IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

PDF Print

There are no translations available.

Publikacje i referaty

Monografie i rozdziały w monografiach

 1. Bańkowski W.: „Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych”, 2019, IBDiM
 2. Zofka A., Maliszewski M., Zofka E. Noise, Vibration & Harshness (NVH) analysis Techniques For Design And Optimization Of Hybrid And Electric Vehicles (Techniki analizy hałasu i drgań przy projektowaniu i optymalizacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych) Chapter 3: Experimental Approaches for the NVH study of Electric and Hybrid Electric vehicles, Subchapter 3H: Innovative noise measurement method using OBSIe (Rozdział 3: Podejście eksperymentalne do zagadnienia hałasu i drgań w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, Podrozdział 3H: Innowacyjna metoda pomiaru hałaśliwości przy użyciu OBSIe) Wydanie elektroniczne, stron 149, p. 116-121
 3. Bańkowski W., D. Bebłacz, P. Kamiński, L. Kornalewski, C. Kraszewski, J. Krzysztofowicz, J. Malasek, B. Rymsza: Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych, Warszawa, IBDiM, 2014, Ser. „S” zesz. 73, 154 s
 4. D. Sybilski, H. Soenen, M. Gajewski, E. Chailleux, Bańkowski W., Chapter 2. Binder testing (pp.15-84) in Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of Bituminous Materials, State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 206-ATB, Series: RILEM State-of-the-Art Reports, Vol. 9 , Partl, M.N.; Bahia, H.U.; Canestrari, F.; de la Roche, C.; Di Benedetto, H.; Piber, H.; Sybilski, D. (Eds.), 2013, 2013, XII, 453 p. 307 illus., 172 in color, ISBN 978-94-007-5103-3 Springer (ISBN: 978-94-007-5103-3 (Print))
 5. Bańkowski W., Maliszewski M.: Projektowanie wzmocnień nawierzchni drogowych podatnych i półsztywnych, rozdział w monografii: Eksploatacja dróg. Pr. zbior. pod kier. L. Rafalskiego. Warszawa, IBDiM, Ser. „S” zeszyt 65 s. 207-223, 2011
 6. Eksploatacja Dróg Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Rafalskiego, 15 autorów, m.in. Zenon Szczepaniak, Rozdział 11 Poziome i pionowe oznakowania dróg, str. 267-310, Rozdział 8 Technologie napraw i remontów dróg, str. 175-206, (współautor Włodzimierz Poboży, IBDiM, 2011,
 7. Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak, Andrzej W. Mitas - Warunki Techniczne – Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011, Zeszyt 83/2011, Seria I, IBDiM, 2011, str.114
 8. Sybilski D.: Nowe technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazów. Monografia: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, s. 281-290. SITK, Lublin, 2011
 9. Sybilski D., Bańkowski W., Wróbel A.: Ciche nawierzchnie asfaltowe z zastosowaniem granulatu gumowo-asfaltowego. Monografia: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, SITK, Lublin, 2011
 10. Sybilski D., Soenen H, Chailleux E., Gajewski M., Bańkowski W., Gautheir G., Binder Fatigue Properties and the Results of the RILEM Round Robin Test. 7th International RILEM Symposium on Advanced and Characterization of Bituminous Materials Lacation, Rhodes, Greece, 27-29.05.2009, monografia na liście Web of Science
 11. Tusar M., Ravnikar M., Bańkowski W., Wiman L.G., Kalmann B.: Evaluation of Modified Bitumen, High Modulus Asphalt Concrete and Steel Mesh as materials for road upgrading. 7th International RILEM Symposium on Advanced and Characterization of Bituminous Materials, Rhodes, Greece, 27-29.05.2009, monografia na liście Web of Science
