MOPMO Print

There are no translations available.

 

 

MOPMO - System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia

Celem projektu jest:

• stworzenie systemu monitoringu części podwodnej podpory,
• stworzenie systemu skaningowego nadwodnej części podpory.

Konsorcjum realizujące projekt składa się z: IBDiM oraz firmy Escort Sp. z o.o., która wdroży wyniki projektu.

Zadania przewidziane w ramach prac badawczo - rozwojowych polegają na zaprojektowaniu systemów monitoringu w części podwodnej podpory i systemu skaningowego w części nadwodnej podpory. Następnie z wykorzystaniem systemów opracowanych w projekcie zostały przeprowadzone prace badawcze polegające na gromadzeniu i analizie danych niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

Efektem projektu będzie nowa usługa monitorowania podpór mostowych i ich otoczenia w oparciu o pomiar przepływu/stanu wody i stopień rozmycia dna wokół podpory. Zarządcy mostów będą mogli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów  i zmniejszyć koszty ich utrzymania.

W ramach badań zastosowane zostaną dwie metody badań nieniszczących: badania oparte na emisji fal akustycznych z wykorzystaniem sonaru oraz badania z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w szerokim spektrum częstotliwości z wykorzystaniem georadaru.

Systemy, zarówno w części podwodnej jak i nadwodnej podpory zostaną zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewnić ich pełną modułowość oraz zdolność przystosowania do każdego kształtu podpory.

Rozwiązania techniczne, stanowiące wynik prac badawczych przewidzianych w projekcie, mają charakter wynalazków i będą przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Łukasz Topczewski, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Strona partnera Konsorcjum, firmy Escort Sp. z o.o. : www.escort.com.pl

 

Czas trwania projektu: 01/03/2013 - 31/12/2015

 

PATENT EPO 1

PATENT EPO 2

 

ZGŁOSZENIE PATENTOWE - UKŁAD DO MONITOROWANIA UKSZTAŁTOWANIA DNA PRZY PODPORACH MOSTOWYCH


POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach II Konkursu Innotech w latach 2013- 2015.

 

Nowa „Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Id-16”.