IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Seria „S” - Studia i Materiały PDF Print

There are no translations available.

91. Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM - Piotr Olaszek, Mirosław Biskup, Andrzej Matysek, Ewa Twardosz 2021
90. Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów – Marcin Świtała, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kowalska-Sudyka 2020
89. Ściany szczelinowe i barety - konstrukcje i zastosowania - Krzysztof Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski, Łukasz Górecki 2020
88. Modelowanie wysadzinowości gruntów, mieszanek spoiw popiołowo-cementowych do ich stabilizacji  i ulepszania oraz kompozytów gruntowo-spoiwowych – Michał Ćwiąkała 2020
87. Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918-1939 - Marek Mistewicz 2020
86. Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych  - Danuta Bebłacz, Tomasz Gajda, Renata Horodecka, Leszek Kornalewski, Cezary Kraszewski, Jacek Krzysztofowicz, Barbara Rymsza 2020
85.  Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej  - Maciej Maliszewski 2020
84. Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce – praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy 2019
83. Innowacyjny transport w ekomieście - Jacek Malasek 2019
82. Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej - Adam Zofka 2019
81. Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych - Wojciech Bańkowski 2019
80. Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych – Zenon Szczepaniak 2016
79. Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy 2016
78. Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/ The old bridge over the Vistula in Wyszogród – Marek Mistewicz 2016
77. Współczesne łożyska mostowe – Teoria, projektowanie, badania - Andrzej Niemierko 2016
76. Vademecum poziomego oznakowania dróg - Zenon Szczepaniak  2015
75. Piękno mostów/Beauty of bridges·-·Grażyna i Marek Łagodowie  2014

