GOSPOSTRATEG Print

There are no translations available.

W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

W ramach programu GOSPOSTRATEG Ministerstwo Infrastruktury jako lider konsorcjum, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Politechnika Wrocławska będą wspólnie realizować w latach 2018-2021 projekt badawczy pt. „Optymalizacja inwestycji drogowych w zakresie dostosowania sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony” (SIEC 11,5t).

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu do wspomagania decyzji dotyczących inwestycji drogowych. Taki system ma wprowadzić racjonalną metodykę do planowania i zarządzania majątkiem drogowym na szczeblu krajowym, na przykład w zakresie dostosowania konstrukcji drogowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony. Jest to jedno z pilnych zadań realizowanych przed Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynikających z przepisów unijnych. System, który zostanie opracowany w ramach projektu, pozwoli na optymalizację dostępnych środków oraz na określenie niezbędnych potrzeb w perspektywie krótko- i długookresowej. Planowanie działań będzie uwzględniało wielokryterialną analizę kosztów i korzyści, czego efektem będzie nie tylko spełnienie unijnych przepisów, ale także ciągła poprawa stanu dróg co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników oraz przepustowości szlaków drogowych.

Z ramienia Ministerstwa komórką zaangażowaną w projekt SIEC 11,5t jest Departament Dróg Publicznych.

Kierownikiem projektu jest prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM; tel. 22 39 00 101, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it