IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Janusz Rymsza - Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej - Seria "S", zeszyt 61 PDF Print

There are no translations available.

W pracy zaprezentowano metodę umożliwiającą porównywanie nośności eksploatowanych drogowych obiektów mostowych. Różnorodność obiektów wynika zarówno z rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, jak i z tego, że obiekty projektowano stosując różne przepisy normowe. Sprowadzenie nośności obiektów mostowych do jednego, wspólnego poziomu nie jest łatwe. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, od początku XX wieku po dzień dzisiejszy, przepisy normowe regulujące zasady obciążania obiektów mostowych zmieniały się wiele razy.

Obecnie nośność eksploatowanych obiektów mostowych jest określana albo na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, z dokładności uzależnioną od potrzeb, albo poprzez wykonanie próbnego obciążania. Jednak konieczność dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych pojazdów o masie przekraczającej masę pojazdów na które obiekty były projektowane oraz potrzeby normalizacji europejskiej i współpracy w ramach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego spowodowały, że wobec dużej liczby obiektów w ciągach dróg publicznych w Polsce, zastosowanie tych konwencjonalnych metod określania nośności jest zbyt kosztowne i nadmiernie czasochłonne.

Opisana w pracy metoda, w szybki, w miarę tani, ale jednocześnie wystarczająco dokładny sposób pozwala na wyznaczenie nośności normowej obiektu, stosownie do wymagań wskazanego przepisu odniesienia, niezależnie od tego kiedy i według jakiego przepisu normowego obiekt został zbudowany.

Metoda wyznaczania nośności, choć przybliżona, daje dostatecznie dokładne wyniki w odniesieniu do znakomitej większości obiektów znajdujących się w ciągach dróg publicznych w Polsce.

Opisana w pracy metoda, nazwana RYM-IBDiM, w 2004 r. zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, została wprowadzona jako obowiązująca do stosowania na drogach administrowanych przez GDDKiA. Od tego momentu do chwili obecnej w jednostkach podległych GDDKiA jest wyznaczana nośność użytkowa obiektów mostowych według tej metody. Podana w pracy metoda, nazwana MILORY, w 2005 r. Decyzją Ministra Transportu została wprowadzona jako obowiązująca do wyznaczania wojskowej klasy MLC obiektów mostowych na wszystkich drogach publicznych w Polsce. Do chwili obecnej tą metodą określono już klasę MLC około 2000 obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg o znaczeniu obronnym.

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it