 12. Bańkowski W. Analiza trwałości zmęczeniowej kompozytów mineralno-asfaltowych metodą konwencjonalną oraz metodą energii rozproszonej. Warszawa, IBDiM, Ser. „S” zesz. 60, 2008

Publikacje z listy A

 1. Gajewski M., Pronk A.C., Bańkowski W. : “Evaluation of fatigue life of high modulus asphalt concrete with use of three different definitions”, International Journal of Pavement Engineering, ttps://doi.org/10.1080/10298436.2018.1564302, 2019
 2. Bańkowski W.: “Evaluation of Fatigue Life of Asphalt Concrete Mixtures with Reclaimed Asphalt Pavement”, Applied Sciences 2018, 8(3), 469; doi:10.3390/app8030469, 2018
 3. Pronk A.C., Gajewski M., Bańkowski W.: Processing of four point bending test results for visco-elasticity and fatigue models, International Journal of Pavement Engineering, pp. 1-5, DOI: 10.1080/10298436.2017.1398549, 2017
 4. A. Zofka, M. Maliszewski, E. Zofka, M. Paliukaitė, and L. Žalimienė „Geogrid Reinforcement Of Asphalt Pavements” (Zbrojenie siatkami nawierzchni asfaltowych, Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 12, no. 3, pp. 181–186, 2017
 5. Kowalski K,. Król J., Bańkowski W. , Radziszewski P., Sarnowski M.:” Thermal and Fatigue Evaluation of Asphalt Mixtures Containing RAP Treated with a Bio-Agent”, Applied Sciences, 2017, 7(3), 216; doi:10.3390/app7030216, 2016
 6. Pronk A. C., Gajewski M., Bańkowski W.: Application of a material fatigue damage model in 4PB tests, International Journal of Pavement Engineering, pp. 1-10, DOI: 10.1080/10298436.2016.1210441, 2016
 7. Gajewski M., Bańkowski W., Sybilski D.: The influence of binder rheological properties on asphalt mixture permanent deformation, The Baltic Journal of Road and Bridge Engin., vol.10, 2015, no.1, pp. 54-60, 2015
 8. Bańkowski W., Gajewski M., Sybilski D.: Analysis of Fatigue Damage on Test Sections Submitted to HVS Loading, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 8 no 4., doi:10.3846/bjrbe.2013.33, pp. 255-262, 2013
 9. Bańkowski W., Gajewski M., Sybilski D. Analysis of Fatigue Damage on Test Sections Submitted to HVS Loading, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 8 no 4., doi:10.3846/bjrbe.2013.33, 2013
 10. Gabet T., Di Benedetto H., Perraton D., De Visscher J., Gallet, T., Bańkowski W., Olard F., Grenfell, J., Bodin D. and Sauzéat C.: French wheel tracking round robin test on a polymer modified bitumen mixture, Materials et Structures, DOI 10.1617/s11527-011-9733-x, Vol.44 (6), strony1031-1046, 06/2011, 2011
 11. Di Benedetto H., Perraton D., Bańkowski W., Grenfell, J., Sauzéat C, Partl M., De La Roche,: Rutting of Bituminous Mixtures: Wheel Tracking Tests Campaign Analysis Materials & Structures DOI 10.1617/s11527-010-9680-y, Vol.44 (5), strony 969-986, 05/2011, 2011

Pozostałe publikacje

 1. Bańkowski W.: “Analiza trwałości zmęczeniowej betonów asfaltowych z uwzględnieniem typu mieszanki i rodzaju lepiszcza”. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 17, n. 4, p. 253-270, gru. 2018. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 15 sty. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.018.016
 2. Skierczyński Paweł, Litwin Dariusz, Czyżewski Adam, Galas Jacek, Wikliński Piotr, Daszkiewicz Marek, Rymsza Barbara, Kornalewski Leszek, Lusa Rafał: Optyczno-fizjologiczne uwarunkowania eksperymentalnego oznakowania drogowego (OE);, Przegląd Techniczny nr 4 (2018), s. 4, ISSN 0137-8783, e-ISSN 1689-1724
