Zespół Technik Pomiarowych - Zakres Działalności Drukuj

 • badania układów i systemów pomiarowych dla pogodowej informacji drogowej,
 • sporządzanie map termicznych dróg,
 • pomiary telemetryczne na drodze (pomiar natężenia ruchu, ważenie pojazdów w ruchu, określanie stanu nawierzchni),
 • badania i ocena maszyn drogowych oraz wydawanie świadectw kwalifikacji po badaniach,
 • opracowywanie projektów nowych polskich norm skoordynowanych z normami Unii Europejskiej, w zakresie maszyn budowlanych i drogowych -  członkostwo w dwóch komitetach technicznych:
  -    Nr 13 ds. Maszyn do robót ziemnych i drogowych oraz żurawi samojezdnych,
  -    Nr 14 ds. Maszyn i urządzeń dla budownictwa, przemysłu materiałów
  budowlanych oraz górnictwa skalnego
 • opiniowanie projektów norm międzynarodowych ISO dotyczących maszyn drogowych - stały udział w pracach komitetu technicznego ISO 195 "Maszyny i urządzenia budowlane",
 • realizacja naukowo - technicznych filmów video o tematyce drogowej i mostowej,
 • opracowywanie zagadnień związanych z:
  -   planowaniem i projektowaniem dróg,
  -   kształtowaniem ruchu, badaniami ruchu, statystyką komunikacyjną,
  -   integracją systemów komunikacyjnych,
  -   utrzymaniem dróg.
 • merytoryczne opracowywanie aprobat i opinii technicznych dotyczących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak: słupki drogowe prowadzące i krawędziowe, progi zwalniające, bariery itp.,
 • badania i ocena materiałów stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg.