IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST
CA16121 PDF Print
There are no translations available.

Od gospodarki współdzielenia do gospodarki opiekuńczej: badanie społeczno-technicznych aspektów gospodarki opartej na współpracy/From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy

W ostatnich latach powszechnie używano terminów "gospodarka współdzielenia" lub "gospodarka oparta na współpracy" w odniesieniu do rozwoju inicjatyw, modeli biznesowych i form pracy. Gospodarka oparta na współpracy to zjawisko społeczne i ekonomiczne, polegające na fundamentalnej zmianie modeli organizacyjnych i dystrybucyjnych, idących w kierunku rozproszonych sieci połączonych ze sobą jednostek i społeczności.

Głównym celem Akcji CA 16121 jest rozwój europejskiej sieci podmiotów (w tym naukowców, praktyków, wspólnot społecznych i decydentów politycznych) , koncentrujący się na rozwijaniu modeli i platform współpracy gospodarczej oraz na społecznych i technologicznych konsekwencjach gospodarki opartej na współpracy.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
TU1305 PDF Print
There are no translations available.


Sieci społecznościowe a zachowania dotyczące podróży
/ Social networks and travel behaviour

W minionym dziesięcioleciu nastąpił szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), który miał znaczny wpływ na społeczeństwo.

Nowe technologie wpłynęły zarówno na pomiar zachowań dotyczących podróży, jak i na model społeczny tychże zachowań. Nastąpiło odejście od grup społecznych definiowanych przez lokalizację w kierunku indywidualnych sieci społecznych. Dostęp to szerokopasmowej telekomunikacji umożliwia tworzenie (w razie potrzeby), spersonalizowanych sieci, które wpływają na zachowania podróżnych. Niestety, badania nie nadążają za postępem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ nasze zrozumienie aktualnych zachowań komunikacyjnych jest ograniczone. Wykorzystywane obecnie modele planistyczne zapotrzebowania transportowego, są oparte na niewystarczającym zrozumieniu nowej struktury społecznej. Potrzebny jest nowy paradygmat transportowy dla ultra-zurbanizowanego, inteligentnego miasta.
Celem akcji COST TU1305 jest połączenie różnych grup naukowców pracujących na rzecz utworzenia takiego paradygmatu.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
TU1408 PDF Print
There are no translations available.

Transport powietrzny a rozwój regionalny/Air Transport and Regional Development (ATARD)


Sektor transportu lotniczego jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalizacji gospodarki. Wzrost poziomu ruchu doprowadził do przeciążenia, zarówno w dużych portach lotniczych, jak i w przestrzeni powietrznej, a jednocześnie do braku usług transportu powietrznego w wielu mniejszych, lokalnych portach lotniczych. Celem Akcji COST TU1408 ATARD jest zbadanie związku między transportem lotniczym a rozwojem regionalnym. Zyskiem z działań w ramach tego COStu  będzie lepsze zrozumienie ww. relacji w kontekście Europy. COST ten ma za zadanie stworzenie rekomendacji dla decydentów, które będą dotyczyły sposobu, w jaki infrastruktura i usługi transportu lotniczego powinny zostać poprawione w celu wspierania konkurencyjności gospodarczej i spójności społecznej Europy.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
COST TU1209 PDF Print
There are no translations available.

Analiza równości w transporcie: ocena i wdrożenie kryteriów równościowych w planowaniu transportu (TEA)/ Transport Equity Analysis: assessment and integration of equity criteria in transportation planning (TEA)

Zrozumienie kwestii równościowych mających wpływ na politykę transportową staje się coraz ważniejsze, co podkreślają ruchy społeczne na całym świecie. Stanowi to duże wyzwanie w ocenie projektów i polityk transportowych, w których tematyka równościowa jest rzadko uwzględniana. Obecne metody oceny projektów transportowych w praktyce słabo odnoszą się do tematu równości i nie jest on omawiany w podręcznikach UE do oceny projektów. Niniejsza Akcja COST ma za zadanie pokazać nowe podejście w celu uwzględnienia kwestii równości w ocenie projektów transportowych i w podejmowaniu decyzji. Podejście to obejmuje pomiar dostępności transportu i uwzględnia publikacje dotyczące sprawiedliwości społecznej, modeli zachowań podróżnych i analizy skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z założeniami ekonomii dobrobytu.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
COST TU1204 PDF Print
There are no translations available.

Miasta przyjazne ludziom w dobie nowoczesnych technologii/People Friendly Cities in a Data Rich World

Miasta są przyszłością. W 2008 r. odsetek osób mieszkających na obszarach miejskich znacznie przekroczył odsetek tych żyjących na obszarach wiejskich. Trendy te mają trwać nadal. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku w miastach i na świecie mieszkać będzie około 70% ludności świata.

Nic dziwnego, że miasta przyciągają coraz większą uwagę decydentów, badaczy i przemysłu. Wiele działań koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i redukcji emisji CO2 w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Służą temu takie inicjatywy jak: strategia "Europa 2020", czy zobowiązania Europejskiego Porozumienia między Burmistrzami w zakresie efektywności energetycznej. Koncepcja "Smart City" oferuje podobną, choć nieco szerszą wizję bardziej wydajnego miasta. Koncentracja na inteligentnych i wydajniejszych miastach jest ważna, ale niekompletna. Istotne jest, aby miasta były przyjazne mieszkańcom.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5