74. Metody naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy· 2014
73. Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych - Praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Rymszy· 2014
72. Vademecum kationowych emulsji asfaltowych - Zenon Szczepaniak· 2013
71. XVII - wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych - Marek Mistewicz· 2012
70. Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej - Agnieszka Łukasiewicz 2012
69. Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących, w aspekcie ich trwałości - Tomasz Wierzbicki 2012
68. Nośność drogowych obiektów mostowych przy obciążeniu pojazdami wojskowymi – Janusz Rymsza· 2012
67. Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów mostowych 2012
66. Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka - Michał A. Glinicki 2011
65. Eksploatacja dróg - Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego· 2011
64. Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym 2011
63. Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych - Mirosław Graczyk· 2010
62. Beton modyfikowany do dróg i mostów 2010
61. Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej - Janusz Rymsza 2009
60. Analiza trwałości zmęczeniowej kompozytów mineralno-asfaltowych metodą konwencjonalną oraz metodą energii rozproszonej Wojciech Bańkowski 2008
59. Podbudowy drogowe - Leszek Rafalski 2007
58. Analiza naukowo-techniczna wojskowej klasyfikacji obiektów mostowych, promów, tratw oraz pojazdów według umowy standaryzacyjnej NATO STANAG - Janusz Rymsza 2007
57. Warstwy morozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych - Leszek Rafalski, Jadwiga Wilczek ·2006
56. Zasady kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami (synteza pracy badawczej) - Leszek Rafalski·2006
55. Zasady kształtowania sieci dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami oraz połączenia z regionem kaliningradzkim (synteza pracy badawczej) - Leszek Rafalski  2005
54. Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym - Renata Horodecka, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Dariusz Sybilski ·2002
53. Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych – Adam Wysokowski ·2001
52. Pożary Mostów - Henryk Zobel, Agnieszka Golubińska· 2000
50. Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce – Dariusz Sybilski ·2000
49.* Wizyjno - komputerowa metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych w trudno dostępnych punktach konstrukcji mostowych – Piotr Olaszek· 1998
48. Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych – Jarosław Majewski· 1998
47. Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem. Badania próbek piasku otoczonego asfaltem metodą Hubbard-Fielda. Projekty wytycznych (Wyd. II uaktualnione, zastępuje „S” – 6 z 1977 r.) 1997
45.* Polimeroasfalty drogowe: jakość funkcjonalna – metodyka i kryteria oceny – Dariusz Sybilski ·1996
44.* Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej mostowych urządzeń dylatacyjnych- Krzysztof Germaniuk 1996
43.* Właściwości i zastosowanie zawiesin twardniejących - Leszek Rafalski·1995
41. Mosty w siedemdziesięcioleciu Państwa Polskiego - Mieczysław Rybak 1994
40.* Wytyczne technologiczne zastosowania materiałów ze zużytych nawierzchniowych warstw asfaltowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w otaczarce cyklicznej WMB-30 - Jan Bieńka, Ewa Chałaczkiewicz, Adam Kozieł 1992
38.* Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z włóknami· stalowymi do naprawy obiektów mostowych. WTW nr 5 M/91 - Andrzej Burakiewicz, Marian Skawiński 1991
37.* Wymagania techniczne wykonania i odbioru impregnacji powierzchniowej betonu kompozycją akrylową oraz napraw betonu za pomocą polimerobetonu akrylowego. WTW nr 6 M/91 - Maria Michałowska· 1991
36.* Zasady wykonywania betonu klas B30 i B35 na obiekty mostowe podawanego systemem pompowo-rurowym przy użyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach użytkowych - Eugeniusz Leski, Mieczysława Sobolewska, Dariusz Wiśniowski· 1991
35.* Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji ciśnieniowej - Maria Michałowska, Julian Kazański 1991
34.* System drenażowy z prefabrykowanych elementów z betonu porowatego do ochrony pionowych powierzchni budowli przed wodą zawartą w gruncie - Grzegorz Bajorek, Janina Filipowska, Eugeniusz Leski· 1990
33.* Warstwy nawierzchni dróg samochodowych z mieszanek· mineralno – siarkowo – asfaltowych i mineralno – kekowo – asfaltowych – Kazimierz Alama, Marian Dojka 1989
32.* Zastosowanie betonu natryskiwanego (torkretu) do napraw obiektów mostowych - Marceli Dziurla, Wiesław Nowak 1990
31.* Projektowanie i utrzymanie podpór mostowych ze względu na ochronę przed podmyciem - Maciej Sawicki, Andrzej Jarominiak· 1990
30.* Wstępne wytyczne projektowania i budowy konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego cięgnami z włókna szklanego wtopionego w żywicę poliestrową - Andrzej Jarominiak, Bogusław Gawor· 1988
28.* Wstępne wytyczne wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu ruchu poniżej średniego - Witold Chodakiewicz, Stefan Duczek, Jerzy Godek 1987
27. Zalecenia Międzynarodowego Związku Kolei w sprawie projektowania i wykonywania spawanych mostów kolejowych· z uwzględnieniem wytrzymałości eksploatacyjnej - opracowali: - Mieczysław Rybak, Bronisław Kędzierski · 1985
25. Wewnętrzne siły obliczeniowe od obciążeń ruchomych i stałych w nowej normie obciążeń - Mieczysław Rybak· 1985
24.* Zalecenia konstrukcyjne i technologiczne wykonywania nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych - Marian Pałys· 1984
23.* Wstępne wytyczne stosowania żużli w drogownictwie - Marian Pałys· 1983
22.* Wstępne wytyczne stosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-bitumicznych - Marian Pałys· 1983
21.* Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych - Marek Kasztalski, Emil Olinger (Wyd. II znowelizowane)· 1983
20.* Wstępne wytyczne programowania, wykonania badań i obserwacji drogowych odcinków doświadczalnych - Marek Danowski· 1982
19.* Zagadnienia normy projektowania mostów z betonu zbrojonego i sprężonego·-· praca zbiorowa· 1982
17.* Wytyczne zimowego utrzymania dróg - Edward Fortuna ·1982
16.* Technologia wykonywania nasypów komunikacyjnych z odpadów energetycznych (wytyczne) - Witold Słupski· 1981
15. Nowe tendencje w badaniach bitumów - Maciej Mączyński· 1980
13.* Szorstkie warstwy ścieralne bitumicznych nawierzchni drogowych. Skład i technologia wykonania - Stanisław Wojdanowicz· 1979
12.* Wstępne wytyczne projektowania, wykonania badań i odbioru połączeń na śruby sprężające w mostach stalowych - Mieczysław Rybak 1978
11.* Technika wykonywania zakotwień iniekcyjnych - Tomasz Najder· 1978
10.* Drogi gruntowe. Cz. II: Budowa nawierzchni, dróg i placów - Juliusz Jaworski ·1978
9.* Budowa podpór mostowych na użytkowanych szlakach komunikacyjnych. Metody budowy i przykłady realizacji - Krzysztof Grzegorzewicz· 1977
8.* Drogi gruntowe. Cz. I: Projektowanie - Juliusz Jaworski ·1977
6. Zastąpiono zeszytem „S”-47 (Podbudowy z mas piaskowo –asfaltowych (projekt wytycznych). Badania mas piaskowo –asfaltowych metodą Hubbard – Fielda (projekt wytycznych) –Zenon Wieczorek) 1977
5.* Maszyny i urządzenia do robót bitumicznych produkowane w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO - Edward Wykurz 1976
4.* Określanie nośności podpór eksploatowanych mostów – Stanisław Wierzbicki·1976
3.* Technika wykonywania ścian szczelinowych - Krzysztof Grzegorzewicz·1976
2. Prognoza rozwoju techniki drogowej w latach 1980-1990

 

Cena zeszytu  numer 91 wynosi 60,00 pln + 5 % VAT

Cena zeszytu - numer 90 wynosi 52,50 pln (50,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 89 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 88 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 87 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - od numeru 85 do 86 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 84 wynosi 52,50 pln (50,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu od numeru 80 do 83 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 79 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 78 wynosi· 126 pln (120,00 pln· + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 77 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 76 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 75 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -numer 74 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -numer 73 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -numer 72 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 71 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytów od numeru 67 do 70 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 66 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 65 wynosi 252 pln (240,00 pln + 5 % VAT)

Cena pojedynczego zeszytu od numeru 54 do 64 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena pojedynczego zeszytu od numeru 1 do 53 wynosi 42 pln (40,00 pln + 5 % VAT)


*) Nakład publikacji wyczerpany. Na zamówienie wykonywane są odbitki kserograficzne.

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. (22) 390-00-135,(22) 811-39-99,· fax (22) 814-50-28
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it