IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Strategiczna wizja rozwoju sektora PDF Print

There are no translations available.

Rozwój Polski uzależniony jest w znacznym stopniu od rozwoju infrastruktury transportowej, a w jej ramach przede wszystkim infrastruktury transportu drogowego. Stan sieci drogowej Polski daleko odbiega w stosunku do poziomu rozwoju „starych” krajów Unii Europejskiej.
Priorytety najbliższych lat to:
  • Wzmocnienie istniejącej sieci dróg krajowych, aby były one przystosowane do przenoszenia obciążeń dopuszczalnych w ruchu ponadgranicznym UE
  • Rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu w celu zwiększenia efektywności techniczno-ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu drogowego wewnątrz Polski i w ruchu tranzytowym.
Włączenie naszego kraju do UE przyśpieszyło rozwój sieci połączeń międzynarodowych i międzyregionalnych transportu drogowego i przyczyni się do rozwoju centrów logistycznych i gospodarczych kraju.
Przewiduje się w najbliższych latach budowę około 4700 km dróg szybkiego ruchu (autostrad i ekspresowych) oraz modernizację około 3000 km istniejących dróg krajowych. Towarzyszyć temu będzie modernizacja licznych istniejących obiektów mostowych oraz budowa nowych. Koszt realizacji tego programu szacuje się na 80 mld zł.
Równomierny rozwój kraju będzie wymagał odpowiedniego zwrócenia uwagi na modernizację i rozbudowę sieci dróg samorządowych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych). Sieć tych dróg wynosi ponad 350 tys. km w porównaniu do około 18 tys. km dróg krajowych. Potrzebne będzie zwiększenie nakładów finansowych na te drogi, ale też pomoc zarządcom dróg w celu unowocześnienia poziomu technicznego projektowania, budowy i zarządzania infrastrukturą drogową i mostową.
Wraz z rozbudową infrastruktury drogowej trzeba także pamiętać o potrzebie odpowiedniego zarządzania drogami i sterowania ruchem. Należy położyć duży nacisk na rozwój szeroko rozumianych Inteligentnych Systemów Transportu, tzn., centrów zarządzania ruchem, centrów monitoringu pogodowego i monitoringu  infrastruktury, zarządzania przewozami, systemów informacji dla podróżnych, systemów doboru tras alternatywnych oraz systemów ważenia pojazdów w ruchu.
W planowanym rozwoju sieci infrastruktury drogowej uwzględnione będą wraz z problemami materiałowo-technicznymi:
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Inteligentne systemy zarządzania ruchem
  • Wpływ na środowisko.
Polska Platforma Technologiczna Transportu Drogowego spełni ważną rolę w kreowaniu nowoczesnego, przyjaznego środowisku, zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju. Ważna będzie zwłaszcza koordynacja działań przedstawicieli całego środowiska drogowo-mostowego, reprezentującego administrację drogową - zarządców dróg, ośrodki badawczo-naukowe, przemysł materiałów i maszyn oraz wykonawców robót.