IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

BENEFIT PDF Print

There are no translations available.

Modele biznesowe alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury transportowej / Business models for enhancing funding and enabling financing of infrastructure in transport

Projekt, którego budżet wynosi 1 670 tys. euro, koordynowany jest przez grecki Uniwersytet AEGEAN.  Partnerami projektu jest 14 instytutów naukowych i uniwersytetów z Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Serbii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

BENEFIT jest projektem naukowym mającym na celu opracowanie innowacyjnych modeli finansowania infrastruktury transportowej.  Do skutecznego domknięcia finansowego inwestycji niezbędne jest zastosowanie kilku elementów, decydujących o skuteczności (lub braku skuteczności) podejmowanych działań. Są to: model biznesowy - dopasowany do specyfiki danego projektu oraz środków transportu, którego projekt dotyczy, schemat finansowania oraz model zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktowych relacji pomiędzy stronami, w tym podziału ryzyka.

Projekt będzie podsumowaniem ponad 20-letnich badań realizowanych na poziomie europejskim oraz poszczególnych krajów UE. Bazując bezpośrednio na wynikach projektu COST TU1001 (Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory), w którym brali udział także naukowcy z Polski, przedstawione zostaną gotowe schematy przygotowania inwestycji uwzględniające charakterystykę oraz oczekiwania wszystkich interesariuszy takich projektów.

Wyniki te zostaną opracowane w zespołach skupiających zarówno naukowców, jak i praktyków. Nowe modele biznesowe dla infrastruktury transportowej będą przygotowane tak, aby przedstawiane schematy finansowania mogły uzyskiwać wysoki rating – powiększać wiarygodność kredytową projektu.

Ideą projektu jest przygotowanie wyników w sposób ułatwiający ich stosowanie w różnych krajach. Przeanalizowane w ramach projektu case studies będą dostępne dla naukowców i praktyków poprzez otwartą bazę danych.

 

Więcej informacji:

mgr Agnieszka Łukasiewicz - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 201

mgr inż. Michał Karkowski - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 201