 3. Gajewski M.: Estimation of the energy dissipation capability for chosen elastomers with application of DMA, Polymer Testing, Volume 68, July 2018, Pages 405-414, ISSN 0142-9418, https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.04.037
 4. Gajewski, Marcin; Horodecka, Renata. Właściwości reologiczne asfaltów drogowych zmodyfikowanych asfaltem naturalnym. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 93-109, cze. 2018. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 04 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.018.006
 5. Pełczyńska, Karolina; Gajewski, Marcin. Przegląd wybranych kryteriów zmęczeniowych warstw związanych spoiwami hydraulicznymi w nawierzchniach drogowych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 17, n. 3, p. 227-248, wrz. 2018. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 04 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.018.015
 6. Bańkowski W., Król J., Gałązka K., Liphardt A., Horodecka R.: “Design and verification of bituminous mixtures with the increased content of reclaimed asphalt pavement”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 356 (2018) 012009 doi:10.1088/1757-899X/356/1/012009, materiały konferencyjne uwzględnione na liście Web of Science, 2018
 7. Bańkowski W.: “Studia nad zasadami zimowego utrzymania nawierzchni porowatych w polskich warunkach klimatycznych”, Nawierzchnie Asfaltowe, PSWNA, 1-2/2018
 8. A. Zofka, M. Maliszewski, and D. Maliszewska „Glass and Carbon Geogrid Reinforcement of Asphalt mixtures” (Zbrojenie mieszanek mineralno-asfaltowych przy użyciu siatki szklanej i węglowej), Road Materials and Pavement Design, vol. 18, no. sup1, pp. 471–490, styczeń 2017
 9. B. Salski, M. Olszewska-Placha, T. Karpisz, J. Rudnicki, W. Gwarek, M. Maliszewski, A. Zofka, and J. Skulski “Microwave Applicator for Thermal Treatment of Bituminous Surfaces” (Aplikator mikrofalowy do spajania nawierzchni asfaltowych), IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, vol. 65, no. 9, pp. 3419–3427, wrzesień 2017
 10. Bańkowski W.: „Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej a komfort i bezpieczeństwo użytkowników”, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Bezpieczeństwa, 6/2017, strony 55-58, 2017
 11. Bańkowski W.: „Remonty nawierzchni asfaltowych”, Vademecum Infrastruktura, edycja 2017, strony 6-10, 2017
 12. Bańkowski W.: „Asfalty WMA do budowy dróg rowerowych”, Infrastruktura 9-10/2017
 13. Szyller A., Król J., Bańkowski W.; „Współczesne doświadczenia ze stosowania recyklingu na gorąco w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce”, Nawierzchnie Asfaltowe, 1/2017, strony 12-19, 2017
 14. Bańkowski W.: ”Ocena mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami WMA”, Drogownictwo 11/2016, 361-363, 2016
 15. Bańkowski W., Gajewski M., Horodecka R., Mirski K.: The extended assessment of warm mix asphalts durability – Rozszerzona ocena trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, vol. 15, no. 2, pp. 157 – 173, 2016
 16. Zofka A., Maliszewski M., Maliszewska D. Glass and Carbon Geogrid Reinforcement of Asphalt mixtures (Zbrojenie mieszanek mineralno-asfaltowych przy użyciu siatki szklanej i węglowej), Road Materials and Pavement Design, online, p. 1-20, 2016
