IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

COST 358 PDF Print

There are no translations available.

Pedestrians’ Quality Needs (PQN)- Rozwiązania jakościowe dla pieszych

Celem projektu była analiza potrzeb pieszych i opracowanie na jej podstawie wytycznych dla pełniejszego uwzględniania w praktyce projektowej zagadnień ruchu pieszego.
IBDiM skoncentrował się na realizacji 3 zadań badawczych: „Mobilność i bezpieczeństwo pieszych”,  w ramach którego zanalizowano stan bezpieczeństwa pieszych w Polsce w porównaniu z UE, opracowano trendy zmian mobilności mieszkańców miast polskich oraz ustalono preferencje mieszkańców miast odnośnie zachowań komunikacyjnych i sposobów dokonywania podroży różnymi środkami transportu. W ramach zadania 2 „Metoda oceny pieszej dostępności przystanków” opracowano następujące zagadnienia: potrzeby pieszych poruszających się na terenach zurbanizowanych, ars uwzględniania tych potrzeb w dokumentach planistycznych i ustalono metodę oceny dostępności i atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej. Efektem zadania 3 „Audyt ciągów pieszych na terenach zurbanizowanych” była ocena stopnia uwzględniania potrzeb pieszych w obowiązujących w Polsce aktach prawnych, opracowano wytyczne do oceny projektów urbanistycznych i transportowych w zakresie prawidłowości uwzględniania potrzeb pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych, ustalono procedury audytu chodników i ciągów pieszych, wykonywanego dla poszczególnych faz projektowania i podczas eksploatacji odcinków infrastruktury drogowej.

Więcej informacji: dr inż. Jacek Malasek
tel. 22 39 00 202
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it