IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych PDF Print

There are no translations available.

Przedmiotem monografii są betonowe nawierzchnie drogowe oraz prefabrykowane elementy konstrukcyjne stosowane w nawierzchniach dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów. Publikacja przedstawia problematykę trwałości betonu w nawierzchniach drogowych i prefabrykatach konstrukcyjnych narażonych na oddziaływania mechaniczne, klimatyczne oraz zabiegi zimowego utrzymania. Betonowe nawierzchnie dróg projektuje się co najmniej na 30 do 40 lat intensywnej eksploatacji, a zapewnienie ich trwałości w środowisku agresywnym wymaga właściwego kształtowania mikrostruktury betonu.
W pracy omówiono współczesne koncepcje i metody projektowania materiałowego z uwzględnieniem mikrostruktury oraz przedstawiono zagadnienia diagnostyki betonu, zamieszczając przykłady diagnostycznej oceny betonów wbudowanych w nawierzchnie i drogowe obiekty inżynierskie.


Monografia jest adresowana do inżynierów, projektantów i technologów działających w drogownictwie oraz studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych.

Opinie recenzentów:
(...) Opiniowaną monografię uważam za pozycję bardzo wartościową, cenną merytorycznie i ujętą bardzo nowocześnie. Jest to praca o wielu oryginalnych cechach, a przy tym unikatowa nie tylko na naszym rynku wydawniczym. (...) prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska

(...) Monografia będzie ważną pozycją dla naukowców i praktyków działających w obszarze budowy dróg i produkcji prefabrykatów dla inżynierii transportowej. Na szczególną uwagę zasługują rozdziały poświęcone problematyce właściwego napowietrzania betonu nawierzchniowego wykonywanego z różnych cementów. (...) prof. dr hab. inż. Jan Deja – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Monografia została wydana w oprawie twardej na 286 stronach formatu B5. Składa się z 13 rozdziałów:
1. Wprowadzenie. 2. Środowiskowe warunki ekspozycji betonu nawierzchniowego. 3. Metody i kryteria projektowania betonu na trwałość. 4. Dobór rodzaju cementu, dodatków mineralnych oraz kruszyw do betonu. 5. Napowietrzanie betonu: teoria, metody i kryteria oceny. 6. Diagnostyka mikrostruktury porów powietrznych. 7. Wpływ dodatków mineralnych na napowietrzenie betonu.
8. Diagnostyka rys metodą komputerowej analizy obrazu. 9. Wytrzymałość betonu w nawierzchni. 10. Projektowanie fibrobetonu. 11. Projektowanie betonu na prefabrykaty konstrukcyjne. 12. Weryfikacja nośności prefabrykatów pod obciążeniem statycznym.
13. Kierunki rozwoju diagnostyki i inżynierii betonów nawierzchniowych.

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it