 17. Zofka A., Maliszewski M., Maliszewska D. Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności wzdłużnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej Środowiska i Architektury, p. 401-408, 2016
 18. Zofka A., Maliszewski M., Zofka E., Innowacyjna metoda pomiaru hałaśliwości nawierzchni OBSIe Autostrady, Vol. 7, 2016
 19. Bańkowski W., Mechowski T., Sudyka J., „Szybka naprawa nawierzchni ulic”, Autostrady 6/2016, str. 16-19, 2016
 20. Bańkowski W., Sybilski D., Król J., Kowalski K., Radziszewski P., Skorek P. „Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja”, Budownictwo i Architektura 15(1) (2016) 157-167, 2016
 21. Testing the durability and function of road traffic management devices; Łukasz Jeliński, Joanna Wachnicka, Jan Jamroz, Małgorzata Kalisz, Piotr Kaźmierczak, Rafał Lusa and Paweł Skierczyński Published online: 10 August 2017; MATEC Web of Conferences Volume 122 (2017) XI International Road Safety Seminar GAMBIT, 2016
 22. Kowalski J.K., Bańkowski W., Król J.B., Gajewski M., Horodecka R., Świeżewski P.: „Selection of quiet pavement technology for Polish climate conditions on the example of CiDRO project”, 6th Transport Research Arena April 18-21, Transportation Research Procedia 2016, Volume 14, 2016, Pages 2724–2733, materiały konferencyjne uwzględnione na liście Web of Science, 2016
 23. Bańkowski W.: ”Nawierzchnie dróg rowerowych”, Inżynier Budownictwa 6/2016
 24. Bańkowski W., Horodecka R., Gajewski M., Mirski K. Sarek S., Otkałło K., Świeżewski P., Kowalski K., Król J., Radziszewski P., Piłat P., Sarnowski M., Liphardt A., Pokorski P. „Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu”, Mostostal Warszawa, ISBN: 978-83-939898-1-2, 2015
 25. Sybilski D., Bańkowski W., Heinrich P., Wistuba M.: „Investigation on binder-aggregate adhesivity using a nanotechnology chemically reactive silane additives based agent”, Bituminous Mixtures and Pavements VI, pp.447-452, 2015
 26. Bańkowski W.: „Asfalty drogowe”, Vademecum: Budownictwo drogowe i kolejowe, edycja 2015, strony 8-13, 2015
 27. Bańkowski W.: „Innowacje w asfaltach drogowych”, Builder 09/2015, strony 76-78, 2015
 28. Bańkowski W., Gajewski M., Horodecka R., Mirski K., Sybilski D.: „Wpływ zastosowania włókien polimerowych na właściwości funkcjonalne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności”, Logistyka 4/2015, strony 2311-2321, 2015
 29. Bańkowski W., Horodecka R., Wróbel A.: Laboratoryjna ocena zagęszczalności mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło, Logistyka, nr 3, CD-1, s. 282-293, 2014
 30. Bańkowski W., Gajewski M., D. Sybilski, R. Horodecka, P. Czajkowski, A. Kędzierska: Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance AC WMS. Część 1: Badania asfaltów, Drogownictwo, nr 7-8, s. 226-232, 2014
 31. Bańkowski W., Sybilski D., Horodecka R., Czajkowski P.: Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance AC WMS. Cz. 2: Badania mieszanek., Drogownictwo, nr 9, s. 300-306, 2014
 32. Gajewski M., Mirski K., Bańkowski W.: Modelowanie numeryczne badania TSRST w celu określenia przydatności wybranych modeli konstytutywnych, Logistyka-nauka, 3/2014, str. 1893-1902, 2014
 33. Bańkowski W., Twardochleb B., Gajewski M., Wróbel A., Mirski K.: Ocena skuteczności preparatów zmywających w odniesieniu do ochrony przed oddziaływaniem oleju napędowego i przemysłowego na nawierzchnię asfaltową, Logistyka, nr 3, CD-1, s. 294-304, 2014
