IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Wydawnicze
Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM PDF Print
There are no translations available.

12 marca 2021

Autorzy: dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM,  mgr inż. Mirosław Biskup, mgr inż. Andrzej Matysek, mgr inż. Ewa Twardosz.

Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów związanych z wykonywaniem badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

Pierwsza części monografii zawiera krótki przegląd literatury z uwzględnieniem historii, roli i znaczenia badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem w Polsce i na świecie.

W drugiej części monografii zaprezentowano stosowaną w IBDiM metodykę badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem z podziałem na badania pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.

W kolejnych częściach - trzeciej i czwartej - przedstawiono przykłady badań pod obciążeniem statycznym i dynamicznym z dodatkowym podziałem na badania odbiorcze i diagnostyczne. Przykłady zostały wybrane spośród 780 badań zrealizowanych od 1996 roku przez zespoły Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Zakładu Mostów z Warszawy i z Ośrodka Badań Mostów z Kielc. Kryteria wyboru uwzględniały specyfikę badań prezentowanych konstrukcji lub wystąpienie nietypowego zachowania konstrukcji podczas obciążenia. Ta część monografii może być dla czytelnika mini bazą zachowania różnego typu konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym lub dynamicznym.

W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski z zaprezentowanych badań oraz wizję roli badań pod próbnym obciążeniem w najbliższej przyszłości. Proponowane zmiany podejścia do badań odbiorczych pod próbnym obciążeniem są zgodne z wytycznymi "WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu". Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany, a w szczególności związane ze zmniejszeniem zakresu obligatoryjnie obciążanych konstrukcji, wywołały dyskusję w środowisku jednostek wykonujących badania, w tym również wśród autorów niniejszej monografii.


Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT). 
Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów PDF Print
There are no translations available.

12 marca 2021

Autorzy: dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz,  mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka.

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inwestycje drogowe rozpatrywane z perspektywy dynamicznie rozwijającego się rynku usług transportu drogowego towarów, opatrzonego akronimem „TDT”.
Niewątpliwie, aby mógł się rozwijać transport drogowy towarów potrzebna jest infrastruktura, dzięki której realizacja przewozów będzie mogła odbywać się zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku. Istotne jest przy tym, że kluczowe kierunki i ciągi komunikacyjne wchodzące w skład sieci drogowej obsługują nie tylko ruch regionalny i krajowy, ale także ruch tranzytowy o priorytetowym znaczeniu dla transportu międzynarodowego. Niestety, rozwojowi transportu drogowego, który obserwowany jest nieprzerwanie od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie towarzyszy proporcjonalny rozwój infrastruktury drogowej. Mimo że od wielu lat sukcesywnie przybywa dróg ekspresowych i autostrad budujących możliwości transportowe tych korytarzy, w dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba intensyfikacji połączeń drogowych w obszarach o dużym natężeniu przepływów towarowych, zarówno w ramach sieci bazowej, jak i sieci kompleksowej.
Monografia zawiera wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie. Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczne ujęcie problemu z analizą efektów inwestycji drogowych oraz rolą przedsiębiorstw TDT w zaspokajaniu popytu transportowego. W rozdziale trzecim, empirycznym, zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich. Poszukując powiązań inwestycji drogowych z działalnością przedsiębiorstw TDT w badaniach własnych, skupiono się na: ocenie stanu infrastruktury drogowej z uwzględnieniem poszczególnych kategorii dróg oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, wpływie infrastruktury na działania podejmowane przez przewoźników w ramach świadczonych usług, a także na identyfikacji i ocenie barier rozwojowych tkwiących w infrastrukturze drogowej. Osobny problem badawczy stanowiły zagadnienia związane z wpływem pandemii koronawirusa na obecną oraz przyszłą sytuację badanego sektora. Monografię zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 52,50 zł (50 zł + 5 % VAT). 
Ściany szczelinowe i barety - konstrukcje i zastosowania PDF Print
There are no translations available.

12 marca 2021

Autorzy: mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz, dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Piotr Rychlewski, inż. Łukasz Górecki


Ściany szczelinowe są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obudów głębokich wykopów oraz tuneli budowanych metodą odkrywkową. Barety i fundamenty ze ścian o ogromnej nośności i sztywności umożliwiają posadowienia nieosiągalne innymi technikami.

Od książki K. Grzegorzewicza z 1975 r. nie ukazała się w kraju żadna obszerna praca na ten temat.

W monografii przedstawiono historię wdrażania ścian szczelinowych w świecie i w Polsce, informacje o konstrukcjach ze ścian, technologii ich wykonywania, cieczach stabilizujących (bentonitowych, polimerowych i twardniejących), głębieniu i formowaniu, konstruowaniu zbrojenia i elementów ścian. Podano klasyfikację wymagań szczelności ścian i zapewniające ją rozwiązania konstrukcji. Obszernie opisano rozwiązania obudów ze ścian oraz metody głębienia wykopów, z zabezpieczaniem ich kotwami gruntowymi, rozporami i zastrzałami, stropami konstrukcji itp., odwodnienia i uszczelnianie wykopów oraz wpływ na budowle i instalacje w ich otoczeniu. Opisano specyfikę konstrukcji oporowych ze ścian na otwartej przestrzeni, narażonych na wpływy atmosferyczne.

