IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Horyzont 2020
SENSKIN PDF Print
There are no translations available.Projekt SESNKIN - Sensory powierzchniowe do monitorowania stanu naprężeń w obiektach infrastruktury transportowej / SENsingSKIN' for Monitoring-Based Maintenance of the Transport Infrastructure

Realizacja projektu SENSKIN rozpoczęto 1 czerwca 2015 i będzie ona trwała 42 miesiące, a więc aż do listopada 2018 roku. Koordynatorem projektu jest  dr Angelos Amditis z Instytutu Komunikacji i Systemów Komputerowych (ICCS) znajdującego się w Atenach, w Grecji.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum obejmującym 13 partnerów:

•    Instytutu Komunikacji i Systemów Komputerowych (ICCS), Grecja,
•    Uniwersytet w Poczdamie -  Zakład Fizyki Ciała Stałego, Niemcy,
•    Zarządca Autostrad Greckich Egnatia Odos A.E., Grecja,
•    Biuro Inżynierskie RISA Sicherheitsanalysen GmbH, Niemcy,
•    Biuro Inżynierskie TECNIC S. p. A., Włochy,
•    Demokratyczny Uniwersytet w Tracji, Wydział Elektryczny i Inżynierii Komputerowej, Grecja,
•    Laboratorium Badań NDT Mistras Group Hellas A.B.E.E., Grecja,
•    Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy,
•    TRL Limited (Laboratorium Badawcze Transportu), Wielka Brytania,
•    Państwowy Instytut Naukowy Drogownictwa im M. P. Szulgina, Ukraina,
•    Forum Drogowych Laboratoriów Badawczych, Belgia,
•    Zakład Aparatury Pomiarowej Teletronic Rossendorf GmbH. Niemcy,
•    Generalna Dyrekcja Dróg w Turcji, Turcja.

Ponadto w Projekcie udział biorą dwaj partnerzy uzupełniający:

•    Federalna Administracja Drogowa, USA,
•    Firma Wacker Chemie AG, Niemcy.

Dodatkowo za część prac w projekcie, w dwóch grupach roboczych, odpowiedzialny będzie Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który jako członek FEHRL i jednocześnie jego podwykonawca, także bierze aktywny udział w projekcie SESNKIN. Zespół IBDiM, pod przewodnictwem dr. Tomasza Wierzbickiego, złożony z prof. Marka Łagody, dr. Piotra Olaszka oraz  Małgorzaty Mazanek, będzie brał udział w pracach dwóch grup roboczych – WP 1 „Wymagania użytkowników, architektura i specyfikacja systemu pomiarowego” oraz WP 7 „Opiniowanie badań laboratoryjnych i polowych”. Udział w pracach tych grup roboczych wymaga świetnej znajomości problemów związanych z budownictwem i utrzymaniem obiektów mostowych, czego członkowie Zespołu dowiedli już w trakcie realizacji wcześniejszych projektów międzynarodowych takich jak: projekt 6 Programu Ramowego ARCHES „Ocena stanu i modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Europy Centralnej”, 5 programu Ramowego SAMARIS „Nowoczesne i Przyjazne Środowisku Materiały dla Budownictwa Komunikacyjnego”, czy SAMCO „Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola” i kilku innych. Działalność grupy IBDiM będzie ograniczona do zadań związanych doradztwem w zakresie problemów mostownictwa i obejmować będzie opracowywanie projektów monitoringów wybranych obiektów inżynierskich służących testowaniu i walidacji opracowanych w ramach Projektu systemów pomiarowych oraz opracowywaniu wymagań dla tych systemów z punktu widzenia przyszłych użytkowników. W dalszej perspektywie realizacji Projektu Zespół weźmie udział w ocenie skuteczności działania systemów monitoringu uruchomionych w ramach Projektu na dwóch obiektach mostowych. Pierwszym z nich jest most przez Cieśninę Bosfor w Turcji, a drugim most G4 na autostradzie Egnatia Odos A 7 w Grecji w rejonie miejscowości Metsovo. Obie konstrukcje mostowe przedstawiono na fotografiach poniżej.


Fot. 1  Most przez Bosfor w Istambule, TurcjaFot. 2   Autostradowy most G4 obok miejscowości Metsovo


Należy jednak zaznaczyć, że Projekt SENSKIN w istocie rzeczy, nie jest projektem z obszaru transportu. Rolą monitoringu obiektu mostowego w tym projekcie jest ocena zastosowania głównego produktu działalności badawczej, jakim jest innowacyjny system czujników tensometrycznych obejmujący sam sensor, jak i inne elementy systemu takie jak: mikrokontrolery, systemy przechowujące dane, odbiorniki i nadajniki oraz oprogramowanie całego systemu.
Podstawą systemu, i całego projektu, jest opracowany na Uniwersytecie w Poczdamie miękki i rozciągliwy polimer dielektryczny, który może być ukształtowany w formie przylegającej płaszczyzny (jak skóra) i który jest w stanie zmierzyć odkształcenia w zakresie od 0.012% do 10% na całej badanej powierzchni (w odróżnieniu od pomiarów punktowych). Poczdamscy uczeni doszli do wniosku, że jednym z zastosowań ich odkrycia może być  monitorowanie obiektów mostowych.

