Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Prace Międzynarodowe Drukuj

Wykaz ważniejszych prac międzynarodowych:

Obecnie pracownia uczestniczy w realizowanym w ramach V Programu Ramowego UE międzynarodowym projekcie badawczym ROSEBUD – Road Safety and Environmental Benefis - Cost and Cost-Effectiveness Analysis for Use in
Decision-Making (Bezpieczeństwo ruchu drogowego, a ekonomia w procesie decyzyjnym). Jako partner wdrażający wyniki badań, współpracujemy w tym projekcie z placówkami naukowymi z Niemiec, Anglii, Francji, Włoch, Czech, Grecji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Izraela.

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowych narzędzi, służących ocenie ekonomicznej efektywności  przedsięwzięć, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przyczyni się do optymalnego wydatkowania środków będących w dyspozycji administracji drogowej oraz spowoduje zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych i strat materialnych. Realizację tak sformułowanego celu zamierza się osiągnąć poprzez:

 • Dokonanie przeglądu, wykorzystywanych w poszczególnych krajach sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i metod oceny ich efektywności ekonomicznej
 • Ustalenie czynników utrudniających stosowanie narzędzi oceny efektywności ekonomicznej różnego rodzaju przedsięwzięć modernizacyjnych
 • Opracowanie nowych narzędzi i technik oceny efektywności projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Testowanie skuteczności nowo-opracowanych metod
 • Opracowanie strategii wdrażania wyników prowadzonych prac badawczych

Wiosną 2003 roku Samodzielna Pracownia BRD przygotowała propozycję problematyki badawczej w ramach VI Programu Ramowego UE i stała się członkiem trzech konsorcjów międzynarodowych ubiegających się o realizacje następujących projektów badawczych:

 • FRESH – Forgiving Road Environments for Safe Highways (Droga wybaczająca błędy kierowców)

Udział Pracowni w realizacji projektu ma dotyczyć badań wpływu zagospodarowania otoczenia drogi na bezpieczeństwo ruchu i opracowania bardziej skutecznych metod oznakowania odcinków dróg o wysokim stopniu ryzyka.

 • ROSSA – Research Innovative Solutions for Road Sign Masts (Nowatorskie konstrukcje podpór drogowych tablic informacyjnych)

Udział Pracowni w realizacji projektu będzie obejmował opracowanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), ocenę zagrożeń, jakie dla bezpieczeństwa drogowego stanowią stosowane obecnie konstrukcje wsporcze oraz upowszechnianie i popularyzację wyników pracy.

 • SUSTINFRA – Sustainable Infrastructure (Bezpieczna infrastruktura drogowa)

Udział Pracowni będzie obejmował opracowanie analizy polskich i zagranicznych mierników i kryteriów realizacji polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju sieci drogowej oraz ograniczanie wpływu warunków meteorologicznych na zagrożenie wypadkowe, przy wykorzystaniu stacji pogodowych.

Samodzielna Pracownia BRD zgłosiła również swój akces do tworzonych obecnie konsorcjów europejskich ośrodków naukowo-badawczych dla realizacji w ramach VI Programu Ramowego UE następujących tematów:

 • Improving Risk Management (Usprawnienie zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym)
 • Clean Urban Transport – CIVITAS II (Czysty transport miejski)
 • Costs of Transport Infrastructure Use (Koszty korzystania z infrastruktury drogowej)
 • The Development of Tools, Indicators and Operational Parameters for Assessing Sustainable Transport (Rozwój narzędzi, wskaźników i parametrów operacyjnych dla oceny stopnia przyjazności dla środowiska systemów transportu)
 • Design and Manufacture of New Construction Concepts for Road Infrastructure (Nowe koncepcje projektowe i realizacyjne  rozwoju infrastruktury drogowej)
 • Developing Technologies to Sense and Predict Natural and Infrastructure Conditions (Rozwój nowych technik określania i przewidywania warunków drogowych)
 • Increasing the User Awareness for Sustainable Consumption (Popularyzacja  zrównoważonej konsumpcji w zachowaniach komunikacyjnych ludności)
 • CONNECT – Coordination and Stimulation of Innovative ITS Activities in Central and Eastern European Countries (Rozwój telematyki drogowej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej). Koordynator Krajowy - dr inż. Jacek Malasek

Dnia 24 listopada 2003 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów ustanowiony został przez Ministerstwo Infrastruktury koordynatorem prac badawczo-wdrożeniowych w projekcie CONNECT, a obecnie jest głównym wykonawcą opracowań dotyczących następujących zagadnień:

 • Monitoring drogowy (stacje pomiarowe i system kontroli ruchu)
 • Modernizacja centrów zarządzania ruchem
 • Programy zarządzania ruchem
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Pokładowe systemy nawigacyjne
 • Systemy informacji dla podróżnych (usługi internetowe i telekomunikacyjne)
 • System elektronicznego poboru opłat
 • Obsługa wypadków drogowych
 • Strategia rozwoju telematyki drogowej w Polsce

Projekt, którego oficjalne uruchomienie nastąpi wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej trwać będzie do końca roku 2006.