IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Beton modyfikowany do dróg i mostów PDF Print

There are no translations available.

Polecamy Państwu monografię dotyczącą modyfikowanego betonu do budowy dróg publicznych i obiektów mostowych usytuowanych w ich ciągu. Opracowanie składa się z dwóch części - pierwsza dotyczy betonu do budowy dróg, a druga - betonu do budowy obiektów mostowych.
Pierwsza część monografii odnosząca się do betonu modyfikowanego do dróg składa się z 4 rozdziałów. W rozdziale, autorstwa prof. Lecha Czarneckiego, opisano ogólne wymagania normowe dotyczące wyrobów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Wymagania dotyczą zapraw i betonów: cementowych, polimerowo-cementowych i polimerowych. W rozdziale podano zasady stosowania zaprawy lub betonu w zależności od klasy wytrzymałości betonu naprawianej konstrukcji. W swoim rozdziale prof. Antoni Szydło przedstawił historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w Polsce oraz omówił nowe technologie związane z tymi nawierzchniami - scharakteryzował nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu oraz nawierzchnie z warstwami z odsłoniętym kruszywem. Podał zalety stosowania nawierzchni drogowych z betonu oraz przykłady ich realizacji na autostradach i drogach krajowych.
W rozdziale, autorstwa prof. Jana Dei i mgr. inż. Piotra Kijowskiego, przedstawiono doświadczenia z budowy samorządowych dróg betonowych w Polsce. Omówiono różne technologie, rozpoczynając od układania mieszanki betonowej w deskowaniu stałym, zagęszczanej listwą wibracyjną, a kończąc na wykorzystaniu nowoczesnych układarek z deskowaniem ślizgowym. W rozdziale przedstawiono analizę porównawczą kosztów budowy nawierzchni betonowych i asfaltowych, przy ruchu występującym na drogach lokalnych.


W rozdziale, autorstwa mgr inż. Danuty Bebłacz i doc. Michała Glinickiego, przedstawiono wyniki pracy badawczej dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania zwieńczeń studni kanalizacji kablowej, wykonywanych w nawierzchniach dróg. Na podstawie wyników badań prefabrykowanych pokryw studni kanalizacji kablowej podano składy mieszanek betonowych do wykonywania pokryw, w zależności od klasy ich obciążenia. Wykazano istotny wpływ domieszek i dodatków na wytrzymałość i trwałość betonu w pokrywach studni kanalizacji kablowej.
Druga część monografii odnosząca się do betonu modyfikowanego do obiektów mostowych składa się z 3 rozdziałów. W rozdziale, autorstwa prof. Kazimierza Flagi i prof. Jacka Śliwińskiego, podano informacje na temat betonów nowej generacji i ich przydatności w budownictwie mostowym. Scharakteryzowano betony m.in.: wysokowartościowe, samozagęszczalne i fibrobetony. Opisano najnowszą grupę betonów, znajdującą się w Polsce dopiero na etapie badań laboratoryjnych - betonów z proszków reaktywnych. W rozdziale podano przykłady realizacji obiektów mostowych z wykorzystaniem betonów nowej generacji.
W swoim rozdziale prof. Witold Wołowicki przedstawił procedurę wymiarowania przekroju sprężonego z betonu wysokiej wytrzymałości, opartą na założeniach teorii sprężystości z wykluczeniem zarysowania betonu. Podana procedura projektowa jest zgodna z wymaganiami normalizacji europejskiej.
W rozdziale, autorstwa prof. Jana Biliszczuka, mgr. inż. Wojciecha Barcika, dr. inż. Omida Rajskiego i mgr. inż. Jerzego Skowrona, podano informacje na temat budowy mostu podwieszonego w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia. Opisano konstrukcję oraz wykonanie podpór, pylonu mostu i ustrojów nośnych przęseł. Budowa jest trudna zarówno pod względem technicznym (wysokość pylonu mostu wynosi 122 m), jak i technologicznym.

Monografia pt. Beton modyfikowany do dróg i mostów jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it