Rysunek 3 ilustruje zasadę działania nowego czujnika nazwanego Sensing Skin.


Rys. 3  Element podstawowy czujnika Sensing Skin: Miękko polimerowy adapter w budowie sandwiczowej złożonej z warstwy polimeru pomiędzy dwoma elastycznymi i podatnymi elektrodami.


Zwiększenie naprężenie lub zainicjowanie pęknięcia materiału jest przetwarzane przez czujnik na zmianę pojemności układu, co umożliwia pomiar odkształcenia lub detekcję uszkodzenia elementu. Element „Sensing Skin”, w przeciwieństwie do klasycznego tensometru, nie wymaga znacznego zasilania, pozwala na pokrycie czujnikami dużych powierzchni, jest łatwy w montażu w przypadku dużych powierzchni, jest tańszy aniżeli rozwiązania klasyczne oraz umożliwia prostą transmisję sygnału pomiarowego. Dodatkową zaletą jest możliwość pokrycia dużych powierzchni pojedynczymi czujnikami „Sensing Skin” i potraktowanie tego układu zarówno jako pojedynczy duży czujnik lub jako czujnik macierzowy (koncepcja modularna). Czujniki macierzowe mogą dostarczyć jedno lub dwukierunkowe mapy naprężeń, a ponadto mogą określić typ naprężenia (tzn. rozciąganie, ściskanie, skręcanie), poprzez porównanie wyników pomiarów na różnych elementach konstrukcji.  
Rysunek 4 przedstawia schemat zastosowania czujników „Sensing Skin” do monitorowania obiektu mostowego, gdzie część z nich monitoruje naprężenia ścinające wzdłuż wysokości belki natomiast część naprężenia rozciągające na spodzie belki dźwigara głównego. System innowacyjnych czujników „Sensing Skin” został już z powodzeniem wstępnie zastosowany podczas badania zginania belki żelbetowej do wykrywania i lokalizacji pęknięć w części rozciąganej belki.Rys. 4   Zasada monitoringu obiektu mostowego przy użyciu czujnika typu  „Sensing Skin”


Koncepcja monitoringu przedstawiona na rysunku 4 zostanie w trakcie realizacji Projektu zastosowana w przypadku dwóch imponujących konstrukcji – jedną z nich jest most przez Cieśninę Bosfor w Turcji, a drugą most G4 na autostradzie Egnatia Odos A 7 w Grecji w rejonie miejscowości Metsovo. Prace badawcze przy obu konstrukcjach mostowych prowadzone będą przy udziale zespołu badawczego IBDiM.

Reasumując podstawowymi celami badawczymi projektu są:

•    Opracowanie micro-elektronicznego, cienkiego jak papier czujnika do monitorowania stanu elementów infrastruktury transportowej. Czujnik ten po pierwsze monitorowałby przestrzennie powtarzalne odkształcenia w zakresie 0,012% do 10%, po drugie  wymagałby minimalnego poziomu zasilania, po trzecie możliwy byłby jego montaż na nieregularnej powierzchni oraz, po czwarte, byłby tańszy aniżeli obecnie stosowane tensometry. Piątym argumentem jest prostota transmisji sygnału pozwalająca na samoczynne monitorowanie i  raportowanie,

•    Zastosowanie technologii transmisji danych odpornych na opóźniony lub zaburzony sygnał w następujący sposób: sygnał z czujników byłby przekazywany  nawet w przypadku zaburzeń transmisji w sieciach komunikacyjnych, w przypadkach szczególnych zdarzeń ekstremalnych informacja byłaby przechowywana w tak zwanych protokołach nadzwyczajnych i przekazywana do stacji nadzoru bez straty aktualności lub precyzji,

•    Opracowanie systemu wsparcia procesów decyzyjnych (DSS) w sprawie podejmowania interwencji w przypadku zwyczajnych warunków eksploatacji i następstw poważnych wydarzeń. Decyzje będą podejmowane w oparciu o wyniki pomiarów otrzymane z systemu czujników monitorujących stan naprężeń konstrukcji, analiz ekonomicznych oraz środowiskowych cyklu życia konstrukcji z uwzględnieniem jej możliwych modernizacji oraz odporności konstrukcji na zmienne warunki obciążenia ruchem i/lub klimatyczne.Okres realizacji: 2015-2018

Kontakt: prof. Piotr Olaszek, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 285

 
FOX Zawsze dostępna infrastruktura we wszystkich gałęziach transportu PDF Print
There are no translations available.