 34. Bańkowski W., Gajewski M., Horodecka R., Wróbel A., Sybilski D., Mirski K.: Właściwości niskotemperaturowe mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC i ACWMS do warstwy wiążącej, Logistyka, nr 3, CD-1, s. 271-281, 2014
 35. Zofka A., Paliukaite M., Vaitkus A., Maliszewska D., Josen R., Bernier A., Laboratory Study on the Influence of Casting on Properties of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC) Specimens (Ocena laboratoryjna wpływu procesu wiązania na własciwości próbek z betonu zbrojonego UHPFRC), Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 20, Issue 3, pp: 380-388, doi:10.3846/13923730.2014.913680, 2014
 36. Maliszewski M., Zofka A., Maliszewska D., Mirski K., Sybilski D., Zagęszczanie dużych płyt z mma w laboratorium z zastosowaniem drogowego walca prowadzonego, Drogownictwo, Vol. 5, 2014
 37. Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Leszek Kornalewski: Pomiar widoczności oznakowań poziomych dróg reflektometrem mobilnym. „Drogownictwo” nr 3, 2014
 38. Zofka A., Maliszewska D., Maliszewski M., Zastosowanie techniki FT-IR w badaniach materiałów asfaltowych, Budownictwo i Architektura, 13(4) 2014, s. 317-324, 2014
 39. M. Maliszewski, A. Zofka, D. Maliszewska, K. Mirski, D. Sybilski „ Zagęszczanie dużych płyt z mma w laboratorium z zastosowaniem drogowego walca prowadzonego”, Drogownictwo, nr 5, s. 165-169, 2014
 40. A. Zofka, J. Sudyka, M. Maliszewski, P. Harasim, D. „Alternative approach for interpreting traffic speed deflectometer results” (Alternatywne podejście do interpretacji wyników badań TSD), Trafic Research Record, 2014
 41. Kowalski K., Radziszewski P., Bańkowski W. i Otkałło K., „Hałas toczenia na prototypowych odcinkach drogowych”, rozdział w monografii Metody ochrony środowiska przed hałasem – teoria i praktyka, wydawca: wydawnictwo Ekkom, Zakopane 2013, pp. 145-158, prezentowane również na międzynarodowej konferencji Transnoise 2013, Zakopane, październik 2013
 42. Bańkowski W., Gajewski M., Sybilski D., Horodecka R., Wróbel A., Mirski K. Ocena odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie zaproponowanego parametru funkcjonalnego lepiszcza. Część 2. Badania mieszanek mineralno-asfaltowych, Drogownictwo (ISSN 0012-6357) nr. 6, str. 177-181, 2013
 43. A. Zofka, D. Maliszewska, M. Maliszewski, D. Sybilski „Wpływ zastosowania maszyn podających mieszankę na jakość nawierzchni asfaltowej” Drogownictwo, 11/2013, str. 339-344, 2013
 44. Sybilski D., Bańkowski W., Sudyka J., Krysiński L., Reasons of Premature Cracking Pavement Deterioration – A Case, 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements Volume 4 of the series RILEM Bookseries pp 1029-1038, 2012
 45. Bańkowski W.: Beton asfaltowy o wysokim module sztywności (ACWMS) – Wybrane problemy, Kruszywa nr 3/2012, s.70
 46. Bańkowski W., Gajewski M.: Badania przyspieszone w skali rzeczywistej innowacyjnych nawierzchni drogowych, Drogi i Mosty (ISSN 1643-1618), nr. 2, str. 89-121, 2012
 47. Gajewski M., Mirski K., Bańkowski W., Badania wpływu naprężeń normalnych na zachowanie połączenia między-warstwowego przy ścinaniu próbek asfaltowych zbrojonych siatkami, Drogownictwo (ISSN 0012-6357) nr. 7-8, str. 253-259, 2012
 48. Gajewski M., Mirski K.: Badania ścinania dwuwarstwowych próbek MMA w aparacie umożliwiającym uwzględnienie ciśnienia bocznego, Logistyka-nauka, nr 3/2012, str. 593-602, cd.), 2012
