IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

RID
Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych PDF Print
There are no translations available.

Przedmiotem projektu badawczego będą asfalty drogowe, asfalty wielorodzajowe, polimeroasfalty oraz asfalty wysokomodyfikowane produkowane w Polsce.

W projekcie przeprowadzona będzie kompleksowa ocena właściwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych i technologicznych oraz ocena właściwości chemicznych. Właściwości te będą podstawą do określenia rodzaju funkcyjnego w odniesieniu do wyznaczonych stref klimatycznych w Polsce.

Przeprowadzona będzie weryfikacja wymagań i metod oceny lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych na podstawie obszernych wyników badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych. W wyniku realizacji projektu opracowane będą wytyczne doboru właściwości lepiszczy asfaltowych odpowiadających polskim warunkom klimatycznym i wielkości obciążenia ruchem.


Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (Lider), Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska.

Kontakt: prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, tel. 22 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu PDF Print
There are no translations available.

Projekt uwzględnia wtórne zastosowanie materiałów uzyskanych z recyklingu nawierzchni asfaltowych i betonowych, a także przemysłowych materiałów odpadowych. Wymaga to ustalenia warunków odzyskania i gromadzenia destruktu asfaltowego, jego przetworzenie w granulat asfaltowy, przygotowanie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych do wtórnego zastosowania granulatu asfaltowego ze zwiększeniem udziału w mieszance mineralno-asfaltowej, nawet do 90%, wykorzystanie granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych na zimno lub na ciepło, lub w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych.

Uwzględnia także wtórne zastosowanie materiałów odpadowych, jak np.: pokrycia dachowe z papy asfaltowej, żużle różnego pochodzenia (stalowniczy, wielkopiecowy kawałkowy i granulowany, paleniskowy powęglowy i komunalny), łupek węglowy, odpady szklane, zużyte opony samochodowe, odpady tworzyw sztucznych. Celem są wymagania techniczne uwzględniające ochronę środowiska.


Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Lider), Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Kontakt: prof. Dariusz Sybilski, tel. 22 39 00 408, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
RID-1/76 Ochrona przed hałasem drogowym PDF Print
There are no translations available.

Ochrona przed hałasem drogowym / Protection against road noise


Celem projektu jest opracowanie metodyki pomiaru hałasu drogowego oraz kompleksowej ochrony mieszkańców przed hałasem poprzez określenie parametrów, właściwości technicznych drogi i otaczającej ją infrastruktury.

Oczekiwane efekty:
1) wytyczne prowadzenia badań i oceny hałaśliwości dróg;
2) wymagania techniczne dotyczące projektowania i utrzymania nawierzchni drogowej oraz infrastruktury w otoczeniu drogi, w aspekcie ochrony przed hałasem.

Kontakt: prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka, tel. 22 39 00 407, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu PDF Print
There are no translations available.

Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu/Experimental road marking in terms of behaviour of road users

Celem niniejszego projektu jest opracowanie zaleceń w zakresie stosowania oznakowania eksperymentalnego (OE). Przyjęte do sformułowania zaleceń kryterium to przede wszystkim wpływ tego oznakowania na zachowanie uczestników ruchu drogowego.
Opracowane zostaną również zasady i metody oceny OE ze względu na: komunikatywność i projekt oznakowania (wymiary, piktogramy, kolorystyka). Opracowana metoda pozwoli na prowadzenie badań wpływu oznakowania na kierujących pojazdami w ruchu rzeczywistym (dla zrealizowanych projektów OE), ale także w środowisku wirtualnym zaawansowanego symulatora jazdy samochodem (dla projektów planowanych).
Dla obu środowisk zostaną określone wskaźniki, które będą pozwalały na określenie wpływu OE na kierowców oraz na efektywność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Do realizacji projektu zawiązano interdyscyplinarne konsorcjum zrzeszające specjalistów ds. psychologii, inżynierii ruchu, ergonomii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skład Konsorcjum:
Instytut Transportu Samochodowego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt:

prof. Barbara Rymsza, tel. 22 39 00 266, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Paweł Skierczyński, tel. 22 39 00 407, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Leszek Kornalewski, tel. 22 39 00 203, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it