IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

INNOTECH
InnGA PDF Print
There are no translations available.

InnGA - Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej

 

Celem projektu jest opracowanie metod projektowania, badania i stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych (mma), które zawierają w swoim składzie możliwie największą ilość przetworzonego destruktu asfaltowego tj. granulatu asfaltowego.

W projekcie w ramach badań przemysłowych przewiduje się przeprowadzenie badań umożliwiających opracowanie procedur zarządzania destruktem asfaltowym oraz technologii jego wykorzystania w produkcji mma.


Planuje się wykonanie modyfikacji oprzyrządowania wytwórni mma, tak by możliwe było dozowanie przetworzonego destruktu asfaltowego zgodnie z nową technologią. Prace rozwojowe będą dotyczyły opracowania procedur oraz wymagań produkcyjnych na przykładzie serii próbnej i monitoringu ułożonego odcinka prototypowego. Wdrożenie projektu realizowane będzie przez przeszkolenie pracowników działu drogowego partnera przemysłowego oraz przygotowanie ofert.

 

Projekt realizuje konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Budimex S.A., Politechnika Warszawska.

 

Więcej informacji: prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski: tel. 22 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech

 

 

 
LABIM PDF Print
There are no translations available.

LABIM  -  Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej hydroizolacji labiryntowej przeznaczonej do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym. Idea nowej hydroizolacji bazuje na rozwiązaniu wykorzystującym koncepcję kanalików w izolacyjnej papie dachowej, która jednak nie odpowiada warunkom nawierzchni drogowej, ze względu na bardzo duże obciążenia mechaniczne, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz horyzontalną geometrię nawierzchni. Nowa hydroizolacja będzie charakteryzować się minimalnym ryzykiem wystąpienia spęcherzeń nawierzchni pomostów obiektów mostowych.

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą ICOPAL  i Politechniką Warszawską.

Czas trwania projektu: 01.07.2014-28.02.2017

Więcej informacji: prof. Barbara Rymsza, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 3

 
RKAN PDF Print
There are no translations available.


RKAN - Rury z betonu chemoodpornego


Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo – przemysłowym obejmującym dwie jednostko naukowe (Instytut Badawczy Dróg i Mostów i Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) oraz jednego przedsiębiorcę (Chryso Polska Sp. z o.o.).
Celem projektu jest opracowanie wysokowartościowego betonu chemoodpornego zbrojonego włóknami syntetycznymi, którego parametry wytrzymałościowe są porównywalne z żelbetem, a odporność chemiczna pozwoli na pracę w bardzo agresywnych środowiskach (nawet o pH=1). Z zaprojektowanego betonu zostaną wykonane rury do zastosowań w kanalizacji sanitarnej, niewymagające żadnych dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
W ramach zadania nr 1 została opracowana „Procedura badawcza do porównawczej oceny odporności betonów na działanie środowisk agresywnych”.

PROCEDURA BADAWCZA

W ramach zadania nr 2 zostało zaprojektowanych 27 składów mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania rur kanalizacyjnych.

W ramach zadania nr 3 betony zaprojektowane w zadaniu nr 2 zostały poddane następującym badaniom:
•    wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3
•    wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 12390-5
•    skurcz wg PN-84/B-06714/23
•    odporność na działanie mrozu F200 wg PN-88/B-06250
•    nasiąkliwość wg PN-88/B-06250
•    głębokość penetracji wg PN-EN 12390-8
•    przepuszczalność wody przez beton wg PN-88/B-06250,
•    odporność na ścieranie wg PN-EN 14157 (na tarczy Boehmego)
•    odporność na działanie środowisk agresywnych wg metody badawczej opracowanej w ramach zadania nr 1.
Na podstawie uzyskanych wyników badań wytypowano 4 składy betonów o najkorzystniejszych parametrach technicznych, z których zostaną wykonane prototypowe rury kanalizacyjne.

W ramach zadania nr 4 w firmie PGP „BAZALT” S.A. w Wilkowie wyprodukowano prototypy rur, z których 28 sztuk zostało dostarczonych do  ICiMB celem przeprowadzenia badań zgodnie z normą PN-EN 1916:2005 + AC:2009 w ramach zadania Nr 5.

 


W ramach zadania nr 5 wykonane zostały badania  właściwości technicznych rur z betonu chemoodpornego zbrojonych włóknem polimerowych w zakresie:
•    Kontrola wizualna wykończenia
•    Charakterystyki geometryczne elementów
•    Charakterystyki geometryczne profili złącza
•    Nasiąkliwość
•    Wytrzymałość na zgniatanie
•    Wodoszczelność hydrostatyczna elementów
•    Wodoszczelność złącza z zastosowaniem odchylenia kątowego i obciążenia ścinającego


Badania wykonane zostały wg metod określonych w normie:
PN-EN 1916:2005 + AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
Kontrolę wizualną wykończenia, badania cech geometrycznych oraz wytrzymałość na zgniatanie wykonano na elementach o Ø 600 mm długości 3 m i Ø 800 mm długości 3 m.
Badanie nasiąkliwości wykonane zostało na fragmentach betonu pobranego z rur.
Badanie wodoszczelności hydrostatycznej wykonane zostało na 3 elementach Ø 600 mm długości 3 m i 3 elementach Ø 800 mm długości 3 m. Elementy zostały napełnione wodą i stopniowo podwyższano ciśnienie wewnętrzne do 50 kPa.
We wszystkich badanych elementach zaobserwowano pojedyncze miejsca w których początkowo, już przy ciśnieniu 20 kPa , wystąpiły zawilgocenia, które w miarę wzrostu ciśnienia tworzyły wyraźne przecieki.


Badanie wodoszczelności złącza  z zastosowaniem odchylenia kątowego i obciążenia ścinającego wykonane zostało dla 2 złączy elementów Ø 600 mm przyciętych przez Producenta do długości 2 m i 2 złączy elementów Ø 800 mm przyciętych przez Producenta do  długości 2 m. Połączone elementy  zostały napełnione wodą i stopniowo podwyższano ciśnienie wewnętrzne do 50 kPa.


We wszystkich badanych zestawach połączonych elementów oraz na złączu, zaobserwowano pojedyncze miejsca w których początkowo, już przy ciśnieniu 20 kPa , wystąpiły zawilgocenia które w miarę wzrostu ciśnienia tworzyły wyraźne przecieki.


W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono :
Beton z którego wykonane zostały prototypy rur kanalizacyjnych charakteryzuje się niską nasiąkliwością.
Wykonane prototypy rur kanalizacyjnych długości 3,00 m o średnicy 600 mm  i 800 mm z  betonu chemoodpornego zbrojonego włóknem polimerowym, charakteryzowały się wysoką wytrzymałością na zgniatanie, klasa wytrzymałości powyżej 100 MPa.
Powierzchnie rur jak i ich wykończenia (bosy koniec i kielich) wykazywały duże nierówności co spowodowane było, być może, trudnością w zagęszczeniu zastosowanego materiału, co z kolej wpłynęło na  szczelność betonu.
Nierówności na powierzchni elementów i zmniejszona szczelność betonu były przyczyną przecieków, które wystąpiły przy badaniu wodoszczelności hydrostatycznej i uniemożliwiły wykonanie wodoszczelnego połączenia.


W ramach zadania nr 6, po uzyskaniu informacji i bieżących wyników badań z testowania prototypów (Zadanie nr 5), przeanalizowano przyczyny niespełnienia wymagań w zakresie szczelności prototypowych rur. Wskazano kluczowe aspekty w celu zapewnienia szczelności:
•    Zmiana parametrów / ustawień urządzenia formującego rury:
o    zmiana częstotliwości wibracji rdzenia – standardowe urządzenia formujące zapewniają płynną lub stopniową zmianę wartości częstotliwości drgań
o    zmiana sposobu zasypu dla uzyskania równomiernego rozkładania mieszanki betonowej wokół rdzenia; w czasie produkcji prototypów zwrócono uwagę na występujące niedogęszczenie struktury w miejscach zbyt niskiego poziomu mieszanki na obwodzie; możliwa jest zmiana kierunku i odległości taśmy zasypującej mieszankę betonową od formy
o    wydłużenie czasu zagęszczenia mieszanki na końcach rury – przy „bosym” końcu i kielichu
o    zmiana rodzaju pierścienia dociskowego
•    Wprowadzenie specjalnych uszczelek z materiału o wysokiej odporności na działanie środowiska agresywnego
•    Zmiana proporcji kruszyw (zawartość kruszywa drobnego) w zależności od wymiarów rur w zakresie danego asortymentu (średnica, grubość ścianki) – zwiększenie udziału kruszywa drobnego dla rur o mniejszej średnicy i/lub o mniejszej grubości ścianek
•    Zastosowanie środków antyadhezyjnych do smarowania powierzchni płaszcza formy i rdzenia pomiędzy cyklami zagęszczenia (tzw. odbiciami) dla redukcji tarcia i w efekcie redukcji nierówności powierzchni i nierównomierności zagęszczenia struktury

Po zakończeniu fazy badawczej można uznać, że cele projektu zostały osiągnięte, w szczególności:

•    Opracowana została metodyka oceny i porównania odporności betonu na działanie czynników agresywnych chemicznie. Warto podkreślić fakt, że dokumentację wzbogacono o pełną analizą aktualnie istniejących wymagań i metod badań odporności chemicznej stosowanych w technologiach konkurencyjnych, m.in. rur kamionkowych, polimerowych czy bazaltowych. Opracowana metodyka zakłada wykonanie badań / oceny chemoodporności  warunkach, co najmniej tak wymagających (agresywnych) jak dla konkurencyjnych produktów (rur), uznanych obecnie za odporne na korozję chemiczną
•    Wśród opracowanych recept (Zadanie nr 2) wybrano 4, które wykazały najwyższą odporność dla każdego z uwzględnionych czynników agresywnych w ramach przeprowadzonych badań (Zadanie 3)
•    Wyprodukowano prototypy elementów przy zastosowaniu standardowej linii produkcyjnej
•    Badania prototypów wskazały m.in. bardzo wysoką nośność rur, porównywalną z rurami zbrojonymi
•   W badaniach prototypów wskazano pewne wady w strukturze / szczelności fragmentów rur, co jednak powinno zostać wyeliminowane przy zastosowaniu modyfikacji procesu produkcji (sposób podawania i zagęszczania mieszanki, optymalizacja zawartości kruszywa drobnego w receptach, stosowanie środków antyadhezyjnych do form)


Wyniki fazy badawczej planuje się zastosować w działalności gospodarczej na zasadzie licencji obejmującej wybrane i zweryfikowane recepty na beton wraz z technologią wykonania.

W ramach zadania nr 7 opracowano dokumentację do produkcji rur, zawierającą opis m.in.:
•    Przykładowego asortymentu nowego rodzaju rur z betonu chemoodpornego
•    Stosowanych składników i parametrów składów (recept) mieszanki betonowej
•    Wytycznych dla produkcji mieszanki betonowej z opisem wytwórni betonu
•    Wytycznych transportu mieszanki betonowej do stanowiska formowania
•    Wytycznych dla sposobu formowania i urządzenia formującego prefabrykaty rur
•    Pielęgnacji i składowania gotowych rur
•    Wytycznych dla kontroli produkcji wraz z metodami i częstotliwością badań składników i wyrobów gotowych
•    Deklarowanych właściwości mieszanki betonowej, betonu i elementów rur, w tym właściwości dotąd nieosiągalnych
Dokumentację oparto na doświadczeniu oraz wynikach z realizacji zadań nr 4 (produkcja prototypów), 5 (badanie prototypów) oraz 6 (wprowadzenie korekt). Część dotyczącą wymagań dla urządzeń produkcyjnych – m.in. wytwórni betonu, środków transportu wewnętrznego, urządzenia zagęszczającego i formującego elementy rur – oparto na przykładzie standardowego wyposażenia stosowanego przez Producenta prototypów rur w Zadaniu nr 4.

W ramach zadania nr 8 wykonano badania marketingowe. Zakres opracowania obejmuje m.in.:
•    Charakterystykę sektorów gospodarki powiązanych z działalnością producentów prefabrykatów z betonu, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych inwestycji wodno-kanalizacyjnych
•    Ocenę atrakcyjności sektora wraz z analizą sprzedaży, koniunktury, zwrotu kapitału oraz wskaźników rentowności w sektorze
•    Ocenę wielkości i potencjału sektora ze szczególnym uwzględnieniem szacunków wydatków na inwestycje związane z sieciami kanalizacyjnymi
•    Charakterystykę otoczenia konkurencyjnego opartą na analizie pięciu sił konkurencyjnych Portera
•    Ocenę substytutów rur z betonu chemoodpornego
•    Charakterystykę i porównanie 16 firm produkujących rury betonowe i żelbetowe, a więc mogących potencjalnie rozszerzyć ofertę o rury z betonu chemoodpornego
•    Charakterystykę rozwiązań konkurencyjnych(rury bazaltowe, kompozytowe GRP, PVC-U i PP, kamionkowe, żeliwne,  w odniesieniu do rur z betonu chemoodpornego
•    Metody i propozycje promowania nowego rozwiązania w postaci rur z betonu chemoodpornego