 49. Gajewska B., Gajewski M., Kraszewski C., Rafalski L.: Investigation of resilient moduli of selected hydraulically bound mixtures (HBM) under cyclic load, Road and Bridges (ISSN 1643-1618) – Drogi i Mosty, vol.11, No.4, pp.269-280, 2012
 50. Sybilski D.,: Rola nauki w rozwoju konstrukcji nawierzchni i materiałów drogowych (współautor: A. Szydło). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska zesz. 59 nr 3/2012/I, s. 159-174, 2012
 51. Sybilski D., Ruttmar I., Bańkowski W.: Nawierzchnie drogowe z granulatem gumowo-asfaltowym – analiza hałasu i właściwości reologicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska zesz. 59 nr 3/2012/IV, s. 347-352, 2012
 52. Gajewski M., Sybilski D., Bańkowski W., Wróbel A., Mirski K. Ocena odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie zaproponowanego parametru funkcyjnego lepiszcza. Cz.1. Drogownictwo nr 9/2012, s. 279-283, 2012
 53. Horodecka R., Bańkowski W., Mirski K.: Ocena przydatności prototypowego aparatu do badania wodoprzepuszczalności asfaltu porowatego. Drogownictwo nr 9/2012 s. 297-301, 2012
 54. Sybilski D., Bańkowski W., Horodecka R., Wróbel A., Mirski K.: Metoda modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej gumą z zastosowaniem dodatku „tecRoad”, Drogownictwo 2011/6, str. 189-193, 2011
 55. M. Gajewski, S. Jemioło: Analiza tłumienia w lepko-sprężystej półprzestrzeni warstwowej, Logistyka 6/2011, str.1035 do 1040, 2011
 56. D. Sybilski, R. Horodecka, M. Maliszewski, „Możliwości stosowania cichych nawierzchni drogowych w Polsce”, Materiały Budowlane, 8/2011, str. 32-34, 2011
 57. Sybilski D.: O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce. Drogownictwo, 1, s. 3-7, 2011
 58. Sybilski D., Horodecka R., Maliszewski M.: Możliwości stosowania cichych nawierzchni drogowych w Polsce. Materiały Budowlane, 8, s. 32-34, 2011
 59. Sybilski D.: Efektywny modyfikator asfaltu w nawierzchniach drogowych. Rynek inwestycji drogowych, wydanie pilotażowe, 12, s. 34-41, 2011
 60. Gabet T., Di Benedetto H., Perraton D., De Visscher J., Gallet, T., Bańkowski W., Olard F., Grenfell, J., Bodin D. and Sauzéat C.: French wheel tracking round robin test on a polymer modified bitumen mixture, Materials et Structures, DOI 10.1617/s11527-011-9733-x, Vol.44 (6), strony1031-1046, 2011
 61. Di Benedetto H., Perraton D., Bańkowski W., Grenfell, J., Sauzéat C, Partl M., De La Roche,: Rutting of Bituminous Mixtures: Wheel Tracking Tests Campaign Analysis Materials & Structures DOI 10.1617/s11527-010-9680-y, Vol.44 (5), strony 969-986, 2011
 62. Gajewski M., Jemioło S., Bańkowski W., Mirski K.: Propozycja badania do oceny wpływu zbrojenia siatkami warstw nawierzchni drogowej, Logistyka nr 6/2011, str. 1025-1034, cd., 2011
 63. Sybilski D., Bańkowski W.: Prace badawcze laboratoryjne i w pełnej skali nad zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w nawierzchni drogowej. Drogi i Mosty, Warszawa, 1-2, 2011, s. 81-120, 2011
 64. Sybilski D., Bańkowski W.: Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce. Drogownictwo, 7-8, 2011, 66, s. 232– 238, 2011
 65. Bańkowski W.: Ciche nawierzchnie drogowe na świecie. Materiały Budowlane, 11, 2011, str. 51-53, 2011
 66. Bańkowski W., Gajewski M., Sybilski D.: Looking for fatigue damage on test sections submitted to the accelerated loading test. 11th International Conference on Asphalt Pavements “Safe Global Environment”, Materiały konferencyjne ISAP Nagoya 2010
