pełni rolę transnarodowej platformy do ustalania kluczowych problemów badawczych w tej dziedzinie, gromadzenia danych oraz wspólnego programowania i prowadzenia badań nad tymi zagadnieniami, jak również dostarczania dobrze udokumentowanych wzorców miejskiej polityki transportowej oraz polityki badań prowadzonych na poziomie krajowym i europejskim. W ramach projektu Step-by-step analizie poddana zostanie efektywność 30 działań (realizowanych w 15 miastach czterech krajów europejskich) z zakresu zrównoważonej polityki transportowej. Badania powodów zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej proekologiczne, poza aspektem techniczno-urbanistycznym, obejmą również zagadnienia psychologiczne, tj. wpływ marketingu społecznego i połączenia sześciu kluczowych zasad perswazji według Cialdiniego.

Więcej informacji:

dr inż. Jacek Malasek
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 22 39 00 202

 

Na stronie NCBiR ukazał się raport podsumowujący działania podjęte w ramach projektów programu Stepping Stones – Era Net Transport. Raport powstał w wyniku realizacji trzech projektów realizowanych w konsorcjach międzynarodowych: Step-by-Step, SHAPE-IT oraz GPS. Głównym ich celem było przeanalizowanie działań na rzecz zrównoważonego transportu w poszczególnych krajach z uwzględnieniem czynników wpływających na ich skuteczność. Analizie poddano ponad 60 rozwiązań w wyniku których powstały rozwiązania stymulujące rozwój zrównoważonego transportu.

Rezultaty programu Stepping Stones mogą być użyteczne zwłaszcza dla lokalnych samorządów lub organizacji zainteresowanych kształtowaniem zrównoważonego transportu. Szczegółowe wyniki badań są dostępne na stronie internetowej ERA-NET Transport - www.transport-era.net.

Raport jest dostępny na stronie NCBiR.

Z ramienia IBDiM pan dr Jacek Malasek był koordynatorem projektu STEP-BY-STEP.