W ramach zadania nr 9 opracowano: opis wynalazku (wzoru), skrót opisu oraz zastrzeżenia patentowe.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania rur kanalizacyjnych z betonu o wysokiej odporności na działanie czynników agresywnych chemicznie, pochodzących zarówno z zewnętrznego (grunt i woda gruntowa) jak i wewnętrznego (transportowane media, głównie odprowadzanie ścieków) środowiska eksploatacyjnego rur.
Celem wynalazku jest istotne zwiększenie odporności na oddziaływania agresywne chemicznie rur wykonanych w technologii betonu cementowego. Odporność ta jest przy tym co najmniej równoważna odporności wymienionych rur z innych materiałów. Sposób wykonania prefabrykowanych rur z betonu o wysokiej (poza zakresem klas ekspozycji XA) odporności na oddziaływanie czynników agresywnych chemicznie polega na tym, że do form linii produkcyjnych prefabrykatów rur zasypuje się specjalne mieszanki o określonych składach (receptach), zawierających zbrojenie rozproszone w postaci włókien polimerowych.

Czas trwania projektu: 01/06/2013 -  31/11/2015

Więcej informacji: mgr inż. Danuta Bebłacz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel: 22 39 00 137

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 2

 
MOPMO PDF Print
There are no translations available.

 

 

MOPMO - System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia

Celem projektu jest:

• stworzenie systemu monitoringu części podwodnej podpory,
• stworzenie systemu skaningowego nadwodnej części podpory.

Konsorcjum realizujące projekt składa się z: IBDiM oraz firmy Escort Sp. z o.o., która wdroży wyniki projektu.

Zadania przewidziane w ramach prac badawczo - rozwojowych polegają na zaprojektowaniu systemów monitoringu w części podwodnej podpory i systemu skaningowego w części nadwodnej podpory. Następnie z wykorzystaniem systemów opracowanych w projekcie zostały przeprowadzone prace badawcze polegające na gromadzeniu i analizie danych niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

Efektem projektu będzie nowa usługa monitorowania podpór mostowych i ich otoczenia w oparciu o pomiar przepływu/stanu wody i stopień rozmycia dna wokół podpory. Zarządcy mostów będą mogli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów  i zmniejszyć koszty ich utrzymania.

W ramach badań zastosowane zostaną dwie metody badań nieniszczących: badania oparte na emisji fal akustycznych z wykorzystaniem sonaru oraz badania z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w szerokim spektrum częstotliwości z wykorzystaniem georadaru.

Systemy, zarówno w części podwodnej jak i nadwodnej podpory zostaną zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewnić ich pełną modułowość oraz zdolność przystosowania do każdego kształtu podpory.

Rozwiązania techniczne, stanowiące wynik prac badawczych przewidzianych w projekcie, mają charakter wynalazków i będą przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Łukasz Topczewski, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Strona partnera Konsorcjum, firmy Escort Sp. z o.o. : www.escort.com.pl

 

Czas trwania projektu: 01/03/2013 - 31/12/2015

 

PATENT EPO 1

PATENT EPO 2

 

ZGŁOSZENIE PATENTOWE - UKŁAD DO MONITOROWANIA UKSZTAŁTOWANIA DNA PRZY PODPORACH MOSTOWYCH


POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach II Konkursu Innotech w latach 2013- 2015.

 

Nowa „Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Id-16”.

 

 

 

 
DIAKO PDF Print
There are no translations available.

DIAKO - Innowacyjna, nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych


Zagrożenie korozyjne infrastruktury budowlanej we fragmentach bazujących na elementach żelbetowych stanowi istotny problem społeczno-gospodarczyo zasięgu globalnym. Coroczne straty spowodowane korozją żelbetu w Polsce można liczyć w dziesiątkach/setkach (zależnie od źródła danych) milionów złotych. Obecnie stosowane metody diagnostyczne mają przede wszystkim charakter inwazyjny i niszczący.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, nieniszczącej metody diagnostycznej zbrojonych konstrukcji betonowych w miejscu eksploatacji.

Innowacyjność metody opiera się m.in. na interpretacji widm impedancyjnych w domenie czasowej w oparciu o model korozji żelbetów, w przeciwieństwie do klasycznego (niejednoznacznego w interpretacji) podejścia tj. wykorzystaniu elektrycznych układów zastępczych.
Metoda będzie mogła być stosowana zarówno w obiektach nowo budowanych jak i istniejących.


Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza, TPA Instytut Badań Technicznych Sp.z o.o, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład Mostów.Czas trwania projektu: 26.06.2012-30.04.2015

Więcej informacji: dr Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 1