 67. Sybilski D., Bańkowski W., Krajewski M., Applicability of limestone aggregates for High Modulus Asphalt Concrete, International Journal of Pavement Research and Technology, Chinese Society of Pavement Technology, Taiwan, s. 96-101, 2010
 68. Sybilski D., Bańkowski W., Krajewski M.: Applicability of limestone aggregates for High Modulus Asphalt Concrete, II International Conference Environmentally Friendly Roads ENVIROAD, Warsaw, CD, 15-16.10.2009
 69. Bańkowski W., Naprawa i przebudowa nawierzchni asfaltowych. Builder nr 1/2009
 70. Bańkowski W., Uszkodzenia nawierzchni asfaltowych. Builder nr 3/2009
 71. Sybilski D., Bańkowski W., Gajewski M., Horodecka R., Błażejowski K., Ruttmar I.: „Validation of innovative pavement structures on test section with use of accelerated loading test”, II International Conference Environmentally Friendly Roads ENVIROAD, Warsaw, 15-16.10. 2009
 72. Sybilski D., Bańkowski W.: Comparison of the conventional and energetic fatigue failure criterion for bituminous mixes. Asphalt Pavements and Environment. Proc. Of the international ISAP Symposium, Zurich, Switzerland, 2008
 73. Sybilski D., Wróbel A., Bańkowski W.: Nowe włókno TOFIC do poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. Polskie Drogi nr 10/2007
 74. Sybilski D., Bańkowski W., Mularzuk R., Maliszewski M., Maliszewska D.: Beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS z kruszywami lokalnymi. Drogi i Mosty nr 4/2007
 75. Sybilski D., Bańkowski W., Mularzuk R., Maliszewski M., Maliszewska D Stosowanie kruszyw lokalnych i sztucznych w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności, Polskie Drogi nr 9/2007
 76. Sybilski D., Bańkowski W. Temperatura równoważna ze względu na zmęczenie w polskich warunkach klimatycznych, Drogownictwo 6/2005
 77. Sybilski D., Bańkowski W., Mularzuk R.: ”Comparison Between Typical Pavement Structure In Accordance With Polish Design Guide and Innovation Pavement Structure With Use of Veroad Software” – Proc. of II International Congress “New technologies and modeling tools for roads”, Firenze, 2004
 78. Sybilski D., Lorecki M., Mizgalska A. Bańkowski W. Nowoczesna technika napraw nawierzchni. Polskie Drogi nr 10, s. 23-26, 2003
 79. Bańkowski W., Sybilski D., Horodecka R., Mirski K., Wróbel A. „Ocena porównawcza właściwości funkcjonalnych asfaltów i polimeroasfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych” Część 1: Lepiszcza, Drogownictwo 7, 58, s. 224-230, Część 2: Mieszanki, Drogownictwo 8, 58, 2003, s. 243-249, 2003
 80. Sybilski D., Bańkowski W.: Asphalt pavement design using results of laboratory fatigue tests of asphalt mixtures. Road Mat. Pav. Des nr 2/2002 s. 183-194, 2002
 81. Sybilski D., Bańkowski W., Mirski K.: Ocena wpływu asfaltu D50 PKN Orlen na właściwości funkcjonalne mieszanki mineralno-asfaltowej, Drogownictwo nr 10/2002 s. 278-283, 2002
 82. Bańkowski W.: Metody badań nawierzchni drogowych w wielkiej skali. Drogownictwo nr 7/2001 s. 213-216, 2001
 83. Sybilski D., Bańkowski W.: Asphalt Pavement Design Using Results of Laboratory Fatigue Tests of Asphalt Mixtures. Konferencja „Asfaltové Vozovky’01”. České Budějovice, 27-28 listopada 2001
 84. Sybilski D., Bańkowski W.: Zastosowanie wyników badania zmęczenia mieszanek mineralno-asfaltowych w mechanistycznym projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Drogownictwo nr 5/2001 s. 138-145, 2001
 85. Bańkowski W., Horodecka R.: Kolorowe polskie drogi. Polskie Drogi nr 3/2000 s. 23-24, 2000