Forever Open infrastructure across (X) all models

Projekt FOX ma na celu stworzenie wydajnej i skutecznej platformy B+R dla transportu intermodalnego. Będzie to odpowiedź na obecne tendencje w tym zakresie i wymagania stawiane systemom transportowym i logistycznym. Projekt FOX zaprosi do platfomy naukowców i praktyków z różnych dziedzin transportu oraz przygotuje program dalszego rozwoju i demonstracji innowacyjnych rozwiązań w transporcie intermodalnym, a także ich wdrażania.

Wydajny system transportowy wysokiej jakości jest niezbędnym czynnikiem koniecznym do transportu ludzi i towarów w Europie, jak również  podstawą wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności terytorialnej . Ogólnie mówiąc sieć transportowa w Europie jest na wysokim poziomie, ale konieczne są działania systemowe w celu uniknięcia podziałów geograficznych i wzmocnienia współpracy między poszczególnymi gałęziami transportu.

 

Czas trwania projektu: 1.05.2015 - 31.05.2017

Więcej informacji:

prof. Adam Zofka: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 407

dr inż. Andrzej Urbanik: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 173

 
USE-IT Użytkownicy, Bezpieczeństwo i Energia w Infrastrukturze Transportu PDF Print
There are no translations available.

Users, Safety, Security and Energy in Transport Infrastructure

Celem projektu USE-IT jest lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań występujących w różnych gałęziach transportu, zmobilizowanie ich przedstawicieli do dialogu oraz wymiany doświadczeń, co w rezultacie doprowadzi do  opracowania wspólnych celów badawczych. Projekt wykorzysta doświadczenia uzyskane poprzez  platformę Joint European Transport z uwzględnieniem operacyjnych aspektów infrastruktury transportowej, a także odniesie się do celów badawczych przedstawionych w programach Forever Open Road oraz FORx4 - Forever Open Road, Railway, Runway and River. Są to inicjatywy FEHRL, w których zostały przygotowane ogólne wytyczne dotyczące projektów badawczych w transporcie multimodalnym w krajach Unii Europejskiej.

Projekt USE-IT w szczególności będzie dotyczył pięciu zadań takich jak: Zarządzanie ( WP1 ), Doświadczenia Użytkowników ( WP2 ), Bezpieczeństwo ( WP3 ),  Aspekty Energetyczne ( WP4 ) oraz Rozpowszechnianie Wyników ( WP5 ). Zadania od WP2 do WP4 bezpośrednio odnoszą się do czterech z pięciu obszarów badawczych objętych programem Komisji Europejskiej MG 8.2: zwiększenia intermodalności i aktywnego zarządzania ruchem ( WP2 ) , proaktywnych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym ( WP3 ) oraz infrastruktury dla alternatywnych paliw i gromadzenia energii ( WP4 ).

Czas trwania projektu: 1.05.2015 - 31.05. 2017

Więcej informacji:

prof. Adam Zofka, e-mai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 407

dr inż. Andrzej Urbanik, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 173

 
BENEFIT PDF Print
There are no translations available.

Modele biznesowe alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury transportowej / Business models for enhancing funding and enabling financing of infrastructure in transport

Projekt, którego budżet wynosi 1 670 tys. euro, koordynowany jest przez grecki Uniwersytet AEGEAN.  Partnerami projektu jest 14 instytutów naukowych i uniwersytetów z Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Serbii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

BENEFIT jest projektem naukowym mającym na celu opracowanie innowacyjnych modeli finansowania infrastruktury transportowej.  Do skutecznego domknięcia finansowego inwestycji niezbędne jest zastosowanie kilku elementów, decydujących o skuteczności (lub braku skuteczności) podejmowanych działań. Są to: model biznesowy - dopasowany do specyfiki danego projektu oraz środków transportu, którego projekt dotyczy, schemat finansowania oraz model zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktowych relacji pomiędzy stronami, w tym podziału ryzyka.

Projekt będzie podsumowaniem ponad 20-letnich badań realizowanych na poziomie europejskim oraz poszczególnych krajów UE. Bazując bezpośrednio na wynikach projektu COST TU1001 (Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory), w którym brali udział także naukowcy z Polski, przedstawione zostaną gotowe schematy przygotowania inwestycji uwzględniające charakterystykę oraz oczekiwania wszystkich interesariuszy takich projektów.

Wyniki te zostaną opracowane w zespołach skupiających zarówno naukowców, jak i praktyków. Nowe modele biznesowe dla infrastruktury transportowej będą przygotowane tak, aby przedstawiane schematy finansowania mogły uzyskiwać wysoki rating – powiększać wiarygodność kredytową projektu.

Ideą projektu jest przygotowanie wyników w sposób ułatwiający ich stosowanie w różnych krajach. Przeanalizowane w ramach projektu case studies będą dostępne dla naukowców i praktyków poprzez otwartą bazę danych.

 

Więcej informacji:

mgr Agnieszka Łukasiewicz - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 201

mgr inż. Michał Karkowski - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 201