IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Sytuacja przedsiębiorstw sektora PDF Print

There are no translations available.

Przedsiębiorstwa drogowe i mostowe (lub drogowo-mostowe) stanowią liczną grupę firm działających w Polsce – łącznie około 350. W grupie tych firm około 10% to firmy duże (pod względem sprzedaży i zatrudnienia), 70% średnie i 20% małe.

Przeciętne zatrudnienie w firmach dużych wynosi około 350 osób, w średnich około 100, a w małych około 50. Łącznie szacuje się, że firmy sektora drogowo-mostowego zatrudniają ponad 40 000 pracowników na stałych etatach. Ze względu na sezonowość robót drogowych w Polsce, większość pracowników, zwłaszcza o wykształceniu zawodowym i niższych kwalifikacjach, jest zatrudniona sezonowo. Można szacować, że uwzględniając tę grupę pracowników sezonowych, całkowite zatrudnienie w sektorze wynosi ponad 250 000 osób. Ponadto należy uwzględnić sektory przemysłowe współpracujące – producentów materiałów i maszyn – przemysł wydobywczy kruszyw mineralnych, petrochemiczny, cementu i wapna, maszynowy itd.

Grupa największych przedsiębiorstw drogowych i mostowych reprezentuje w większości polskie oddziały koncernów międzynarodowych (Bauholding – Strabag, NCC, Skanska, Colas, Eurovia, Ferrovial – Budimex/Dromex). Grupa średnich i małych przedsiębiorstw reprezentuje rodzimy kapitał.

Sytuacja kapitałowo-finansowa przedsiębiorstw tego sektora po okresie wahań i problemów w ostatnim dziesięcioleciu zdecydowanie poprawiła się w ostatnich dwóch latach. Nastąpiło to dzięki wyraźnemu zwiększeniu nakładów na budowę i utrzymanie sieci drogowej w tym czasie, co jest następstwem uruchomienia finansowania z funduszy europejskich. Kolejne lata przyniosą dalszy wzrost finansowania rozwoju infrastruktury w Polsce.

Niezbędne jest przygotowanie przedsiębiorstw sektora pod względem kadrowym i sprzętowym. Odpowiednie działania powinny też być podjęte w sektorze produkcji materiałów, bowiem już w 2004 r. zauważane były trudności dostępności np. kruszyw drogowych.

Należy też wspomnieć o ważnych przemianach następujących w sferze normatywów technicznych w budownictwie drogowym i mostowym, będących następstwem przystąpienia Polski do UE i CEN oraz harmonizacji norm europejskich.