IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Seminaria i konferencje

 1. Bańkowski W., Król J., Gałązka K., Liphardt A., Horodecka R.: “Design and verification of bituminous mixtures with the increased content of reclaimed asphalt pavement”, Konferencja Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe, Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych, Kielce, 2018
 2. Bańkowski W.: “Ocena właściwości funkcjonalnych betonów asfaltowych”, XXXVIII Seminarium PSWNA, Jachranka, 2018
 3. Bańkowski W.: “Recykling na gorąco: właściwości granulatów i mieszanek mineralno-asfaltowych”, Polski Kongres Drogowy, Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym, 2018
 4. Kukiełka J., Bańkowski W.: “Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne modyfikowane miałem gumowym 0/1 mm”, Polski Kongres Drogowy, II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej, 2018
 5. Bańkowski W., Król J., Gałązka K., Szyller A.: 30+ czyli doświadczenia krajowe w recyklingu na gorąco, Konferencja V Krakowskie Dni Nawierzchni, 2018
 6. Badania parametrów technicznych oznakowania eksperymentalnego – wyniki uzyskane w ramach projektu badawczego RID 4F; Kornalewski L., Lusa R., Skierczyński P., Rymsza B. (IBDiM), Czyżewski A., Litwin D. (INOS); XII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 "Rozwój Innowacji Drogowych Na Rzecz Bezpieczeństwa - perspektywa krajowa i regionalna”, Politechnika Gdańska, 2018
 7. Analizy wpływu wybranych czynników na trwałość i funkcjonalność oznakowania poziomego dróg; Lusa R., Skierczyński P., (IBDiM), Wachnicka A. (PG); XII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 "Rozwój Innowacji Drogowych Na Rzecz Bezpieczeństwa - perspektywa krajowa i regionalna”, Politechnika Gdańska, 2018
 8. Maciej Maliszewski, Adam Zofka, Dominika Maliszewska, Innowacyjna technika spajania nawierzchni asfaltowej przy użyciu mikrofal, Konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, Kielce, Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2018
 9. Adam Zofka, Maciej Maliszewski, Wzmacnianie warstw asfaltowych z wykorzystaniem geosiatek, Konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych” Kielce, Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2018
 10. Adam Zofka, Maciej Maliszewski, Ewa Zofka Pomiary hałaśliwości nawierzchni drogowych z wykorzystaniem urządzenia OBSI, Konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych” Kielce, Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2018
 11. M. Maliszewski, A. Zofka „Koncepcja zastosowania technologii ogrzewania mikrofalowego przy budowie i naprawie nawierzchni asfaltowych” XXXVIII Seminarium Techniczne PSWNA „Asfalty w budownictwie drogowym – ekonomia, ekologia, innowacje” Jachranka, 2018
 12. M. Maliszewski „Szybkie remonty nawierzchni na ulicach m.st. Warszawy - dobór technologii” XXXIX Seminarium Techniczne PSWNA „Wybudować, ale i utrzymać!”, Warszawa, 2018
 13. Bańkowski W.: „Właściwości funkcjonalne mieszanek z granulatem asfaltowym”, Konferencja IV Krakowskie Dni Nawierzchni, 2017
 14. Bańkowski W., Horodecka R., Gajewski M. „Kompleksowa charakterystyka mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem mechanizmów zniszczenia nawierzchni” – Seminarium GDDKiA, Józefów, 2017
 15. Adam Zofka, M. Maliszewski „Porównanie parametrów mechaniki spękań dla mieszanek mineralno-asfaltowych” XXXVI Seminarium Techniczne PSWNA „Formalne i techniczne aspekty zapewnienia jakości w budownictwie drogowym - materiały, cechy, przepisy” Warszawa Miedzeszyn, 2017
 16. Adam Zofka, M. Maliszewski „Ocena chemiczna asfaltów pod względem ich zastosowania w polskich warunkach klimatycznych”, Seminarium Techniczne GDDKiA dotyczące programu RID, Józefów, 2017
 17. Kontrola właściwości oznakowań poziomych jako element bezpieczeństwa ruchu drogowego; Paweł Skierczyński, Rafał Lusa; Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2017
 18. Zofka E., Zofka A., Maliszewski M., OBSIe Innovative Noise Measurement Method for Sustainable Urban Development (OBSIe inowacyjna metoda pomiarowa jako narzędzie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich), 3rd World Congress on Intelligent Transport Systems, Melbourne, Australia, 2016