Omówiono barety jako fundamenty i posadowienia słupów pomocniczych podpierających stropy, a także badania statyczne nośności i przemieszczeń baret. Przedstawiono prowadzenie robót związanych z wykonaniem ścian i wykopów oraz ich monitorowanie.
Obszerną część pracy stanowią przykłady zastosowań ścian i baret, m.in. w niecodziennych obiektach jak dworzec Nowa Łódź Fabryczna, rekordowy wieżowiec Varso czy inne wieżowce oraz posadowienia mostów i estakad. Pouczające są przykłady niepowodzeń: awarii i problemów wykonawczych, a także nieracjonalnych rozwiązań. Uzupełniają je wskazówki z doświadczeń i porady praktyczne, ostrzeżenia i komentarze.

Praca zawiera zestawienie norm oraz obszerne piśmiennictwo i skorowidz rzeczowy.

Monografia, w połączeniu ze zaktualizowanymi wytycznymi "Warunki techniczne wykonywania i odbioru ścian szczelinowych i baret", stanowi kompendium praktycznej wiedzy z tej specyficznej dziedziny fundamentowania. Będzie ona przydatna dla inwestorów i projektantów obiektów oraz wykonawców i nadzoru.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 84 zł (80 zł + 5 % VAT).


 
Modelowanie wysadzinowości gruntów, mieszanek spoiw popiołowo-cementowych do ich stabilizacji i ulepszania oraz kompozytów gruntowo-spoiwowych PDF Print
There are no translations available.

12 marca 2021

Autor: dr inż. Michał Ćwiąkała

Monografia składa się z sześciu rozdziałów oraz bibliografii.

W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólnie schemat uszkodzeń nawierzchni drogowych, wpływ wysadzin mrozowych na te uszkodzenia, sformułowano cel naukowy oraz podano zakres monografii.

W rozdziale drugim omówiono kapilarność i wysadzinowość w układzie droga-podłoże gruntowe, w tym badania własne przedstawiające oryginalne wyniki analizy wieloparametrowej i modele regresji wielokrotnej do prognozowania wysadzinowości z wynikami obliczeń.

W rozdziale trzecim przedstawiono zasady i rezultaty modelowania statystycznego właściwości fizyczno-mechanicznych mieszanek spoiw popiołowo-cementowych. Podano związki pomiędzy składowymi naprężenia i komponentami struktury tych spoiw. Pokazano rezultaty analizy statystycznej wyników badań doświadczalnych z wykorzystaniem funkcji „spline”.

Rozdział czwarty prezentuje zasady i procedury projektowania kompozytów gruntowo-spoiwowych. Pokazano w nim związki pomiędzy naprężeniem ściskającym a składnikami tych kompozytów. Wyniki badań doświadczalnych opracowano metodami zaawansowanej analizy statystycznej.

W rozdziale piątym pracy przedstawiono podsumowanie wyników badań, a w szóstym kierunki dalszych badań. Pracę zamyka bibliografia zawierająca listę publikacji naukowych, wykaz norm oraz załączniki zapisane na pendrivie.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 84 zł (80 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

 
Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918 - 1939 PDF Print
There are no translations available.

19 stycznia 2021

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 87), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Marka Mistewicza pt. „Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918–1939”.

W 271-stronicowej publikacji zostały opisane i bogato zilustrowane dzieje administracji zarządzającej drogami, tworzonej w państwie polskim odrodzonym po 123 latach rozbiorów. Przedstawiono sylwetki wybitnych ministrów właściwych w sprawach drogownictwa, dyrektorów Departamentu Dróg Kołowych, naczelników wydziałów oraz dyrektorów robót publicznych, a także zamieszczono ich fotografie. W aneksach znajdują się życiorysy zawodowe osób, które odegrały rolę szczególną: Leona Borowskiego, Emila Bratro, Stefana Bryły, Aleksandra Gajkowicza, Stanisława Hofmana-Kalinowskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Melchiora Nestorowicza, Stefana Siły-Nowickiego, Zygmunta Słomińskiego, Michała Stróżeckiego i Stanisława Wilmana.

Osobne rozdziały poświęcono czterem polskim kongresom drogowym zorganizowanym w Warszawie i w Poznaniu oraz ich uczestnikom. Udokumentowano również aktywny udział polskich inżynierów w trzech międzynarodowych kongresach drogowych: w Waszyngtonie w 1930 r., w Monachium w 1934 r. i w Hadze w 1938 r. Opisano tematykę referatów zgłoszonych na kongresy, w aspekcie problemów i osiągnięć polskich drogowców w tworzeniu sieci dróg publicznych, dostosowanej zarówno do potrzeb gospodarki, jak i społeczeństwa oraz budowy nowoczesnych mostów. Pokazano, jak dysponując nikłymi środkami materialnymi odbudowano sieć dróg kołowych odrodzonej Rzeczypospolitej.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 105 zł (100 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7