 19. Zofka A., Maliszewski M., Zofka E. An Innovative Noise Measurement Method Using OBSIe (Inowacyjna metoda pomiaru hałaśliwości OBSIe), Final Conference TUD COST ACTION TU1105 “NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles”, Miguel Hernández University, Elche, Hiszpania, 2016
 20. Zofka A., Maliszewski M., Maliszewska D. Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności wzdłużnej, 62. Konferencja Naukowa Bydgoszcz – Krynica, 2016
 21. Bańkowski W., Sybilski D., Król J., Kowalski K., Radziszewski P., Skorek P. „Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja”, konferencja Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym, Lublin, 2016
 22. Kowalski K.J., Bańkowski W., Król J.B., Gajewski M., Horodecka R., Świeżewski P.: Selection of Quiet Pavement Technology for Polish Climate Conditions on the Example of CiDRO Project. 6th Transport Research Arena TRA, 2016
 23. Bańkowski W. Gajewski M., Horodecka R.: ”Ocena trwałości  mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło z asfaltami WMA”, Seminarium SITK Rzeszów, 2016
 24. Bańkowski W., Horodecka R., Gajewski M., Mirski K.: “Ocena trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło z asfaltami WMA”, XXXIV Seminarium PSWNA, 2016
 25. Król J., Bańkowski W.: “Doświadczenia z projektowania mma z destruktem dozowanym na gorąco”, XXXIII Seminarium PSWNA, 2016
 26. Sybilski D., Bańkowski W., Heinrich P., Wistuba M.: „Investigation on binder-aggregate adhesivity and influence on workability and compaction of HMA using a chemically reactive silane-nanotechnology-based additive ZycoTherm®”, Konference Asfaltové Vozovky, Ceske Budejovice, 2015
 27. Sybilski D., Wistuba M., Bańkowski W., Büchler S., Heinrich P.: Efekt reaktywnego chemicznie silanu dodatku adhezyjnego asfalt – kruszywo, XXXIII Seminarium PSWNA, 2015
 28. Sybilski D., Bańkowski W., Wistuba M., Buechler S., Heinrich P.,: „Investigation on binder-aggregate adhesivity using a nanotechnology chemically reactive silane additives based agent”,  6th International Conference ‘Bituminous Mixtures and Pavements’, Thessaloniki, 2015
 29. Bańkowski W. „Nawierzchnie rowerowe”, Polski Kongres Drogowy, Małopolskie Forum Drogowe, Racławice, 2015
 30. Zofka A., Urbanik A., Maliszewski M., Sybilski D., Bańkowski W.: Site Specific Traffic Inputs for Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide in Poland, Transportation Research Board Meeting, Washington DC, 2014
 31. Zofka A., Maliszewska D., Maliszewski M., Application of FT-IR technique to bituminous materials (Zastosowanie techniki FT-IR w materiałach bitumicznych), 60th conference of Polish Academy of Sciences, Krynica, Poland, 2014
 32. Zofka A., Maliszewski M., Bernier A., Alternative Moisture Sensitivity Test (Alternatywne badanie wodoodpornoości), 9th International Conference “Environmental Engineering”, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2014
 33. Maliszewski M., Harasim P., Maliszewska D., Zofka A., Performance of Long Term Glass-Grid Test Section in Warsaw (Ocena trwałości nawierzchni z zastosowaniem zbrojenia siatką szklaną na odcinku testowym w Warszawie), 9th International Conference “Environmental Engineering”, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2014
 34. Maliszewski M., Harasim P., Maliszewska D., Zofka A., Evaluation of Long Term Glass-Grid Test Section Using Unique Method (Ocena trwałości nawierzchni z zastosowaniem zbrojenia siatką szklaną przy zastosowaniu unikalnej metody), Transport Research Area, Paris, France, 2014
 35. Bańkowski W.: “Komfortowe nawierzchnie dróg i szlaków rowerowych”, Konferencja “Drogi i szlaki rowerowe – nowe możliwości”, Warszawa, 2014
 36. Bańkowski W.: “Ocena wpływy skuteczności zmywacza w odniesieniu do nawierzchni asfaltowych”, Konferencja Naukowa „Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej”, Józefów, 2013
 37. Kowalski K., Radziszewski P., Bańkowski W. i Otkałło K., „Hałas toczenia na prototypowych odcinkach drogowych”, Transnoise, Zakopane, 2013
 38. Sybilski D., Bańkowski W., Sudyka J., Krysiński L. „Reasons of Premature Cracking Pavement Deterioration – A Case Study”, 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements, 2012
 39. Zenon Szczepaniak, Michał Gronowski, Nowoczesne rozwiązania w oznakowaniu dróg; Konferencja "Problematyka eksploatacji dróg", IBDiM, Warszawa, 2012
 40. Bańkowski W., Zofka A.: “Mieszanki mineralno – asfaltowe na ciepło (WMA)” Konferencja Naukowo-techniczna: Techniczne Dni Drogowe, 2012
 41. Sybilski D., Ruttmar I., Bańkowski W., Nawierzchnie drogowe z granulatem gumowo-asfaltowym – analiza hałasu i właściwości reologicznych, 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 2012
 42. Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński - Metody badania asfaltu po odzyskaniu z emulsji asfaltowej, Emulsje asfaltowe – Badania Wstępne Typu (ITT) – próby ustalenia zakresu, IX Konferencja Emulsyjna, ICSOChP, Ustroń, 2011
 43. Sybilski D., Bańkowski W., Mirski K., Horodecka R., Wróbel A.: Rubber-Bitumen Granulate For Asphalt Pavements – Laboratory Comparative Analysis. 5th International Conference Bituminous Mixtures And Pavements Thessaloniki, Greece, 2011
 44. M. Gajewski, S. Jemioło, Analiza tłumienia w lepko-sprężystej półprzestrzeni warstwowej, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu - TRANSCOMP 2011, Zakopane, 2011
 45. M. Gajewski, S. Jemioło, W. Bańkowski, K. Mirski, Propozycja Badania do oceny wpływu zbrojenia siatkami warstw nawierzchni drogowej, Logistyka 6/2011, 2011
 46. M. Gajewski, S. Jemioło, W. Bańkowski, K. Mirski, Propozycja Badania do oceny wpływu zbrojenia siatkami warstw nawierzchni drogowej, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2011 Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu - TRANSCOMP, Zakopane, 2011
 47. Bańkowski W., Gajewski M., Sybilski D., Looking for fatigue damage on test sections submitted to the accelerated loading test, 11th International Conference on Asphalt Pavements: “Safe Global Environment” – Nagoya, 2010
 48. Sybilski D., Bańkowski W., Krajewski M.: Applicability of limestone aggregates for High Modulus Asphalt Concrete. II International Conference Environmentally Friendly Roads ENVIROAD, Warsaw, 2009
 49. Tusar M., Ravnikar M., Bańkowski W., Wiman L.G., Kalmann B.: Evaluation of Modified Bitumen, High Modulus Asphalt Concrete and Steel Mesh as materials for road upgrading. 7th International RILEM Symposium on Advanced and Characterization of Bituminous Materials, Rhodes, Greece, 2009
 50. Sybilski D., Gajewski M., Bańkowski W., Soenen H., Chailleux E., Gautier G.: Binder fatigue properties and the results of the Rilem Round Robin Test, Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials – Proceedings of the 7th International RILEM Symposium, London, 2009
 51. Bańkowski W., Błażejowski K., Gajewski M., Horodecka R., Ruttmar I., Sybilski D.: Validation of innovative pavement structures on test section with use of accelerated loading test, II International Conference „Environmentally Friendly Roads” ENVIROAD, Warsaw, 2009
 52. Bańkowski W., Sybilski D.: „Proekologiczne  nawierzchnie drogowe”, „Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych”, Zakopane, 2009
 53. Bańkowski W.: “Laboratory and field implementation of high modulus asphalt concrete”, TRA 2008, Ljubljana, 2008
 54. Sybilski D., Bańkowski W.: Comparison of the conventional and energetic fatigue failure criterion for bituminous mixes. Asphalt Pavements and Environment. Proc. Of the International ISAP Symposium, Zurich, Switzerland, 2008
 55. Bańkowski W.: European Collaboration European Collaboration Austria-Poland, 1st European 4PB Conference, Delft, 2007
 56. Sybilski D., Bańkowski W.: Energetic method as an alternative for conventional method in fatigue life analysis of bituminous mixtures. 4th International SIIV Congress “Advances in Transport Infrastructures and Stakeholders Expectations” Palermo, Italy, 2007
 57. Sybilski D., Bańkowski W., Mularzuk R. „Ocena konstrukcji nawierzchni z BAWMS z zastosowaniem programu komputerowego VEROAD” – I Polski Kongres Drogowy, 2006
 58. Sybilski D., Bańkowski W., Mularzuk R.: ”Comparison Between Typical Pavement Structure In Accordance With Polish Design Guide and Innovation Pavement Structure With Use of Veroad Software” – Proc. of II International Congress “New technologies and modeling tools for roads”, Firenze, 2004
 59. Sybilski D., Bańkowski W., Wyznaczenie temperatury równoważnej nawierzchni ze względu na zmęczenie, Konferencja Naukowa KILiWPAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 2002